0403 Gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen

Paritair (sub-)Comité nr.:
201.00.00-00.00

Bijwerking: 08/02/2023
Geldig vanaf: 01/02/2023

Afschaffing van de leeftijdsdegressiviteit van het GGMMI door de cao van 17/12/2020, behalve voor de studenten.

Op 1 februari 2023: indexatie van 2 %.

In het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel werd op 17 december 2020 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende de waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen (nr. 163735/CO/201).

Wij geven u hierna de bepalingen betreffende het gemiddeld minimum maandinkomen en de historiek van de bedragen met commentaren.

1. Toepassingsgebied

1.1. Vaststelling van het aantal werknemers

Om uit te maken of een werkgever 20 of meer werknemers tewerkstelt, moet men het gemiddelde berekenen van de tewerkstelling tijdens het 4e kwartaal van het 'kalenderjaar -2' en het 1ste tot en met het 3e kwartaal van het 'kalenderjaar -1'. Het gemiddelde wordt verkregen door het totaal aantal werknemers in dienst op het einde van ieder van de bedoelde kwartalen te delen door het aantal kwartalen waarvoor een aangifte werd ingediend.

Bij het eerste jaar tewerkstelling is het in aanmerking te nemen aantal het aantal werknemers tewerkgesteld op de laatste dag van het eerste burgerlijk kwartaal waarvoor betrokken onderneming een aangifte bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid heeft ingediend.

1.2. Uitsluitingen

Deze cao is niet van toepassing:

  • op de bedienden die gewoonlijk zijn tewerkgesteld gedurende een periode welke minder dan een kalendermaand bedraagt;

  • op de personen die zijn tewerkgesteld in een familieonderneming waar gewoonlijk alleen bloedverwanten, aanverwanten of pleegkinderen arbeid verrichten onder het uitsluitend gezag van de vader, de moeder of de voogd.

2. Beginselen

De leeftijdsdegressiviteit van het GGMMI werd door de cao van 17/12/2020 afgeschaft, behalve voor de studenten.

Het volgend gemiddeld minimum maandinkomen (GMMI) is van toepassing (bedragen van de CAO van 17/12/2020):

2.1. Ondernemingen met minder dan 20 werknemers

2.1.1. Werknemers met een vast contract

Leeftijd -6 maanden anciënniteit +6 maanden anciënniteit +12 maanden anciënniteit
/ 1.684.29 EUR 1.727,45 EUR 1.776,26 EUR

2.1.2. Studenten

Leeftijd % -6 maanden anciënniteit +6 maanden anciënniteit +12 maanden anciënniteit
22 jaar       1.776,26 EUR
21 jaar 100 % 1.684,29 EUR 1.727,45 EUR 1.776,26 EUR
20 jaar 94 % 1.583,23 EUR 1.623,80 EUR 1.669,68 EUR
19 jaar 88 % 1.482,18 EUR 1.520,16 EUR 1.563,11 EUR
18 jaar 82 % 1.381,12 EUR 1.416,51 EUR 1.456,53 EUR
17 jaar 76 % 1.280,06 EUR 1.312,86 EUR 1.349,96 EUR
16 jaar en minder 70 % 1.179,00 EUR 1.209,22 EUR 1.243,38 EUR

2.2. Ondernemingen met 20 of meer werknemers

2.2.1. Werknemers met een vast contract

Leeftijd -6 maanden anciënniteit +6 maanden anciënniteit +12 maanden anciënniteit
/ 1.695,25 EUR 1.738,41 EUR 1.787,20 EUR

2.2.2. Studenten

Leeftijd % -6 maanden anciënniteit +6 maanden anciënniteit +12 maanden anciënniteit
22 jaar       1.787,20 EUR
21 jaar 100 % 1.695,25 EUR 1.738,41 EUR 1.787,20 EUR
20 jaar 94 % 1.593,54 EUR 1.634,11 EUR 1.679,97 EUR
19 jaar 88 % 1.491,82 EUR 1.529,80 EUR 1.572,74 EUR
18 jaar 82 % 1.390,11 EUR 1.425,50 EUR 1.465.50 EUR
17 jaar 76 % 1.288,39 EUR 1.321,19 EUR 1.358,27 EUR
16 jaar en minder 70 % 1.186,68 EUR 1.216,89 EUR 1.251,04 EUR

2.3. Deeltijds tewerkgesteld personeel

GMMMI (bepaald in punt 2) berekend naar rata van de duur van de maandelijkse arbeidsprestatie.

