20 Tussenkomsten van het Fonds

Paritair (sub-)Comité nr.:
201.00.00-00.00

Bijwerking: 19/10/2020
Geldig vanaf: 01/01/2017

Tussenkomsten:

 • Toeslag bij halftijds tijdskrediet : zie hoofdstuk 2806.
 • Kinderopvang: max. 780 EUR/jaar.
 • Premies voor de tewerkstelling van iemand uit de ‘risicogroepen’.
 • Premies voor het verhogen van het aantal arbeidsuren van deeltijds bedienden.

Betaling: door het Fond.

Wij geven u hierna de bepalingen met betrekking tot de tussenkomsten van het Fonds.

1. Tijdskrediet

Zie hoofdstuk 2806.

2. Kinderopvang

De winkelbedienden die ressorteren onder het Paritair Comité voor de Zelfstandige Kleinhandel (PC201) genieten premies van het Fonds die tegemoet komen aan de gemaakte kosten voor hun kinderopvang op voorwaarde dat die door ‘Kind & Gezin of door ONE’ erkend is.

De ouders krijgen een tegemoetkoming voor de door ‘Kind & Gezin of ONE’ erkende kinderopvang voor buitenschoolse kinderopvang. Die tegemoetkoming vergoedt de effectieve en bewezen kosten met een maximum van 780 EUR. Indien de ouders slechts een gedeelte van het jaar ressorteerden onder het Paritair Comité voor de Zelfstandige Kleinhandel PC201, dan wordt de premie pro rata het aantal kwartalen uitbetaald.

Voorwaarden (voor aanvragen vanaf 2019):

 • Enkel de door ‘Kind & Gezin of ONE’ erkende kinderopvang wordt terugbetaald!
 • De maximum leeftijd van de kinderen bedraagt 12 jaar. De ouder waarvan het kind 12 jaar is geworden in het jaar waarop het fiscaal attest van ‘Kind & Gezin of ONE’ betrekking heeft, geniet voor de laatste keer de premie.
 • De premie wordt toegekend aan de ouder die de kosten betaalde (= diegene die wordt vermeld op het fiscaal attest ‘Kind & Gezin of ONE’). Als beide ouders ressorteren onder het Paritair Comité en dus Sociaal Fonds N° 201, dan kunnen ze ook allebei de premie genieten, maar maximum ten belope van de effectief gemaakte kosten.

3. Premies voor de tewerkstelling van iemand uit de ‘risicogroepen’

Werkgevers die ressorteren onder het Paritair Comité voor de Zelfstandige Kleinhandel (PC201) hebben recht op een premie van het Sociaal Fonds als ze iemand nieuw uit de zogenaamde ‘risicogroepen’ aanwerven.

Het Sociaal Fonds voorziet 2 soorten tewerkstellingspremies:

 • de ‘gewone tewerkstellingspremie’ (winkelbedienden van 26 jaar of ouder: 1.240 EUR);
 • de ‘jongerenpremie’ (winkelbedienden jonger dan 26 jaar: 2.500 EUR);

Wanneer het om een deeltijds contract gaat passen we natuurlijk de premie aan in functie van het aantal arbeidsuren. Het gaat telkens om éénmalige forfaitaire premies. De leeftijdsgrens van 26 jaar wordt gecontroleerd op basis van de datum van aanwerving vermeldt op het arbeidscontract.

Voorwaarden (vanaf 1/1/2019)

 • De aanwerving moet betrekking hebben op iemand uit de zogenaamde  ‘risicogroepen’.  Er bestaan 6 soorten ‘risicogroepen’
  a. langdurig werklozen
  b. laaggeschoolde werkzoekenden
  c. werkzoekende gehandicapten
  d. leefloontrekkers
  e. herintreders
  f. deeltijds leerplichtigen
 • Enkel de aanwervingen op basis van contracten van onbepaalde en bepaalde duur komen in aanmerking (dus geen jobstudenten of flexi-jobs, interim- IBO- of leercontracten).
 • De aanwerving betreft minimaal een halftijdse betrekking.
 • De premie kan pas worden aangevraagd als de bediende 1 jaar in dienst is in de onderneming (jobstudenten of flexi-jobs, interim- IBO- of leercontracten tellen niet mee voor deze anciënniteitsvoorwaarde).

4. Premies voor het verhogen van het aantal arbeidsuren van deeltijds bedienden

Werkgevers die ressorteren onder het Paritair Comité voor de Zelfstandige Kleinhandel (PC201) hebben recht op een premie van het Sociaal Fonds als ze het aantal arbeidsuren verhogen van een bestaande deeltijdse werknemer.

Indien je als werkgever het aantal arbeidsuren van een deeltijdse werknemer verhoogt kan je genieten van een forfaitaire premie van 75 EUR per meer gewerkt uur.

Voorwaarden (voor aanvragen vanaf 2019):

 • Het nieuwe contract moet minimum halftijds zijn
 • Het nieuwe contract moet een onbepaalde duur hebben
 • De werknemer moet minimum 1 jaar anciënniteit in jouw onderneming hebben

Alle voorwaarden vervuld? Je hebt als werkgever maximaal 12 maanden, na het jaar waarin de verhoging plaatsvond, de tijd om de premie aan te vragen! Telkens als je als werkgever het aantal uren in schijfjes verhoogt heb je recht op de premie. Dat kan dus over meerdere jaren verspreid zijn, of zelfs in één jaar. Maar per kalenderjaar kan je maar één aanvraag indienen

5. Financiering

Bijdrage van de werkgevers: zie hoofdstuk 1902.

http://www.sociaalfonds201.be

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
03/07/2017
Registratienr
140778
Geldig van
01/01/2017
Geldig tot
30/06/2019
Neerleggingsdatum
10/07/2017
Registratiedatum
02/08/2017
Onderwerp
protocolakkoord 2017-2018
BS Bericht van neerlegging
23/08/2017
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
15/04/2018
Gepubliceerd in het B.St. van
07/05/2018
Keywords
LONEN, JONGE WERKNEMERS: LONEN, ALTERNATIEF VOORDEEL/BELONINGSWIJZE (EXCL. PREMIE, CHEQUE, BONUS), VERGOEDINGEN VOOR VERPLAATSINGSKOSTEN, TIJDSKREDIET/LOOPBAANVERMINDERING, LANDINGSBANEN, AANWERVING, OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING), MAATREGEL VOOR ONDERNEMING IN MOEILIJKHEDEN/HERSTRUCTURERING-NIET SWT, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET, RISICOGROEPEN, ZIEKTE/ONGEVAL/OVERLIJDEN, STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDRIJFSTOESLAG (SWT), WERKING PARITAIR COMITÉ, SOCIALE VREDE

Historiek
01/01/2017 20 Tussenkomsten van het Fonds