070502 Zondagsarbeid en arbeid op feestdagen (meubelen en tuinartikelen)

Paritair (sub-)Comité nr.:
201.00.00-00.00

Bijwerking: 17/12/1997
Geldig vanaf: 07/06/1997

In deze sector is zondagsarbeid/op feestdagen toegelaten (voorwaarden).

1. Algemeen

Het is verboden werknemers op zondag/feestdag tewerk te stellen. Onder zondag/feestdag moet men de astronomische dag van 0u tot 24u verstaan.

Er zijn toch talrijke afwijkingen voorzien door de wet of bij Koninklijk besluit.

2. PC 201

In het Belgisch Staatsblad van 7 juni 1997 verscheen het koninklijk besluit van 30 mei 1997 betreffende het tewerkstellen van werknemers op zondag in de kleinhandelszaken die hoofdzakelijk meubelen en tuinartikelen verkopen.

2.1. Toepassingsgebied

Dat betreft de winkels met als hoofdactiviteit de verkoop van meubelen bestemd voor privé-gebruik en waarvan bovendien in de ruimte voor het publiek toegankelijk over de hele oppervlakte uitsluitend meubelen vertoond worden, met uitzondering van de aanverwante producten (= producten bestemd voor de aankleding en de presentatie van de meubelen, zijnde gordijnen, draperieën, tapijten, textiel, behang, siervoorwerpen, verlichting en elektrische toestellen).

Onder meubelen wordt verstaan, ongeacht de aangewende grondstof, elk meubelvoorwerp dat deel uitmaakt van een gebouw zijnde : zetels, huiskamer-, kinderkamer-, slaapkamer (slaapcomfort inbegrepen), tuin-, bureel-, keuken-, badkamer-, radio- en televisiemeubelen.

In het geval dat de meubelwinkels zoals bedoeld in dit artikel, aanverwante producten vertonen en ook verkopen in een afzonderlijke ruimte mag de totaliteit van de afzonderlijke ruimten maximum 10 % van de hele oppervlakte bedragen ;

Dat betreft ook de winkels met als hoofdactiviteit de detailhandel van tuinartikelen, d.w.z. planten, tuinmeubelen en voorwerpen met het oog op de verfraaiing van de tuin van privé-personen.

2.2. Voorwaarden

De werknemers van bovengenoemde werkgevers mogen op zondag worden tewerkgesteld voorzover:

  • zij vrijwilliggers zijn;
  • zij gewoonlijk worden tewerkgesteld in de winkel die overeenkomstig de wet van 22 juni 1960 tot invoering van een wekelijkse rustdag in handel en ambacht open mag zijn en die desgevallend de bepalingen betreffende de wekelijkse rustdag naleven;
  • zij ingeschreven zijn in het personeelsregister van de onderneming die haar activiteit in de winkel uitvoert.

De werknemers kunnen tewerkgesteld worden op maximaal 40 zondagen per jaar. Deze grens geldt niet voor elke werknemers maar geldt voor de hele personeel. Met andere woorden, mogen de kleinhandelszaken die hoofdzakelijk meubelen en tuinartikelen verkopen niet open zijn alle zondagen van het jaar.

Deze afwijking kan gecumuleerd zijn met de andere afwijkingen van de zondagsarbeid (zie hoofdstuk 070501).

2.3. Formaliteit

De werkgevers die toepassing maken van deze afwijking, melden dit jaarlijks voorafgaandelijk in de maand december aan de inspecteur-districtshoofd van de Inspectie van de sociale wetten, via een model van attest.

Attest

Attest in te vullen door de werkgever met het oog op de toepassing van het koninklijk besluit van 30 mei 1997 betreffende het tewerkstellen van werknemers op zondag in de kleinhandelszaken die hoofdzakelijk meubelen en tuinartikelen verkopen (artikel 2) (1)

(1) Koninklijk besluit van 30 mei 1997 betreffende het tewerkstellen van werknemers op zondag in de kleinhandelszaken die hoofdzakelijk meubelen en tuinartikelen verkopen, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 2 oktober 1997, BS 7 juni 1997 en 22 oktober 1997.

  1. Naam, voornaam en adres van de werkgever :
  2. Naam en adres van de winkel zoals bedoeld in artikel 1 van het koninklijk besluit van 30 mei 1997 betreffende het tewerkstellen van werknemers op zondag in de kleinhandelszaken die hoofdzakelijk meubelen en tuinartikelen verkopen :
  3. Opgave van de data tijdens dewelke de werknemers zullen tewerkgesteld worden in de winkel zoals     bedoeld in punt 2 :

Attest per aangetekend schrijven verzenden aan de Inspecteur-districtshoofd van de Sociale wetten van de plaats waar de winkel zoals vermeld in punt 2 gelegen is.

Datum                                                                          Handtekening van de werkgever


Historiek
07/06/1997 31/12/2999 070502 Zondagsarbeid en arbeid op feestdagen (meubelen en tuinartikelen)