1902 19 Fonds voor bestaanszekerheid

Paritair (sub-)Comité nr.:
201.00.00-00.00

Bijwerking: 28/07/2004
Geldig vanaf: 01/01/2003
Geldig tot: 31/12/2003

De bijdragen verschuldigd voor het jaar 2003 aan het fonds voor bestaanszekerheid ingericht in de schoot van het paritair comité voor de kleinhandel werden vastgesteld door een CAO van 9 december 2002 (op 22.5.2003 geregistreerd onder het nummer 66.263/CO/201 en algemeen verbindend verklaard bij K.B.van 27.01.2004 – M.B. van 13.05.2004 – 3de uitgave).

 

Wij geven U hierna een overzicht van de belangrijkste bepalingen van deze CAO.

 

CAO van 9 december 2002 – bijdrage voor het Sociaal fonds - 2003

 

HOOFDSTUK I - Toepassingsgebied

Artikel 1

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de bedienden van de ondernemingen welke ressorteren onder het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel (PC 201 ).

Onder "bedienden" wordt verstaan, de mannelijke en vrouwelijke bedienden.

HOOFDSTUK II - Bijdrage voor het Sociaal Fonds

Artikel 2

§1            Vanaf 1 januari 2003 wordt de totale bijdrage voor het Sociaal Fonds voor de Bestaanszekerheid voor alle ondernemingen op 0,10 % gebracht.

§2            Voor de ondernemingen uit de niet-voedingssector (Nacecode 52121 en 52122 en deze van 52320 tot en met 52740) en vanaf 20 personeelsleden (aantal werknemers vermeld op de Rijksdienst Sociale Zekerheid aangifte van 30 juni van het voorafgaande jaar), wordt de totale bijdrage voor het Sociaal Fonds voor Bestaanszekerheid op 0,50 % gebracht.

§3            De bijdragen worden geïnd en ingevorderd door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid volgens zijn eigen inningsmodaliteiten.

Artikel 3

Vanaf 1 januari 2003 wordt de bijdrage van de werkgevers ten voordele van de tewerkstelling van risicogroepen vastgesteld op 0,10 % van het volledige loon der bedienden bedoeld in artikel 23 van de Wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers.

Artikel 4

Het Sociaal Fonds nr. 201 opgericht binnen het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel wordt belast met de vaststelling van de uitvoeringsmodaliteiten voor de aanwending van de opbrengst van de bijdrage van 0,10 % bestemd voor de tewerkstelling van risicogroepen en dit op volgende wijze:

-      een derde van de loonmassa voor de toekenning van de werknemers van de sector voor de opvang van kinderen op jonge leeftijd ;

-      een derde van de loonmassa voor de beroepsopleiding ;

-      een derde van de loonmassa voor de tewerkstellingspremies

HOOFDSTUK III - Bijdrage ten voordele van de tewerkstelling van de risicogroepen

Artikel 5

Vanaf 1 januari 2003 wordt de bijdrage van de werknemers behorende tot de niet-voedingssector (Nacecode 52121 en 52122 en deze van 52320 tot en met 52740) en vanaf 20 personeelsleden (aantal werknemers vermeld op de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid aangifte van 30 juni van het voorafgaande jaar), voorzien voor de financiering van de werking van de regionale overlegorganen vastgesteld op 0,40 %.

HOOFDSTUK IV - Duur

Artikel 6

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2003 en is gesloten voor de periode tot en met 31 december 2003.

 

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
09/12/2002
Registratienr
66263
Geldig van
-
Geldig tot
31/12/2003
Neerleggingsdatum
12/12/2002
Registratiedatum
22/05/2003
Onderwerp
vaststelling van de werkgeversbijdrage aan FBZ
BS Bericht van neerlegging
05/06/2003
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
27/01/2004
Gepubliceerd in het B.St. van
13/05/2004
Keywords
ALTERNATIEF VOORDEEL/BELONINGSWIJZE (EXCL. PREMIE, CHEQUE, BONUS), RISICOGROEPEN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID

Historiek
01/08/2017 31/12/2999 1902 Fonds voor bestaanszekerheid: bijdragen
01/01/2013 31/07/2017 1902 1901 Fonds voor bestaanszekerheid - Bijdrage
01/01/2013 31/12/2012 1902 1901 Fonds voor bestaanszekerheid - Bijdrage
01/01/2012 31/12/2012 1902 1901 Fonds voor bestaanszekerheid - Bijdrage
01/01/2011 31/12/2011 1902 19 Bijdrage aan het Fonds voor bestaanszekerheid - 2011
01/01/2011 01/01/2011 1902 19 Bijdrage aan het Fonds voor bestaanszekerheid - 2011
01/01/2010 31/12/2010 1902 19 Bijdrage aan het Fonds voor bestaanszekerheid - 2010
01/01/2008 31/12/2009 1902 19 Bijdrage aan het Fonds voor bestaanszekerheid - anno 2008 en 2009
01/01/2007 31/12/2007 1902 19 Bijdrage aan het Fonds voor bestaanszekerheid - anno 2007 en 2008
01/01/2006 31/12/2006 1902 19 Fonds voor bestaanszekerheid - anno 2006
01/01/2005 31/12/2005 1902 19 Fonds voor bestaanszekerheid - anno 2005
01/01/2004 31/12/2004 1902 19 Fonds voor bestaanszekerheid - anno 2004
01/01/2003 31/12/2003 1902 19 Fonds voor bestaanszekerheid
01/01/2001 31/12/2002 1902 19 Fonds voor bestaanszekerheid
01/01/1993 31/12/2000 1902 19 Fonds voor bestaanszekerheid