1902 19 Bijdrage aan het Fonds voor bestaanszekerheid - 2011

Paritair (sub-)Comité nr.:
201.00.00-00.00

Bijwerking: 12/04/2011
Geldig vanaf: 01/01/2011
Geldig tot: 31/12/2011

De bijdragen worden door de RSZ geïnd.

De bijdragen verschuldigd voor 2011 aan het fonds voor bestaanszekerheid ingericht in de schoot van het paritair comité voor de zelfstandige kleinhandel werden vastgesteld door een CAO van 1 maart 2011. Zij werd neergelegd op de Griffie van de Dienst der collectieve arbeidsbetrekkingen en geregistreerd op 17 maart 2011 onder het nr. 103531/CO/201. 

Wij geven U hierna een overzicht van de belangrijkste bepalingen van deze CAO.

CAO van 1 maart 2011 - Bijdrage voor het Sociaal Fonds (2011)

Hoofdstuk I - Toepassingsgebied

Artikel 1

§ 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en bedienden van de ondememingen die tot de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel behoren.

§ 2. Het aantal werknemers wordt bepaald op dezelfde wijze zoals voorzien in artikel 38, § 3, 9° van de wet van 29 juni 1981
houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers.

§ 3. Onder "bedienden" wordt verstaan, de mannelijke en vrouwelijke bedienden.

Hoofdstuk II - Bijdrage voor het Sociaal Fonds

Art. 2.

§ 1. Vanaf 1 januari 2011 wordt de totale bijdrage voor het Sociaal Fonds voor de Bestaanszekerheid (hierna genoemd Sociaal Fonds nr. 201), opgericht door de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 1991, afgesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en tot vaststelling van zijn statuten, algemeen verbindend verklaard bij Koninklijk Besluit van 17 april 1992, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 3 juni 1992 (geregistreerd onder nummer 28518), voor alle ondernemingen op 0,10 pct. gebracht.

§ 2. Voor de ondememingen uit de niet-voedingssector (Nacecode 47192 en 47191 en deze van 47740 tot en met 47789) en vanaf 20 werknemers, wordt de totale bijdrage voor het Sociaal Fonds voor Bestaanszekerheid op 0,50 pct. gebracht.

§ 3. De bijdragen worden geïnd en ingevorderd door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid volgens zijn eigen inningsmodaliteiten.

Hoofdstuk III - Bijdrage ten voordele van de tewerkstelling van de risicogroepen

Art. 3.

Vanaf 1 januari 2011 wordt de bijdrage van de werkgevers ten voordele van de tewerkstelling van risicogroepen vastgesteld op 0,10 pct. van het volledige loon der bedienden bedoeld in artikel 23 van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers.

Art. 4.

Het Sociaal Fonds nr. 201 opgericht binnen het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel wordt belast met de vaststelling van de uitvoeringsmodaliteiten voor de aanwending van de opbrengst van de bijdrage van 0,10 pct. bestemd voor de tewerkstelling van risicogroepen en dit op volgende wijze:

- één derde van de loonmassa voor de toekenning van de werknemers van de sector voor de opvang van kinderen op jonge leeftijd evenals voor de toekenning van een premie voor werknemers vanaf 55 jaar die hun arbeidsprestaties met 1/5 verminderen ;

- één derde van de loonmassa voor de beroepsopleiding;

- één derde van de loonmassa voor de tewerkstellingspremies.

Hoofdstuk IV - Bijdrage voor de financiering van de werking van de regionale overlegorganen

Art 5.

Vanaf 1 januari 2011 wordt de bijdrage van de werkgevers behorende tot de niet-voedingssector (Nacecode 47192 en 47191 en deze van 47740 tot en met 47789) en vanaf 20 werknemers, voorzien voor de financiering van de werking van de régionale overlegorganen vastgesteld op 0,40 pct.

Hoofdstuk V - Duur

Art. 6.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2011 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2011.

Samenvatting

  • Ondernemingen uit non-food met meer dan 20 werknemers : 0,50 % van de loonmassa
  • Voor alle andere ondernemingen : 0,10 % van de loonmassa
  • Risicogroepen : 0,10 % van het volledige loon der bedienden
  • Werking van de regionale overlegorganen : 0,40 % voor de non food ondernemingen met minstens 20 werknemers

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
01/03/2011
Registratienr
103531
Geldig van
01/01/2011
Geldig tot
31/12/2011
Neerleggingsdatum
02/03/2011
Registratiedatum
17/03/2011
Onderwerp
vaststelling van de werkgeversbijdrage aan FBZ
BS Bericht van neerlegging
29/03/2011
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
06/07/2011
Gepubliceerd in het B.St. van
25/08/2011
Keywords
RISICOGROEPEN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID

Historiek
01/08/2017 31/12/2999 1902 Fonds voor bestaanszekerheid: bijdragen
01/01/2013 31/07/2017 1902 1901 Fonds voor bestaanszekerheid - Bijdrage
01/01/2013 31/12/2012 1902 1901 Fonds voor bestaanszekerheid - Bijdrage
01/01/2012 31/12/2012 1902 1901 Fonds voor bestaanszekerheid - Bijdrage
01/01/2011 31/12/2011 1902 19 Bijdrage aan het Fonds voor bestaanszekerheid - 2011
01/01/2011 01/01/2011 1902 19 Bijdrage aan het Fonds voor bestaanszekerheid - 2011
01/01/2010 31/12/2010 1902 19 Bijdrage aan het Fonds voor bestaanszekerheid - 2010
01/01/2008 31/12/2009 1902 19 Bijdrage aan het Fonds voor bestaanszekerheid - anno 2008 en 2009
01/01/2007 31/12/2007 1902 19 Bijdrage aan het Fonds voor bestaanszekerheid - anno 2007 en 2008
01/01/2006 31/12/2006 1902 19 Fonds voor bestaanszekerheid - anno 2006
01/01/2005 31/12/2005 1902 19 Fonds voor bestaanszekerheid - anno 2005
01/01/2004 31/12/2004 1902 19 Fonds voor bestaanszekerheid - anno 2004
01/01/2003 31/12/2003 1902 19 Fonds voor bestaanszekerheid
01/01/2001 31/12/2002 1902 19 Fonds voor bestaanszekerheid
01/01/1993 31/12/2000 1902 19 Fonds voor bestaanszekerheid