1902 19 Fonds voor bestaanszekerheid

Paritair (sub-)Comité nr.:
201.00.00-00.00

Bijwerking: 24/02/2003
Geldig vanaf: 01/01/2001
Geldig tot: 31/12/2002

Collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2002 betreffende de bijdrage voor het sociaal fonds

HOOFDSTUK I - Toepassingsgebied

Artikel 1

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de bedienden van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel (PC 201).

Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt onder bedienden verstaan: de mannelijke en vrouwelijke bedienden.

Artikel 2

De collectieve arbeidsovereenkomsten van 26 januari 2001 en van 15 juni 2001, betreffende de bijdrage voor het sociaal fonds voor de zelfstandige kleinhandel, worden opgeheven.

HOOFDSTUK II – Bijdrage voor het sociaal fonds

Artikel 3

Vanaf 1 januari 2001 wordt de totale bijdrage voor het Sociaal Fonds voor Bestaanszekerheid voor allé ondernemingen op 0,10 % gebracht.

Voor de ondernemingen uit de niet-voedingssector (Nacecode 52121 en 52122 en deze van 52320 tot en met 52740) en vanaf 20 personeelsleden (aantal werknemers vermeld op de RSZ aangifte van 30 juni van het voorafgaande jaar), wordt de totale bijdrage voor het Sociaal Fonds voor Bestaanszekerheid op 0,50 % gebracht.

De bijdragen worden geïnd en ingevorderd door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid volgens zijn eigen inningsmodaliteiten.

HOOFDSTUK III – Bijdrage ten voordele van de tewerkstelling van risicogroepen

Artikel 4

Vanaf 1 januari 2001 wordt de bijdrage van de werkgevers ten voordele van de tewerkstelling van risicogroepen vastgesteld op 0,10 % van het volledige loon der bedienden bedoeld in artikel 23 van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers.

Artikel 5

Het Sociaal Fonds nr. 201 opgericht binnen het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel wordt belast met de vaststelling van de uitvoeringsmodaliteiten voor de aanwending van de opbrengst van de bijdrage van 0,10 % bestemd voor de tewerkstelling van risicogroepen en dit op volgende wijze:

-      één derde van de loonmassa voor de toekenning aan de werknemers van de sector van een premie voor de opvang van kinderen op jonge leeftijd;

-      één derde van de loonmassa voor de beroepsopleiding;

-      één derde van de loonmassa voor de tewerkstellingspremies.

HOOFDSTUK IV – Bijdrage voor de financiering van de werking van de regionale overlegorganen

Artikel 6

Vanaf 1 januari 2001 wordt de bijdrage van de werkgevers behorende tot de niet-voedingssector (Nacecode 52121 en 52122 en deze van 52320 tot en met 52740) en vanaf 20 personeelsleden (aantal werknemers vermeld op de RSZ aangifte van 30 juni van het voorafgaande jaar), voorzien voor de financiering van de werking van de régionale overlegorganen vastgesteld op 0,40 %.

HOOFDSTUK V - Slotbepalingen

Artikel 7

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2001 en is gesloten voor de période tot en met 31 december 2002.

 

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
04/07/2002
Registratienr
64131
Geldig van
-
Geldig tot
31/12/2002
Neerleggingsdatum
12/09/2002
Registratiedatum
08/10/2002
Onderwerp
vaststelling van de werkgeversbijdrage aan FBZ
BS Bericht van neerlegging
19/10/2002
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
03/06/2003
Gepubliceerd in het B.St. van
25/08/2003
Keywords
ALTERNATIEF VOORDEEL/BELONINGSWIJZE (EXCL. PREMIE, CHEQUE, BONUS)

Historiek
01/08/2017 31/12/2999 1902 Fonds voor bestaanszekerheid: bijdragen
01/01/2013 31/07/2017 1902 1901 Fonds voor bestaanszekerheid - Bijdrage
01/01/2013 31/12/2012 1902 1901 Fonds voor bestaanszekerheid - Bijdrage
01/01/2012 31/12/2012 1902 1901 Fonds voor bestaanszekerheid - Bijdrage
01/01/2011 31/12/2011 1902 19 Bijdrage aan het Fonds voor bestaanszekerheid - 2011
01/01/2011 01/01/2011 1902 19 Bijdrage aan het Fonds voor bestaanszekerheid - 2011
01/01/2010 31/12/2010 1902 19 Bijdrage aan het Fonds voor bestaanszekerheid - 2010
01/01/2008 31/12/2009 1902 19 Bijdrage aan het Fonds voor bestaanszekerheid - anno 2008 en 2009
01/01/2007 31/12/2007 1902 19 Bijdrage aan het Fonds voor bestaanszekerheid - anno 2007 en 2008
01/01/2006 31/12/2006 1902 19 Fonds voor bestaanszekerheid - anno 2006
01/01/2005 31/12/2005 1902 19 Fonds voor bestaanszekerheid - anno 2005
01/01/2004 31/12/2004 1902 19 Fonds voor bestaanszekerheid - anno 2004
01/01/2003 31/12/2003 1902 19 Fonds voor bestaanszekerheid
01/01/2001 31/12/2002 1902 19 Fonds voor bestaanszekerheid
01/01/1993 31/12/2000 1902 19 Fonds voor bestaanszekerheid