Akkoord 2021-2022 / bedienden

06/12/2021

 

Wij hebben vernomen dat in het paritair comité voor de Stoffering en de Houtbewerking (PC 126) verschillende CAO's werden gesloten voor de bedienden begin december. 

Wij vestigen uw aandacht op de belangrijkste voordelen die krachtens deze CAO's aan de werknemers zullen worden toegekend.

1. Koopkracht

1.1. Lonen (1 december 2021)

Met ingang van 1 december 2021:

 • verhoging van de sectorale minimumloonschalen met 0,4%;
 • verhoging reële bruto maandlonen met 0,4%. Dit is niet van toepassing op de bedienden die in de periode 2021-2022 volgens de modaliteiten eigen aan de onderneming effectieve loonsverhogingen en/of andere voordelen in koopkracht toegekend krijgen die gelijkwaardig zijn. De bruto-loonsverhoging van 0,4% of het gelijkwaardig voordeel moet recurrent zijn vanaf uiterlijk 1/1/2023. 
  • In de ondernemingen met een syndicale afvaardiging gebeurt de toepassing van het gelijkwaardig voordeel mits bedrijfsakkoord tegen uiterlijk 20 december 2021. Het overleg heeft enkel betrekking op de toepassing van het gelijkwaardig voordeel.
  • In de ondernemingen zonder syndicale afvaardiging, informeert de werkgever de bediende schriftelijk en individueel omtrent de toepassing van het gelijkwaardig voordeel tegen uiterlijk 20 december 2021.

1.2. Coronapremie (consumptiecheque) (december 2021)

Dit voordeel moet worden toegekend volgens de voorwaarden die door de sector werden bepaald. Er is geen omzetting mogelijk.

1.2.1. Toepassingsgebied

Een eenmalige coronapremie wordt toegekend in de vorm van consumptiecheques in ondernemingen die aan de volgende twee cumulatieve voorwaarden voldoen:

 • zij hebben een positieve bedrijfswinst (code 9901) behaald in 2019 en 2020 (=kalenderjaren)
 • hun omzet (code 70), of brutomarge (code 9900) indien de omzet niet beschikbaar is, is met ten minste 5% gestegen in 2020 ten opzichte van 2019 (=kalanderjaren)

De vervulling van de criteria dient op autonome wijze te zijn behaald, niet door bijzondere gebeurtenissen zoals bijv. fusie of overname.

1.2.2. Bedrag

De coronapremie bedraagt:

 • 125 euro, indien de omzet (code 70), of de brutomarge (code 9900) indien de omzet niet beschikbaar is, met ten minste 5% is gestegen in 2020 ten opzichte van 2019;
 • 250 euro indien de omzet (code 70), of de brutomarge (code 9900) indien de omzet niet beschikbaar is, met ten minste 10% is gestegen in 2020 ten opzichte van 2019.

Een reeds toegekende coronapremie op het niveau van de onderneming, wordt in mindering gebracht van de bedragen.

1.2.3. Voorwaarden

 • op 30/11/2021 in dienst zijn
 • pro rata de prestaties die tussen 01/12/2020 en 30/11/2021 zijn verricht. Gelijkstellingen overeenkomstig de CAO van 9 juni 2016 inzake eindejaarspremie. De periodes van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ten gevolge corona worden in deze premie eveneens gelijkgesteld met effectieve prestaties.
 • voor deeltijdse bedienden: pro rata op basis arbeidsregime op 30/11/2021.

Een schriftelijke communicatie zal door de werkgever worden gericht aan de syndicale delegatie of bij gebrek aan de werknemers omtrent de toekenning van de premie uiterlijk op 15/12/2021.

1.2.4. Betaling

 • uiterlijk op 31 december 2021

3. Varia

 • nieuwigheden omtrent vorming
 • SWT stelsels lange loopbaan en zwaar beroep verlengd tot 30 juni 2023
 • CAO's tijdskrediet tot 30 juni 2023
 • vlaamse aanmoedigingspremies tot 30 juni 2023
 • etc.
Terug