1902 19 Fonds voor bestaanszekerheid - anno 2006

Paritair (sub-)Comité nr.:
201.00.00-00.00

Bijwerking: 01/06/2006
Geldig vanaf: 01/01/2006
Geldig tot: 31/12/2006

De bijdragen verschuldigd voor het jaar 2006 aan het fonds voor bestaanszekerheid ingericht in de schoot van het paritair comité voor de kleinhandel werden vastgesteld door een CAO van 1 december 2005 (op 24.01.2006 geregistreerd onder het nummer 78215/CO/201 - bericht van neerlegging: 9 februari 2006 ).

Wij geven U hierna een overzicht van de belangrijkste bepalingen van deze CAO.

CAO van 1 december 2005 - Bijdrage voor het Sociaal Fonds - 2006

HOOFDSTUK I - Toepassingsgebied

Artikel 1

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de bedienden van de ondernemingen welke ressorteren onder het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel (PC 201).

Onder "bedienden" wordt verstaan de mannelijke en vrouwelijke bedienden.

HOOFDSTUK II - Bijdrage voor het Sociaal Fonds

Artikel 2

§1  Vanaf 1 januari 2006 wordt de totale bijdrage voor het Sociaal Fonds voor de Bestaanszekerheid (hierna genoemd Sociaal Fonds nr. 201), opricht door de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 1991, afgesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en tot vastelling van zijn statuten, algemeen verbindend verklaard bij Koninklijk Besluit van 17 april 1992, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 3 juni 1992 (geregistreerd onder nummer 28518), voor alle ondernemingen op 0,10 % gebracht.

§2  Voor de ondernemingen uit de niet-voedingssector (Nacecode 52121 en 52122 en deze van 52320 tot en met 52740) en vanaf 20 personeelsleden (aantal werknemers vermeld op de Rijksdienst Sociale Zekerheid aangifte van 30 juni van het voorafgaande jaar), wordt de totale bijdrage voor het Sociaal Fonds nr. 201 op 0,50 % gebracht.

§3 De bijdragen worden geïnd en ingevorderd door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid volgens zijn eigen inningsmodaliteiten.

HOOFDSTUK III - Bijdrage ten voordele van tewerkstelling van de risicogroepen

Artikel 3

Vanaf 1 januari 2006 wordt de bijdrage van de werkgevers ten voordele van de tewerkstelling van risicogroepen vastgesteld op 0,10 % van het volledige loon der bedienden bedoeld in artikel 23 van de Wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers.

Artikel 4

Het Sociaal Fonds nr. 201 opgericht binnen het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel wordt belast met de vaststelling van de uitvoeringsmodaliteiten voor de aanwending van de opbrengst van de bijdrage van 0,10 % bestemd voor de tewerkstelling van risicogroepen en dit op volgende wijze:

  • één derde van de loonmassa voor de toekenning van de werknemers van de sector voor de opvang van kinderen op jonge leeftijd;
  • één derde van de loonmassa voor de beroepsopleiding;
  • één derde van de loonmassa voor de tewerkstellingspremies.

HOOFDSTUK IV - Bijdrage voor financiering van de werking van de regionale overlegorganen

Artikel 5

Vanaf 1 januari 2006 wordt de bijdrage van de werkgevers behorende tot de niet- voedingssector (Nacecode 52121 en 52122 en deze van 52320 tot en met 52740) en vanaf 20 personeelsleden (aantal werknemers vermeld op de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid aangifte van 30 juni van het voorafgaande jaar), voorzien voor de financiering van de werking van de regionale overlegorganen vastgesteld op 0,40 %.

HOOFDSTUK IV - Duur

Artikel 6

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2006 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2006.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
01/12/2005
Registratienr
78215
Geldig van
01/01/2006
Geldig tot
31/12/2006
Neerleggingsdatum
22/12/2005
Registratiedatum
24/01/2006
Onderwerp
vaststelling van de werkgeversbijdrage aan FBZ
BS Bericht van neerlegging
09/02/2006
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
15/06/2006
Gepubliceerd in het B.St. van
27/09/2006
Keywords
RISICOGROEPEN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID, WERKING ONDERNEMING/OVERLEGORGANEN

Historiek
01/08/2017 31/12/2999 1902 Fonds voor bestaanszekerheid: bijdragen
01/01/2013 31/07/2017 1902 1901 Fonds voor bestaanszekerheid - Bijdrage
01/01/2013 31/12/2012 1902 1901 Fonds voor bestaanszekerheid - Bijdrage
01/01/2012 31/12/2012 1902 1901 Fonds voor bestaanszekerheid - Bijdrage
01/01/2011 31/12/2011 1902 19 Bijdrage aan het Fonds voor bestaanszekerheid - 2011
01/01/2011 01/01/2011 1902 19 Bijdrage aan het Fonds voor bestaanszekerheid - 2011
01/01/2010 31/12/2010 1902 19 Bijdrage aan het Fonds voor bestaanszekerheid - 2010
01/01/2008 31/12/2009 1902 19 Bijdrage aan het Fonds voor bestaanszekerheid - anno 2008 en 2009
01/01/2007 31/12/2007 1902 19 Bijdrage aan het Fonds voor bestaanszekerheid - anno 2007 en 2008
01/01/2006 31/12/2006 1902 19 Fonds voor bestaanszekerheid - anno 2006
01/01/2005 31/12/2005 1902 19 Fonds voor bestaanszekerheid - anno 2005
01/01/2004 31/12/2004 1902 19 Fonds voor bestaanszekerheid - anno 2004
01/01/2003 31/12/2003 1902 19 Fonds voor bestaanszekerheid
01/01/2001 31/12/2002 1902 19 Fonds voor bestaanszekerheid
01/01/1993 31/12/2000 1902 19 Fonds voor bestaanszekerheid