03 Beroepenclassificatie

Paritair (sub-)Comité nr.:
202.00.00-00.00

Bijwerking: 23/09/2020
Geldig vanaf: 01/01/2014

De functies van de bedienden worden ondergebracht in de volgende categorieën:

 • Algemene kwalificatiecriteria: categorie 1 tot 5.
 • Classificatie: administratie / verkoop (uitgezonderd de filiaalhouders) / filiaalhouders.

In het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren werd op 19 februari 2014 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende de functieclassificatie (nr. 121205/CO/202).

Wij geven u hierna de bepalingen betreffende de beroepenclassificatie. Uit praktische overwegingen hebben wij de door de aangeslotenen van Group S - Sociaal Secretariaat vzw te gebruiken codes voor de beroepskwalificatie geïntegreerd in de tekst van de CAO; het gaat om de cijfers en letters in vetjes.

1. Toepassingsgebied

PSC 202.01 uitgesloten.

2. Algemeenheden

2.1. Algemene kwalificatiecriteria

De functies van de bedienden worden geklasseerd volgens de categorieën bepaald in punt 3 rekening houdend met de algemene kwalificatiecriteria bepaald in punt 2.2.

De in de categorieën geciteerde functies en activiteiten zijn voorbeelden; deze die niet zijn opgesomd worden geklasseerd per analogie met de geciteerde voorbeelden, rekening houdend met de algemene kwalificatiecriteria bepaald in punt 2.2.

Het begrip van volbrachte studies komt als beoordelingsfactor slechts in aanmerking bij de aanvang van de loopbaan en bij ontstentenis van de andere factoren welke het algemeen criterium van elk van de categorieën uitmaken.

2.2. Categorieën

Eerste categorie

Bedienden belast met ondergeschikt, eenvoudig werk, dat niet meer kennis vereist dan kan worden opgedaan door goede volledige studies van het lager onderwijs, vierde graad inbegrepen, ofwel door gelijkwaardige beroepsvaardigheden.

Deze bedienden moeten persoonlijk geen initiatief nemen en werken slechts volgens welbepaalde regels.

Hun taken vereisen generlei beroepsopleiding of bijzondere kennis, alleen maar een inwijding.

Tweede categorie

Bedienden die, voor een juiste uitvoering van hun werk, enige oordeelkunde aan de dag moeten leggen bij het nakomen van de door een chef versterkte aanwijzingen.

Werk dat vooral aandacht vereist, wat een opleiding veronderstelt welke overeenkomt met de studies van het lager middelbaar onderwijs of met een gelijkwaardige beroepsopleiding.

Derde categorie

Gespecialiseerde bedienden die initiatief aan de dag moeten leggen bij het uitoefenen van een functie waarvoor bijzondere kennis of een gespecialiseerde beroepspraktijk zijn vereist en welke gepaard gaat met een zekere mate van aansprakelijkheid. De uitvoering van hun werk veronderstelt een hogere schoolopleiding of beroepsbekwaamheid dan deze welke voor de tweede categorie is voorzien.

Vierde categorie

Hoofdbedienden die op eigen initiatief alle elementen van de hun toevertrouwde belangrijke werkzaamheden opzoeken en verzamelen.

Vijfde categorie

Hoofdbedienden die een verkoopfunctie uitoefenen waarvoor bijzondere kennis vereist is, evenals een solide vakbekwaamheid, initiatief, uitgesproken zin voor verantwoordelijkheid, kennis van de werking van de onderneming en geschiktheid tot bevelen.

3. Classificatie

De classificatie van de functies is op dezelfde wijze van toepassing op het mannelijk en op het vrouwelijk personeel.