2.4. GGMMI: definitie

Voor de toepassing van deze cao wordt onder 'gemiddeld minimum maandinkomen' verstaan:

  • het maandloon dat is gewaarborgd door de loonschalen welke zijn vastgesteld door het paritair comité, de ondernemingsovereenkomsten of de individuele arbeidsovereenkomsten voor bedienden. In het maandloon moet zowel het vaste als het veranderlijke gedeelte worden begrepen ;

  • de tegenwaarde per maand van de premies en andere voordelen, eventueel in natura betaald, welke worden toegekend krachtens collectieve arbeidsovereenkomsten, ondernemingsovereenkomsten, individuele arbeidsovereenkomsten voor bedienden of de gebruiken.

Worden evenwel uitgesloten voor de bepaling van het gemiddeld minimum maandinkomen:

  • de aanvullingen voor overwerk bepaald door artikel 29, §1, van de arbeidswet van 16 maart 1971;

  • de voordelen welke worden bedoeld in de bepalingen van artikel 19, §2, van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders ;

  • de premies of vergoedingen welke worden uitgekeerd wegens werkelijke door de bedienden gedragen kosten;

  • de wettelijke en aanvullende sociale prestaties die worden toegekend naar aanleiding van schorsingsperiodes van de arbeidsovereenkomst zoals ziekteuitkeringen, werkloosheidsuitkeringen bij gedeeltelijke werkloosheid, enkel en dubbel vakantiegeld.

3. Toepassingsmodaliteiten

3.1. Beginselen

Op het ogenblik van de betaling van de eindejaarspremie wordt een afrekening opgemaakt van de betaalde maandlonen alsook van de andere toegekende voordelen, waarvan sprake in punt 2.4., gedurende de voorafgaande twaalf maanden of het effectief gepresteerde gedeelte van deze twaalf maanden.

Wanneer de afrekening waarvan sprake in §1 lager is dan het totaal van de maandbedragen van het gemiddeld minimum maandinkomen dat wordt gewaarborgd door deze cao voor de periode waarvoor de afrekening vermeld in §1 werd opgemaakt, wordt het verschil als complement betaald op het ogenblik van de betaling van de eindejaarspremie.

In geval van beëindiging van de arbeidsovereenkomst vóór de in dit artikel voorziene datum wordt de gebeurlijke aanpassing gedaan op het ogenblik zelf van de beëindiging.

Voor het jaaroverzicht van het gemiddeld minimummaandinkomen verwijzen wij u naar onze sectorale documentatie Hfdst. 0404.

3.2. Bedienden die volledig of gedeeltelijk met een veranderlijk loon worden betaald

GMMI berekend op basis van het gemiddelde van de maandinkomens van de laatste twaalf maanden of het effectief gepresteerde gedeelte van deze twaalf maanden.

Voor de bepalingen van het gemiddeld minimum maandinkomen wordt geen rekening gehouden met onvolledige werkmaanden.

