202 Recht op 8 vrije weekends per kalenderjaar vanaf 1 januari 2016

07/12/2015

Principe

In de winkels met meer dan 5 medewerkers heeft elke individuele werknemer het recht om aan zijn werkgever de vrijstelling van prestaties te vragen gedurende 8 weekends op een kalenderjaar.

Bij een onvolledig kalenderjaar (bv. jaar van indiensttreding) heeft de werknemer recht op een pro rata op basis van de periode van tewerkstelling in dat kalenderjaar.

Uitsluiting

Tijdens de maanden juli, augustus en december, noch op weekends die volgen op een feestdag die valt op een vrijdag of die voorafgaan aan een feestdag die valt op een maandag.