Jaarlijkse premie van juni in uitvoering van het sectorakkoord 2015-2016: 308,10 EUR voor 2023

17/05/2023

Bedrag:

  • 308,10 EUR bruto (juni 2023) voor voltijds tewerkgestelde werknemers met een volledige referteperiode.
  • Pro rata voor deeltijds tewerkgestelde werknemers.

Referteperiode:

Van juni van het voorgaande kalenderjaar tot en met mei van het jaar van uitbetaling.

Uitbetaling:

Met het maandloon van de maand juni. Daar waar de jaarlijkse premie van 70 EUR in uitvoering van het sectorakkoord 2015-2016 niet werd omgezet in een gelijkwaardig voordeel, zal de premie van 308,10 EUR samengevoegd bij en samen uitbetaald worden met de hierboven vermelde premie van 70 EUR.

Omzetting: 

Deze premie is via bedrijfs-cao gesloten vóór 31/01/2022 per bedrijfstak of bedrijfsafdeling omzetbaar in verschillende voordelen of een combinatie ervan.

Voor meer informatie, zie het hoofdstuk 0604 van de sectorale documentatie.