05 Eindejaarspremie

Paritair (sub-)Comité nr.:
201.00.00-00.00

Bijwerking: 18/05/2022
Geldig vanaf: 01/01/2022

Bedrag: bedienden die gedurende het hele refertejaar in de onderneming tewerkgesteld zijn geweest: 100 % van het maandloon.

Toekenningsvoorwaarden:

 • in dienst zijn of in tijdskrediet/themaverlof op 31 december van het refertejaar, en;
 • ten minste 6 maanden anciënniteit hebben in de onderneming op diezelfde datum.

Betaald door: de werkgever.

Betalingsdatum: tussen 15 en 31 december.

Referteperiode: kalenderjaar.

Pro rata-regels en gelijkstellingen: ja.

In het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel werd op 20 januari 2022 een nieuwe CAO gesloten betreffende de eindejaarspremie (nr. 172548/CO/201).

1. Toekenningsvoorwaarden

Bedienden die aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • in dienst zijn of in tijdskrediet/themaverlof op 31 december van het refertejaar, en;
 • ten minste 6 maanden anciënniteit hebben in de onderneming op diezelfde datum.

2. Wie betaalt de eindejaarspremie?

De werkgever.

3. Betalingsdatum

Tussen de 15 en 31 december.

4. Bedrag

 • Bedienden die gedurende het hele refertejaar in de onderneming tewerkgesteld zijn geweest: 100 % van het maandloon;

  • als het loon vast is, wordt de EJP berekend op basis van het gemiddelde van het effectief ontvangen loon van al de geleverde prestaties van het betrokken jaar;
  • als het loon volledig of gedeeltelijk uit commissieloon bestaat, wordt de EJP berekend op het maandelijks gemiddelde van de vaste en veranderlijke brutolonen welke werden betaald gedurende het betrokken jaar.
 • Andere bedienden (indien ten minste 6 maanden anciënniteit in de onderneming): in functie van de werkelijk gepresteerde en gelijkgestelde dagen (zoals in de wetgeving op de jaarlijkse vakantie). NIEUW vanaf 2022 (vroeger: 1/12e van de voormelde eindejaarspremie per volledige maand tewerkstelling).
 • Deeltijdse bedienden: dezelfde rechten als degenen die voltijds tewerkgesteld zijn, maar naar rato van de gespresteerde arbeidsduur.

5. Referteperiode

Kalenderjaar.

6. Prorata eindejaarspremie

In welke gevallen?

In dienst getreden in de loop van de referteperiode ?

JA (indien 6 maanden anciënniteit)

Ontslagen ZONDER dringende reden ?

JA (indien 6 maanden anciënniteit)

Ontslagen MET dringende reden ?

NEE

Beëindiging door overmacht om medische redenen ?

JA (indien 6 maanden anciënniteit)

Beëindiging in onderling akkoord ?

JA (indien 6 maanden anciënniteit)

Bij einde contract bepaalde duur of duidelijk omschreven werk ?

JA (indien 6 maanden anciënniteit)

Werknemer neemt zelf ontslag ?

NEE

Bij beëindiging omwille van SWT ?

JA (indien 6 maanden anciënniteit)

Bij beëindiging omwille van pensioen ?

JA (indien 6 maanden anciënniteit)

Bij tijdskrediet of thematisch verlof op het moment van de betaling

JA (prorata in functie het aantal maanden die effectief werden gepresteerd)

Wat bij onvolledige maand ?

Deze premie wordt berekend op basis van de reëel gepresteerde en gelijkgestelde (zoals in de wetgeving op de jaarlijkse vakantie) dagen in het respectievelijke refertejaar.

7. Afwezigheden gelijkgesteld met prestaties

Tekst cao: "Het bedrag van de eindejaarspremie mag niet worden verminderd voor afwezigheden wegens opname van jaarlijkse vakantie, wettelijke feestdagen, bij CAO vastgestelde inactiviteitdagen, kort verzuim, verlof om dwingende redenen, beroepsziekte of arbeidsongeval.