4. Historiek van de bedragen

 Datum Aanpassing
01.08.2017 Conventionele verhoging: +20 EUR (sectoraal akkoord 2017-2018) - nieuwe bedragen (CAO 04.09.2017)
01.04.2018 Indexatie: +2 %
01.03.2019 Indexatie: +2 %
01.11.2019 Conventionele verhoging: +21 EUR (sectoraal akkoord 2019-2020) - nieuwe bedragen (CAO 19.12.2019)
01.01.2021 Afschaffing van de leeftijdsdegressiviteit, behalve voor studenten.
01.06.2021 Indexatie: +2 %
01.12.2021 Indexatie: +2 %
01.01.2022 Conventionele verhoging: +8 EUR (sectorakkoord 2021-2022)
01.02.2022 Indexatie: +2 %
01.04.2022 Indexatie: +2 %
01.07.2022 Indexatie: +2 %
01.10.2022 Indexatie: +2 %
01.12.2022 Indexatie: +2 %
01.02.2023 Indexatie: +2 %

5. Bedragen op 1/02/2023

5.1 Ondernemingen die minder dan 20 werknemers tewerkstellen

Werknemers met een vast contract

Leeftijd

Anciënn. na

 

0 maand

6 maanden

1 jaar

16 jaar

1.982,43

2.032,98

2.090,18

 

Studenten

Leeftijd

%

Anciënn. na

 

 

0 maand

6 maanden

1 jaar

16 jaar

70

1.387,70

1.423,09

1.463,13

17 jaar

76

1.506,65

1.545,06

1.588,54

18 jaar

82

1.625,59

1.667,04

1.713,95

19 jaar

88

1.744,54

1.789,02

1.839,36

20 jaar

94

1.863,48

1.911,00

1.964,77

21 jaar

100

1.982,43

2.032,98

2.090,18

22 jaar

100

 

 

2.090,18

 

5.2 Ondernemingen die 20 werknemers en meer tewerkstellen

Werknemers met een vast contract

Leeftijd

Anciënn. na

 

0 maand

6 maanden

1 jaar

16 jaar

1.995,26

2.045,83

2.103,01

 

Studenten

Leeftijd

%

Anciënn. na

 

 

0 maand

6 maanden

1 jaar

16 jaar

70

1.396,68

1.432,08

1.472,11

17 jaar

76

1.516,40

1.554,83

1.598,29

18 jaar

82

1.636,11

1.677,58

1.724,47

19 jaar

88

1.755,83

1.800,33

1.850,65

20 jaar

94

1.875,54

1.923,08

1.976,83

21 jaar

100

1.995,26

2.045,83

2.103,01

22 jaar

100

 

 

2.103,01

 

 

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
17/12/2020
Registratienr
163735
Geldig van
17/12/2020
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
29/01/2021
Registratiedatum
18/03/2021
Buiten bereik
Bedienden die gewoonlijk zijn tewerkgesteld gedurende een periode welke minder dan één kalendermaand bedraagt, Personen die zijn tewerkgesteld in een familieonderneming waar gewoonlijk alleen bloedverwanten, aanverwanten of pleegkinderen arbeid verrichten onder het uitsluitend gezag van de vader, de moeder of de voogd
Onderwerp
Gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen
BS Bericht van neerlegging
31/03/2021
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
09/06/2021
Gepubliceerd in het B.St. van
10/08/2021
Keywords
LONEN, JONGE WERKNEMERS: LONEN
Tekst aangepast op
20/03/2021
Historiek
01/02/2023 31/12/2050 0403 Gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen
01/12/2022 31/01/2023 0403 Gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen
01/10/2022 30/11/2022 0403 Gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen
01/07/2022 30/09/2022 0403 Gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen
17/12/2020 30/06/2022 0403 Gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen
17/12/2020 30/11/2021 0403 Gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen
23/10/2019 16/12/2020 0403 Gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen
01/08/2017 22/10/2019 0403 Waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen
01/01/2015 31/07/2017 0403 Waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen
01/01/2012 31/12/2014 0403 Waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen
01/09/2005 31/12/2011 0403 Waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen
01/05/2004 31/08/2005 0403 Waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen
01/09/2001 30/04/2004 0403 Waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen
01/07/2001 31/08/2001 0403 Waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen
01/01/1999 30/06/2001 0403 Waarborg van een gemiddeld minimum maandinkomen