3.1. Administratie

De bedienden die administratieve functies uitoefenen worden geklasseerd als volgt:

Eerste categorie

 • deurwaarder;
 • loopjongen;
 • aangestelde aan de luchtdrukbuizen;
 • operator aan adresseermachines (stempelen volgens nauwkeurige gegevens of aanwijzingen; afdrukken zonder selectie);
 • klasseerder en archivist;
 • polycopist (aftrekker);
 • rekenaar aan telmachines (optellingen en aftrekkingen);
 • beginneling-bediende aan de "comptometer", beginneling-operateur aan factureermachines;
 • houder van hulpregisters, uitgezonderd een boekhoudregister of hulpregister, waarvoor geen kennis van boekhouding is vereist;
 • bediende belast met het openen en oppervlakkig sorteren van de post;
 • typist die kopijwerk uitvoert;
 • voorbereider voor boekhoudmachines die het werk van de operateurs voorbereidt dit wil zeggen de te behandelen steekkaarten opzoeken, ze desnoods opmaken, er de in te schrijven stukken bijvoegen en de steekkaarten na inschrijving opnieuw klasseren;
 • bediende belast met het plakken van fiscale zegels op facturen of verzamelstaten;
 • telefonist aan eenvoudige installaties (die uitsluitend verbindingen tot stand brengt van buiten uit naar de diensten en/of tussen de diensten);
 • bediende belast met het overdrukken, zegelen en verzenden van de post;
 • bediende belast met het nazien van ondernota's;
 • bediende belast met uitrapen van steekkaarten ter voorbereiding van het werk met ponskaartmachines (tabulators);
 • bediende belast met het bijhouden van alfabetische naamlijsten;
 • bediende belast met het aantekenen van inkomende en uitgaande magazijngoederen, met geen andere verantwoordelijkheid dan de goede uitvoering van de dienst;
 • helper bij de inspectie.

Code: ADM1

Tweede categorie

 • controleur belast met nazicht van de inkomende en uitgaande goederen;
 • "comptometer" - bediende (bekwaam om behendig de vier bewerkingen; de accumulatie en de procentberekeningen te maken);
 • typist bekwaam om keurig afgewerkt en zonder spelfouten veertig woorden per minuut op de schrijfmachine te typen;
 • stenotypist die niet voldoet aan de vereisten om in de derde categorie te worden opgenomen;
 • operateur aan boekhoudmachines met klavier, zonder eigenlijk boekhoudwerk;
 • perforeerder en/of verificateur aan de ponskaart- of ponsbandmachines, tewerkgesteld aan de machines voor het perforeren en/of nazien van de kaarten van de ponskaartmachines;
 • operator van ponskaarten- of ponsbandmachines belast met het bevoorraden en ledigen van de machines en met het zorgen voor de werking van de machines waarvan de bediening eenvoudig is, zoals trieer-, reproduceer- en interpreteermachines;
 • bediende belast met het verbeteren van adresplaatjes;
 • bediende belast met het drukken van adressen welke moeten worden uitgezocht;
 • telefonist aan ingewikkelde installaties of telefonist die op eigen initiatief antwoord moet geven aan correspondenten en aan wie ook bijkomende taken zijn opgedragen, bijvoorbeeld, het opgeven en opnemen van getelefoneerde telegrammen;
 • opsteller van eenvoudige brieven of van eenvoudige circulaires aan de filialen;
 • bediende belast met het nazien van de leveranciersfacturen en van de kostprijzen;
 • bediende belast met het opmaken van de tarieven;
 • bediende belast met eenvoudige invorderingen: terugzending aan leveranciers, invorderen van geringe schaden, gewone briefwisseling met debiteuren;
 • bediende belast met het beantwoorden van klachten;
 • bediende belast met het berekenen van de lonen en wedden;
 • bediende belast met het berekenen en opstellen van de bijdragebonnen voor de sociale zekerheid;
 • bediende belast met het nazien van de administratiestukken van de filialen;
 • bediende belast met het samenstellen van de vervoerronden;
 • facturist die de prijzen aantekent;
 • bediende belast met het opstellen van vracht- en geleibrieven;
 • bediende belast met het bijhouden van het accijnsregister;
 • inventarisbediende, te weten de bediende die soms een inspecteur helpt bij het opnemen van inventarissen. De inspecteur stelt op, berekent en blijft alleen verantwoordelijk voor het werk.