Voor de eerste 30 dagen afwezigheid wegens ziekte of ongeval, voor bevallingsrust of vaderschapsverlofvoor de werknemer waarvan de vrouw in de onmogelijkheid is de bevallingsrust op te nemen, wordt het bedrag van de eindejaarspremie evenmin verminderd".

AARD VAN DE AFWEZIGHEID

GELIJKGESTELD

MODALITEITEN

Adoptieverlof

JA

 

Arbeidsongeval

JA

 

Beroepsziekte

JA

 

Educatief verlof

JA

 

Feestdagen

JA

 

Feestdagen - Extralegale

JA

 

Inhaalrust voor arbeidsduurvermindering

JA

 

Inhaalrust voor overuren

JA

 

Klein verlet

JA

 

Militaire dienst

NEE

 

Moederschapsrust

JA

30 eerste dagen

Ongewettigde afwezigheid

NEE

 

Ongeval (privé)

JA

30 eerste dagen

Overmacht

NEE

 

Politiek verlof

NEE

 

Profylactisch verlof

NEE

 

Schorsing in onderling akkoord

NEE

 

Sociale promotie

JA

 

Sollicitatieverlof

JA

 

Staking en lock-out

NEE

 

Syndicale vorming

JA

 

Thematisch verlof

NEE

 

Tijdskrediet

NEE

 

Vaderschapsverlof:

 • in de strikte zin (omzetting moederschapsverlof):
 • in de ruime zin (10 dagen):

 

 • JA
 • JA

 

 • 30 eerste dagen

Vakantie - Europese

JA

 

Vakantie - Extralegale

JA

 

Vakantie - Jaarlijkse

JA

 

Vakantie - Jeugd en Senior

JA

 

Verlof om dwingende redenen (cao nr. 45)

JA

 

Verlof zonder wedde

NEE

 

Voorlopige hechtenis

NEE

 

Werkloosheid economische redenen

NEE

 

Werkloosheid overmacht NEE  

Werkloosheid slechts weer

NEE

 

Werkloosheid technische stoornis

NEE

 

Ziekte (privé)

JA

30 eerste dagen

8. Bijzondere opmerkingen

Deze premie is niet verschuldigd in de ondernemingen die in de loop van het betrokken jaar ten minste een evenwaardig voordeel toekennen, onder welke benaming ook, hetzij onder de vorm van een conventionele premie, hetzij bij wijze van gift.

9. Praktische schikkingen

Wij vestigen de aandacht van de werkgevers aangesloten bij Group S - Sociaal Secretariaat vzw op het feit dat op de voorbereide prestatieopgaven, opgesteld voor de betaling van de einde­jaarspremie of in de verloningssoftware, slechts de bedienden vermeld worden die in dienst zijn.

Desgevallend dienen zij de bedienden toe te voegen die de onderneming verlaten hebben en recht zouden hebben op de eindejaarspremie.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
20/01/2022
Registratienr
172548
Geldig van
01/01/2022
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
20/01/2022
Registratiedatum
09/05/2022
Onderwerp
Eindejaarspremie
BS Bericht van neerlegging
20/05/2022
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
15/12/2022
Gepubliceerd in het B.St. van
22/03/2023
Keywords
EINDEJAARSPREMIE, ALLE PREMIES EN VERGOEDINGEN VOOR DE ACTIEVE WERKNEMER, EINDEJAARSPREMIE
Tekst aangepast op
11/05/2022

Historiek
01/01/2022 31/12/2050 05 Eindejaarspremie
23/10/2019 31/12/2021 05 Eindejaarspremie
01/08/2017 22/10/2019 05 Eindejaarspremie
01/01/2012 31/07/2017 05 Eindejaarspremie
01/01/2012 01/01/2012 05 Eindejaarspremie
01/09/2005 31/12/2011 05 Eindejaarspremie
01/10/2001 31/12/2003 05 Eindejaarspremie
01/01/2004 31/08/2005 05 Eindejaarspremie
01/01/1999 30/09/2001 05 Eindejaarspremie