1902 1901 Fonds voor bestaanszekerheid - Bijdrage

Paritair (sub-)Comité nr.:
201.00.00-00.00

Bijwerking: 20/05/2014
Geldig vanaf: 01/01/2013
Geldig tot: 31/07/2017

De bijdragen worden door de RSZ geïnd.

In het paritair comité voor de zelfstandige kleinhandel werd op 20 december 2013 een CAO gesloten, betreffende de bijdrage voor het Sociaal Fonds. Zij werd neergelegd op de Griffie van de Dienst der collectieve arbeidsbetrekkingen en geregistreerd op 17 maart 2014 onder het nr. 120169/CO/201. 

Tekst van de CAO

Hoofdstuk I - Toepassingsgebied

Artikel 1

§1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en bedienden van de ondernemingen die tot de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel behoren.

§2. Het aantal werknemers wordt bepaald op dezelfde wijze zoals voorzien in artikel 38, §3,9° van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers.

§3. Onder "bedienden" wordt verstaan, de mannelijke en vrouwelijke bedienden.

Hoofdstuk II - Bijdrage voor het Sociaal Fonds

Artikel 2

§1. Vanaf 1 januari 2013 wordt de totale bijdrage voor het Sociaal Fonds voor de Bestaanszekerheid (hierna genoemd Sociaal Fonds nr. 201), opgericht door de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 1991, afgesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en tot vaststelling van zijn statuten, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 17 april 1992, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 3 juni 1992 (geregistreerd onder nummer 28518), voor alle ondernemingen op 0,10 pct. gebracht.

§2. Voor de ondernemingen uit de niet-voedingssector (Nacecode 47192 en 47191 en deze van 47740 tot en met 47789) en vanaf 20 werknemers, wordt de totale bijdrage voor het Sociaal Fonds voor Bestaanszekerheid op 0,50 pct. gebracht.

§3. De bijdragen worden geïnd en ingevorderd door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid volgens zijn eigen inningsmodaliteiten.

Hoofdstuk III - Bijdrage ten voordele van de tewerkstelling van de risicogroepen

Artikel 3

Vanaf 1 januari 2013 wordt de bijdrage van de werkgevers ten voordele van de tewerkstelling van risicogroepen vastgesteld op 0,10 pct. van het volledige loon der bedienden bedoeld in artikel 23 van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers.

Artikel 4

Het Sociaal Fonds nr. 201 opgericht binnen het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel wordt belast met de vaststelling van de uitvoeringsmodaliteiten voor de aanwending van de opbrengst van de bijdrage van 0,10 pct. bestemd voor de tewerkstelling van risicogroepen en dit op volgende wijze:

  • één derde van de loonmassa voor de toekenning van de werknemers van de sector voor de opvang van kinderen op jonge leeftijd evenals voor de toekenning van een premie voor werknemers vanaf 55 jaar die hun arbeidsprestaties met 1/5 verminderen;
  • één derde van de loonmassa voor de beroepsopleiding;
  • één derde van de loonmassa voor de tewerkstellingspremies.

Artikel 5

Overeenkomstig het koninklijk besluit van 19 februari 2013 tot uitvoering van artikel 189, vierde lid, van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (I) (B.S. 8 april 2013), dient 0,05% van de loonmassa aan te rekenen op de voornoemde bijdrage van 0,10%, voorbehouden te worden ten gunste van één of meerdere groepen opgesomd in artikel 1 van het koninklijk besluit van 19 februari 2013. Van de 0,05% van de loonmassa waarvan hiervoor bepaald, dient de helft besteed te worden aan de werknemers bepaald in artikel 2 van het koninklijk besluit.

Hoofdstuk IV - Bijdrage voor de financiering van de werking van de regionale overlegorganen

Artikel 6

Vanaf 1 januari 2013 wordt de bijdrage van de werkgevers behorende tot de niet-voedingssector (Nacecode 47192 en 47191 en deze van 47740 tot en met 47789) en vanaf 20 werknemers, voorzien voor de financierng van de werking der regionale overlegorganen vastgesteld op 0,40 pct.

Hoofdstuk V - Duur

Artikel 7

Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt de CAO van 14 december 2012 betreffende de vaststelling van de werkgeversbijdrage aan het Sociaal Fonds (geregistreerd onder nr 113.211/CO/201) en heft ze op.

Artikel 8

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking vanaf 1 januari 2013.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt afgesloten voor onbepaalde duur en kan worden opgezegd door één der partijen, mits betekening van de opzegging van drie maanden, door aangetekend schrijven per post gericht aan de voorzitter en aan de organisaties, vertegenwoordigd in de schoot van het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
20/12/2013
Registratienr
120169
Geldig van
01/01/2013
Geldig tot
31/07/2017
Neerleggingsdatum
06/01/2014
Registratiedatum
17/03/2014
Onderwerp
vaststelling van de werkgeversbijdrage aan FBZ, onder anderen deze van de risicogroepen
BS Bericht van neerlegging
15/04/2014
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
19/09/2014
Gepubliceerd in het B.St. van
28/11/2014
Keywords
RISICOGROEPEN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID

Historiek
01/08/2017 31/12/2999 1902 Fonds voor bestaanszekerheid: bijdragen
01/01/2013 31/07/2017 1902 1901 Fonds voor bestaanszekerheid - Bijdrage
01/01/2013 31/12/2012 1902 1901 Fonds voor bestaanszekerheid - Bijdrage
01/01/2012 31/12/2012 1902 1901 Fonds voor bestaanszekerheid - Bijdrage
01/01/2011 31/12/2011 1902 19 Bijdrage aan het Fonds voor bestaanszekerheid - 2011
01/01/2011 01/01/2011 1902 19 Bijdrage aan het Fonds voor bestaanszekerheid - 2011
01/01/2010 31/12/2010 1902 19 Bijdrage aan het Fonds voor bestaanszekerheid - 2010
01/01/2008 31/12/2009 1902 19 Bijdrage aan het Fonds voor bestaanszekerheid - anno 2008 en 2009
01/01/2007 31/12/2007 1902 19 Bijdrage aan het Fonds voor bestaanszekerheid - anno 2007 en 2008
01/01/2006 31/12/2006 1902 19 Fonds voor bestaanszekerheid - anno 2006
01/01/2005 31/12/2005 1902 19 Fonds voor bestaanszekerheid - anno 2005
01/01/2004 31/12/2004 1902 19 Fonds voor bestaanszekerheid - anno 2004
01/01/2003 31/12/2003 1902 19 Fonds voor bestaanszekerheid
01/01/2001 31/12/2002 1902 19 Fonds voor bestaanszekerheid
01/01/1993 31/12/2000 1902 19 Fonds voor bestaanszekerheid