0202 Definitie van de groepen van werkgevers (pm)

Paritair (sub-)Comité nr.:
202.00.00-00.00

Bijwerking: 31/10/2001
Geldig vanaf: 19/10/2001

De indeling in de groepen A, B en C is zonder enig praktisch nut geworden.

Op 17 juni 1994 en 5 september 1994 werd een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten tot regeling van de toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomsten in de ondernemingen van het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren. Deze CAO werd algemeen verbindend verklaard door een koninklijk besluit van 18 november 1994 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 20 januari 1995.

Zij verdeelt de werkgevers, die onder de bevoegdheid van voormeld paritair comité ressorteren in drie groepen en regelt de toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomsten op basis van hun toebehoren tot een van deze drie groepen. Voor de redactie van deze CAO werd uiteraard uitgegaan van het koninklijk besluit dat de bevoegdheid van het paritair comité vastlegt, met inbegrip van het wijzigende koninklijk besluit van 2 december 1993. Dit laatste werd echter gedeeltelijk vernietigd door de Raad van State met zijn arrest nr. 59.457 van 30 april 1996 (BS 8 juni 1996). Daardoor zijn ook sommige bepalingen van de CAO niet meer van toepassing.

Wij geven u hierna de tekst van de CAO, waarbij we de niet meer van toepassing zijnde bepalingen vervangen hebben door (...).

Intussen werd in de schoot van het paritair comité het Paritair Subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven opgericht (PSC 202.01), waarvan de bevoegdheid samenvalt met die van groep C. Ondanks dit samenvallen, is de tekst van de onderstaande CAO niet meer in harmonie met het besluit dat de bevoegdheid regelt van voormeld paritair subcomité, zodat minstens een wijziging van de CAO zich opdringt. Ons standpunt in dit verband werd trouwens bevestigd door de voorzitster van het paritair comité in een brief van 19 oktober 2001.

De werkgevers die behoren tot de groepen A of B hebben een inschrijvingsnummer bij de RSZ dat wordt voorafgegaan door de algemene categorie 000, indien zij enkel bedienden tewerkstellen, en door de kengetallen 057 en 000 indien zij zowel arbeiders als bedienden tewerkstellen.

Het inschrijvingsnummer van de werkgevers die behoren tot de Groep C, zijnde het Paritair Subcomité voor de bedienden voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven, wordt voorafgegaan door het kengetal 157.

De indeling in de groepen A, B en C is bijgevolg ook nog zonder enig praktisch nut geworden. Daarom hebben wij deze CAO, hoewel theoretisch nog in voege, niet meer in onze documentatie opgenomen.

Tekst cao

Artikel 1

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de bedienden die vallen onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren.

Artikel 2

Binnen het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren worden de volgende groepen van werkgevers gedefinieerd :

Groep A :        de levensmiddelenbedrijven met talrijke bijhuizen : de werkgevers van de ondernemingen waarvan de voeding de voornaamste activiteit is en die bestaan uit een hoofdzetel en minstens twee bijhuizen en die een bestendige sterkte van minstens vijfentwintig werknemers tewerkstellen voor gans de onderneming.

Groep B :       

-      de werkgevers waarvan de activiteit hoofdzakelijk bestaat uit de gespecialiseerde kleinhandel in voedingswaren en die minstens vijftig werknemers tewerkstellen ;

-      (...)

-      (...)

Telkens uitgezonderd de werkgevers die behoren tot Groep A.

Groep C :       

-      de werkgevers waarvan de activiteit hoofdzakelijk bestaat uit de algemene kleinhandel in voedingswaren en die minstens twintig werknemers tewerkstellen ;

-      (...)

-      (...)

Telkens uitgezonderd deze die behoren tot Groep A.

(...)

Artikel 9

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is gesloten voor onbepaalde tijd en kan worden opgezegd met een termijn van drie maanden. De opzegging wordt gedaan met een aangetekende brief aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren.


Historiek
19/10/2001 31/12/2999 0202 Definitie van de groepen van werkgevers (pm)