Code: ADM2

Derde categorie

 • hulpboekhouder of boekhouder-mecanograaf belast met het samenstellen van een gedeelte van de boekhouding door middel van boekhoudkundige stukken.
 • werk dat kennis van boekhouding veronderstelt;
 • kassier die geen boekhouder is, belast met de kasverrichtingen onder de verantwoordelijkheid van een overste;
 • bediende belast met het opstellen van brieven waarvoor een goede praktische kennis van de handelscorrespondentie is vereist;
 • tweetalige commerciële vertaler;
 • geoefende stenotypist die tegen veertig woorden per minuut kan typen en honderd woorden per minuut stenografisch kan opnemen en de gedicteerde teksten keurig afgewerkt kan voorleggen;
 • typist en stenotypist die correct gevarieerde briefwisseling opstelt naar summiere aanwijzingen of naar bepaald onvoldoende minuten;
 • bediende die de klanten-, leveranciers- en bankrekeningen bijhoudt en behoorlijke noties van handelsboekhouding bezit;
 • adjunct van de toldeclarant;
 • bediende belast met het ontvangen van bezoekers waaraan hij dienstinlichtingen versterkt (gewone klachten, inlichtingen over de bevoorrading, het transport, enz.);
 • helper, voorwerker bij installatie en onderinspecteur die werken onder de bevelen van een inspecteur. Wanneer de onderinspecteur taken uitvoert welke met deze van inspecteur overeenkomen, dit gedurende een bepaalde tijd van minimum negentig dagen, heeft hij recht op het loon van inspecteur, zelfs wanneer hij niet tot deze rang is bevorderd;
 • bediende die verantwoordelijk is voor secundaire diensten;
 • eerste operateur van ponskaart- of ponsbandmachines belast met het zorgen voor de werking van de machines van meer ingewikkelde aard dan deze voorzien in de tweede categorie (voorbeeld: tabulator) en/of het maken van eenvoudige connectietaballen welke op voorhand zijn gepland en uitgewerkt.

Codes: ADM3A - ADM3B

Vierde categorie

 • kassier-boekhouder van het hoofdhuis, d.w.z. de hoofdkassier die de boekhouding van de kassa doet;
 • toldeclarant;
 • onderchef van belangrijke diensten;
 • commerciële boekhouder, d.w.z. degene die tot taak heeft bepaalde handelsverrichtingen om te zetten in boekhoudkundige termen, ze te ordenen en samen te brengen teneinde de hoofdboekhouder te helpen om er de balans, betalingsvooruitzichten, enz., te kunnen afleiden;
 • stenotypist secretaris bekwaam om gewone brieven op te stellen naar geringe aanwijzingen van de chef en ook bekwaam om de voorbereiding van bepaalde werkzaamheden op zich te nemen;
 • hoofdoperateur belast met het bedienden van gelijk welke mecanografische machine, het opstellen van gelijk welke connectietabel en het uitwerken van ingewikkelde bewerkingsreeksen (volgens schema's of diagrammen);
 • specialist in aangelegenheden van transport, douane, fiscaliteit, verzekeringen, betwiste zaken en/of beheer van onroerende goederen;
 • inspecteur die administratief werk verricht en opdrachten vervult welke zijn vervat in de volgende voorbeelden: het houden van winkels, de naleving van de openingsuren, het opmaken van de inventaris, het toezicht over prijsveranderingen, het opmaken van boekhoudkundige verslagen, de raadgeving aan filiaalhouders.

Code: ADM4

Buiten categorie

 • hoofdinspecteurs;
 • groepschefs;
 • inspecteurs van ondernemingen waar geen hoofdinspecteurs bestaan en die andere functies vervullen dan deze van de inspecteurs van de vierde categorie;
 • hoofdkassiers van de maatschappelijke zetel;
 • chefs van etalage- en versieringsdiensten;
 • verantwoordelijke inkopers voor het assortiment van de afdeling;
 • gediplomeerde maatschappelijke assistenten;
 • hoofdboekhouders.

Code: ADM0

3.2. Verkoop (uitgezonderd de filiaalhouders)

De bedienden die tewerkgesteld zijn aan de verkoop in de filialen worden ingedeeld in twee groepen:

 • groep I omvat het personeel van de filialen met een verkoopoppervlakte van minder dan 750 m² en welke aan de verkoop het equivalent van ten hoogste dertig personen met volledige dienstbetrekking tewerkstellen buiten de filiaalhouder,
 • groep II omvat het personeel van de filialen met een verkoopoppervlakte van 750 m² of meer, alsmede deze welke aan de verkoop het equivalent van meer dan dertig personen met volledige dienstbetrekking tewerkstellen buiten de filiaalhouder.

