1902 19 Fonds voor bestaanszekerheid

Paritair (sub-)Comité nr.:
201.00.00-00.00

Bijwerking: 10/05/1995
Geldig vanaf: 01/01/1993
Geldig tot: 31/12/2000

In het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel werd op 24 juni 1991 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en tot vaststelling van zijn statuten. Deze collectieve arbeidsovereenkomst werd algemeen verbindend verklaard door een koninklijk besluit van 17 april 1992 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 3 juni 1992.

 

In hetzelfde paritair comité werd op 7 januari 1993 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende de inning en de aanwending van de bijdrage van 0,15 % van de loonmassa ten voordele van de tewerkstelling. Deze collectieve arbeidsovereenkomst werd algemeen verbindend verklaard door een koninklijk besluit van 11 juli 1994 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 30 september 1994.

 

Wij geven U hierna een overzicht van de belangrijkste bepalingen van beide CAO's.

 

1. Toepassingsgebied

De onderhavige CAO's zijn van toepassing :

a)     op de werkgevers van de ondernemingen welke ressorteren onder het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel ;

b)    op de bedienden die door deze ondernemingen zijn tewerkgesteld.

 

2. Benaming

Er wordt op 1 januari 1991 een Fonds voor bestaanszekerheid opgericht, genaamd : "Sociaal Fonds nr. 201".

 

3. Maatschappelijke zetel

De zetel van het Fonds is gevestigd te 1040 Brussel, Spastraat 8.

 

4. Doel

Het Fonds heeft tot doel de uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomsten van de sector en in het bijzonder de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 januari 1993 betreffende de inning en de aanwending van de bijdrage van 0,15 pct. van de loonmassa ten voordele van de tewerkstelling.

 

Het doel van het Fonds kan slechts worden gewijzigd bij collectieve arbeidsovereenkomst.

 

5. Werkgeversbijdrage

De werkgeversbijdrage bestemd voor het fonds voor bestaanszekerheid wordt vastgesteld op :

-      0,20 % van het volledig loon der bedienden voor het 2de, 3de en 4de kwartaal van 1993;

-      0,15 % van het volledig loon der bedienden voor het jaar 1994.

 

De opbrengst van de bijdrage wordt aangewend voor initiatieven inzake tewerkstelling.

 

Deze bijdrage wordt geïnd door de RSZ.

 

Het "Sociaal Fonds nr. 201" wordt belast met de vaststelling van de uitvoeringsmodaliteiten voor de aanwending van de opbrengst van de bijdrage.

 

6. Praktische schikkingen

Zoals boven gezegd, wordt de werkgeversbijdrage voor het fonds voor bestaanszekerheid geïnd door de RSZ ; om dit administratief mogelijk te maken wordt het inschrijvingsnummer bij de RSZ van de bijdrageplichtige werkgevers voorafgegaan door kengetal 100.

 

De werkgevers aangesloten bij het erkende sociaal secretariaat Groep S - Sociale Samenwerking vzw dienen geen bijzondere schikkingen te treffen. Onze diensten houden automatisch rekening met de bijdrage bij het opstellen van de afrekeningen.

 

 

 

 


Historiek
01/08/2017 31/12/2999 1902 Fonds voor bestaanszekerheid: bijdragen
01/01/2013 31/07/2017 1902 1901 Fonds voor bestaanszekerheid - Bijdrage
01/01/2013 31/12/2012 1902 1901 Fonds voor bestaanszekerheid - Bijdrage
01/01/2012 31/12/2012 1902 1901 Fonds voor bestaanszekerheid - Bijdrage
01/01/2011 31/12/2011 1902 19 Bijdrage aan het Fonds voor bestaanszekerheid - 2011
01/01/2011 01/01/2011 1902 19 Bijdrage aan het Fonds voor bestaanszekerheid - 2011
01/01/2010 31/12/2010 1902 19 Bijdrage aan het Fonds voor bestaanszekerheid - 2010
01/01/2008 31/12/2009 1902 19 Bijdrage aan het Fonds voor bestaanszekerheid - anno 2008 en 2009
01/01/2007 31/12/2007 1902 19 Bijdrage aan het Fonds voor bestaanszekerheid - anno 2007 en 2008
01/01/2006 31/12/2006 1902 19 Fonds voor bestaanszekerheid - anno 2006
01/01/2005 31/12/2005 1902 19 Fonds voor bestaanszekerheid - anno 2005
01/01/2004 31/12/2004 1902 19 Fonds voor bestaanszekerheid - anno 2004
01/01/2003 31/12/2003 1902 19 Fonds voor bestaanszekerheid
01/01/2001 31/12/2002 1902 19 Fonds voor bestaanszekerheid
01/01/1993 31/12/2000 1902 19 Fonds voor bestaanszekerheid