Jaarlijkse premie van juni in uitvoering van het sectorakkoord 2005-2006: 70 EUR

17/05/2023

Bedrag:

  • 70 EUR bruto voor voltijds tewerkgestelde werknemers met een volledige referteperiode.
  • Pro rata voor deeltijds tewerkgestelde werknemers.

Referteperiode:

Van juni van het voorgaande kalenderjaar tot en met mei van het jaar van uitbetaling.

Uitbetaling:

Met het maandloon van de maand juni. Daar waar de jaarlijkse premie van 250 EUR (niet geïndexeerd bedrag) in uitvoering van het sectorakkoord 2015-2016 niet werd omgezet in een gelijkwaardig voordeel, zal de premie van 70 EUR samengevoegd bij en samen uitbetaald worden met de hierboven vermelde premie van 250 EUR.

Deze premie kan bij CAO, gesloten op bedrijfsvlak uiterlijk op 31 januari 2022, worden omgezet in evenwaardige voordelen.

Voor meer informatie, zie het hoofdstuk 0603 van de sectorale documentatie.