0601 Jaarlijkse premie 188 EUR

Paritair (sub-)Comité nr.:
201.00.00-00.00

Bijwerking: 03/07/2020
Geldig vanaf: 01/08/2017

Bedrag: 188 EUR bruto (voltijds met een volledige referteperiode).

Betalingsdatum: samen met het loon van de maand augustus of bij eindafrekening in geval van uitdiensttreding.

Mogelijkheid tot omzetting: ja, door het patronaal aandeel in de maaltijdcheques met 1 EUR/dag te verhogen vanaf 1 januari 2016.

In het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel werd op 4 september 2017 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende de jaarlijkse premie (nr. 142096/CO/201).

1. Principe

Sinds het jaar 2016 krijgen de bedienden jaarlijks een premie.

2. Uitsluiting

De bedienden wiens arbeidsovereenkomst door de werkgever werd beëindigd omwille van dringende reden.

3. Bedrag

3.1. Voltijdse werknemers

Voor de voltijds tewerkgestelde bedienden met een volledige referteperiode stemt het bedrag van deze premie overeen met 188 EUR bruto.

3.2. Deeltijdse werknemers

Voor deeltijdse bedienden wordt de jaarlijkse premie toegekend in verhouding van hun deeltijdse arbeidsregeling.

3.3. Referteperiode

Met referteperiode wordt bedoeld de periode van 12 maanden die loopt vanaf de maand augustus van het kalenderjaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarin de jaarlijkse premie wordt uitbetaald tot en met de maand juli van het kalenderjaar waarin de jaarlijkse premie wordt uitbetaald.

Bedienden met een onvolledige referteperiode hebben recht op 1/12e van de jaarpremie per volledig gepresteerde of daarmee in de sociale zekerheid gelijkgestelde maand (zoals in de wetgeving op de jaarlijkse vakantie).

3.4. Berekeningsmodaliteiten

Het bedrag van de jaarlijkse premie wordt berekend in verhouding tot de effectieve en gelijkgestelde dagen tijdens de referteperiode.

Met effectieve en gelijkgestelde dagen worden bedoeld de dagen effectieve prestaties of daarmee in de sociale zekerheid gelijkgestelde prestaties (zoals in de wetgeving op de jaarlijkse vakantie).

De pro rata regeling (zoals bepaald in het 1ste lid) geldt eveneens voor de bedienden welke in de loop van de referteperiode voor de uitbetaling van de premie in augustus uit dienst zijn gegaan.

4. Betalingsdatum

De jaarlijkse premie wordt telkens uitbetaald samen met het loon van de maand augustus.

Het pro rata bedrag van de jaarlijkse premie wordt uitbetaald op het ogenblik van de uitdiensttreding samen met de eindloonafrekening.

5. Omzetting in maaltijdcheques

Het bedrag van de jaarlijkse premie is niet van toepassing op de bedienden die in de looptijd van de cao volgens bedrijfseigen modaliteiten via maaltijdcheques een voordeel in koopkracht toegekend krijgen dat gelijkwaardig is.

Om gelijkwaardig te zijn dient het patronale gedeelte van de maaltijdcheque per bediende met 1 EUR/dag te worden verhoogd vanaf 1 januari 2016.

In de ondernemingen waar een vakbondsafvaardiging voor bedienden aanwezig is, is de vakbondsafvaardiging bevoegd om toe te zien op de toepassing van het gelijkwaardig voordeel.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
04/09/2017
Registratienr
142096
Geldig van
01/08/2017
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
19/09/2017
Registratiedatum
19/10/2017
Onderwerp
jaarlijkse premie
BS Bericht van neerlegging
03/11/2017
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
15/04/2018
Gepubliceerd in het B.St. van
07/05/2018
Keywords
MAALTIJDCHEQUES, EINDEJAARSPREMIE

Historiek
01/08/2017 31/12/2999 0601 Jaarlijkse premie 188 EUR
01/01/2016 31/07/2017 0601 06 Jaarlijkse premie
01/01/2004 31/01/2004 0601 06 Eenmalige premie
01/10/2001 31/12/2003 0601 06 Eenmalige premie
01/01/1999 30/09/2001 0601 06 Eenmalige premie