070302 Nieuwe arbeidsregelingen (grote flexibiliteit)

Paritair (sub-)Comité nr.:
201.00.00-00.00

Bijwerking: 07/10/2021
Geldig vanaf: 01/01/2018

Dit paritair comité werd over de onderhandeling van de nieuwe arbeidsregeling gevat. Geen sectoraal akkoord werd gesloten. Bijgevolg is het mogelijk om een nieuwe arbeidsregeling op ondernemingsniveau in te voeren (beperking zondagsarbeid).

1. Algemeen

De nieuwe arbeidsregelingen (Wet van 17 maart 1987 betreffende de invoering van nieuwe arbeidsregelingen in de ondernemingen), ook grote flexibiliteit genoemd, zijn nieuwe vormen van arbeidsorganisatie die tot doel hebben een optimaal gebruik van de productiemiddelen te bevorderen. De wetgeving met betrekking tot deze nieuwe arbeidsregelingen biedt de werkgever dan ook de mogelijkheid af te wijken van een aantal wettelijke bepalingen.

Toegelaten afwijkingen:

  • arbeidsduur: de normale grenzen van de arbeidsduur die worden voorgeschreven door de Wet of door een collectieve arbeidsovereenkomst mogen worden overschreden (maximum 12 uren per dag);
  • zondagsrust: de werknemers mogen op zondag worden tewerkgesteld;
  • feestdagen: er mag worden afgeweken van het verbod om werknemers op wettelijke feestdagen tewerk te stellen, van de verplichting om een feestdag die met een gewone inactiviteitsdag samenvalt te vervangen en van de verplichting om de arbeid verricht op een feestdag te compenseren door inhaalrust op een normale activiteitsdag;
  • nachtwerk: de werknemers die ouder zijn dan 18 jaar mogen ‘s nachts tewerkgesteld worden;
  • bouwwerken: er mag afgeweken worden van het verbod om bouwwerken uit te voeren op zaterdag en zondag (verbod ingevoerd door de Wet van 6 april 1960).

Om nieuwe arbeidsregelingen in een onderneming of een activiteitssector te kunnen invoeren, moet daartoe bij het bevoegd paritair comité (of paritair subcomité) een aanvraag worden ingediend door een van de organisaties die deel uit maken van dat comité.

Indien na het aanhangig maken van een aanvraag bij het paritair comité een collectieve arbeidsovereenkomst is gesloten, moet de werkgever:

  • de bijzondere procedure voor het invoeren van nieuwe arbeidsrege­lingen in de onderneming, zoals bepaald door deze cao, naleven;
  • de afwijkingen op de traditionele wetgeving in acht nemen waarvan de sectorale cao de toepassing toelaat. De sectorale cao kan namelijk, hetzij de draagwijdte van de mogelijke afwijkingen beperken, hetzij bijkomende voorwaarden bepalen.

2. PC 201

Wordt er 6 maanden na het aanhangig maken van de aanvraag (datum : 2018) geen collectieve arbeidsovereenkomst gesloten in het Paritair Comité, dan kan de werkgever rechtstreeks onderhandelen over het sluiten van een collectieve arbeidsovereenkomst op het niveau van de onderneming.

De onderhandelingsprocedure voor deze cao verschilt naargelang er al dan niet een vakbondsafvaardiging bestaat in de onderneming.

De distributiesector kan in dit kader echter niet van het verbod op zondagsarbeid afwijken.


Historiek
01/01/2018 31/12/2050 070302 Nieuwe arbeidsregelingen (grote flexibiliteit)