De bedienden die tewerkgesteld zijn aan de verkoop worden geklasseerd als volgt:

Eerste categorie

 • hulp-etalagist;
 • beginneling-verkoper die geen 24 maanden beroepsondervinding heeft of die geen specifieke verkoopsargumentatie moet aanwenden;
 • bediende die geen specifieke kwalificatie bezit, welke ook zijn ondervinding in de functie weze;
 • inpakker aan de kassa's.

Codes: B101 voor groep I - B201 voor groep II

Tweede categorie

 • bediende die verantwoordelijk is voor het opstellen van de orders of is belast met één van de volgende taken: het controleren van de goederen bij het binnenkomen, het merken van de artikelen aan de hand van een prijslijst of borderel, het opmaken van de inventarissen, het verrichten van de inschrijvingen uitgevoerd met statistisch doel, enz.;
 • gewichtscontroleur (balansbediende);
 • verkoper met 24 maanden beroepsondervinding of die een specifieke verkoopsargumentatie moet aanwenden;
 • verkoper verbonden aan de afdeling "non-food" of "restauratie";
 • etalagist;
 • aanvuller die voortdurend is belast met het verrichten van handenarbeid, zoals het bijvullen van het assortiment en het onderhouden van een afdeling of een groep afdelingen en die tijdens ten minste de helft van zijn arbeidsprestaties één of meer van voormelde taken verricht welke tot de tweede categorie behoren;
 • kassier "check-out" in filialen welke aan de verkoop het equivalent van minder dan negen personen met voltijdse betrekking tewerkstellen buiten de filiaalhouder en die bovenop het minimumloon van de loonschaal een kasvergoeding bekomt.

Codes: B102 voor groep I - B202 voor groep I

Derde categorie

 • kassier "check-out" die niet beantwoordt aan de voorwaarden gesteld voor de in de tweede categorie beoogde kassier.
  In de filialen van de groep II worden de kassiers "check-out" gerangschikt onder de derde categorie A (code: B203A) en de personen tewerkgesteld in andere functies onder de derde categorie B (code: B203B).
   
 • afdelingsverantwoordelijke zonder personeel onder zijn bevel;
 • hoofd van een minder belangrijke afdeling (die minder dan het equivalent van drie personen met voltijdse betrekking onder zijn bevel heeft);
 • secretaris;
 • hoofdkassier;
 • etalagist-hulpversierder;
 • hoofdverkoper en eerste verkoper;
 • werkmeester "beenhouwerij", "gevogelte", "visafdeling";
 • bediende van de ontvangst, belast met de kwalitatieve en kwantitatieve ontvangst van de koopwaren;
 • beenhouwer, poelier, visverkoper, alle drie gespecialiseerd en tevens over een verkoopfunctie beschikkend.
  In de filialen van groep B II (filialen van meer dan 750 m² en welke aan de verkoop het equivalent van meer dan dertig personen in voltijdse betrekking tewerkstellen) worden de bedienden die alleen in een afdeling tewerkgesteld zijn in een voltijdse betrekking, gelijkgesteld met een afdelingschef en kunnen ze dus gerangschikt worden in categorie 3B, voor zover zij verantwoordelijkheden op zich nemen welke vergelijkbaar zijn met die van de afdelingschef en voor zover er geen hiërarchische overste is tussen henzelf en de filiaalhouder van de supermarkt of van de filiaal.

Codes:

 • indien groep I:

  • alle functies: B103
 • indien groep II:
  • kassiers "check-out": B203A
  • andere functies: B203B

Vierde categorie

 • hoofd van de afdeling "kruidenierswaren";
 • hoofd van een belangrijke afdeling die minstens het equivalent van drie personen met voltijdse betrekking onder zijn bevel heeft;
 • etalagist-versierder;
 • gekwalificeerd verantwoordelijke van belangrijke afdelingen in de filialen van groep I.

Codes: B104 voor groep I - B204 voor groep II

Vijfde categorie (uitsluitend in de filialen van groep II)

 • hoofd van de afdeling "beenhouwerij";
 • adjunct van de filiaalhouder (directeur) van de "supermarkt".

Code: B205 (groep II)

Buiten categorie

 • directeur (of filiaalhouder) van de "supermarkt".

Codes: B106 voor groep I - B206 voor groep II

3.3. Filiaalhouders

Onder "filiaalhouder" dient te worden verstaan de persoon die, buiten de rechtstreekse en dagelijkse controle van zijn hiërarchische overste, de verantwoordelijkheid draagt van het dagelijks beheer van een winkel, wat tegelijkertijd inhoudt administratieve taken, organisatie van het werk van het personeel, verantwoordelijkheid voor de tekorten in voorraad en kas en de algemene organisatie van de verkoop (voorraad, assortiment, klanten).

De filiaalhouders worden ingedeeld in drie categorieën:

Eerste categorie

Filiaalhouders van filialen waarin, buiten de filiaalhouder, niet tenminste het equivalent van één persoon met voltijdse betrekking is tewerkgesteld.

Code: C01

Tweede categorie

Filiaalhouders van filialen waarin, buiten de filiaalhouder, één of twee personen zijn tewerkgesteld.

Codes: C02A voor traditioneel verkoopsysteem - C02B voor verkoopsysteem in zelfbediening

Derde categorie

Filiaalhouders van filialen waarin, buiten de filiaalhouder, drie of meer personen zijn tewerkgesteld.

Code: C03

De filiaalhouders die in eerste categorie zijn geklasseerd, waarvan het filiaal een maandomzet boekt van minder dan 26.226,42 EUR (ten overstaan van index 108,88, spil van de stabilisatieschijf 107,81 — 109,97, basis 1996 = 100) worden niet geacht “normale arbeidsprestaties" te leveren in de zin van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 43 van 2 mei 1988 betreffende de waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen, gesloten in de Nationale Arbeidsraad.

In geval van ziekte van de filiaalhouder is de werkgever ertoe gehouden hem te vervangen en de kosten van deze vervanging te dragen.

De filiaalonderneming, niet de filiaalhouder, is als werkgever aansprakelijk tegenover het personeel dat zij in dienst neemt.

De filiaalhouder wordt in de mate van het mogelijke betrokken bij het aanwerven van het personeel dat hem moet bijstaan. Het spreekt vanzelf dat hij, voor dit personeel verantwoordelijk is en er toezicht over moet uitoefenen, zoals iedere dienstchef verantwoordelijk is voor en toezicht houdt over het personeel dat onder zijn gezag staat.

4. Praktische schikkingen

Krachtens artikel 15 van het koninklijk besluit van 8 augustus 1980 betreffende het bijhouden van sociale documenten, moet voor iedere werknemer op de individuele rekening worden vermeld:

 • de functie die hij hoofdzakelijk uitoefent bij de werkgever;
 • de beroepskwalificatie die hem door de werkgever wordt toegekend, overeenkomstig de beschikkingen van de collectieve arbeidsovereenkomsten tot vaststelling van de arbeids- en loonsvoorwaarden, of overeenkomstig de bepalingen van de besluiten waarbij forfaitaire lonen worden bepaald voor de toepassing van de wetgeving op de sociale zekerheid.

De aangeslotenen van Group S - Sociaal Secretariaat vzw worden bijgevolg verzocht zowel de functie (omschrijving) als de beroepskwalificatie (code) te vermelden op het identiteitsformulier van iedere nieuw aangeworven bediende en ons tevens iedere wijziging dienaangaande in de loop van de tewerkstelling mede te delen.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
19/02/2014
Registratienr
121205
Geldig van
01/01/2014
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
21/03/2014
Registratiedatum
19/05/2014
Onderwerp
functieclassificatie
BS Bericht van neerlegging
27/05/2014
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
13/12/2014
Gepubliceerd in het B.St. van
29/01/2015
Keywords
FUNCTIECLASSIFICATIE

Historiek
01/01/2014 31/12/2999 03 Beroepenclassificatie
01/01/2002 31/12/2013 03 Beroepenclassificatie
01/04/1993 31/12/2001 03 Beroepenclassificatie