Sectorakkoord 2021-2022

25/11/2021

In het paritair comité voor de handel in voedingswaren werd op 10 november 2021 een sectoraal akkoord voor 2021-2022 gesloten (PC 119).

Opgelet ! Het gaat om een akkoord. De verschillende cao’s ter uitvoering moeten nog gesloten worden. De betrokken hoofdstukken van onze sectorale documentatie zullen ten gepaste tijden aangepast worden.

We houden eraan uw aandacht te vestigen op volgende voordelen die in het kader van dit akkoord aan de werknemers toegekend moeten worden:

I. Koopkracht

I.I. Verhoging

1 januari 2022 (hoofdstuk 0402):

 • Barema’s en werkelijke betaalde uurlonen: verhoging 0,4%.

I.II. Eenmalige bruto premie

December 2021

Een eenmalige en niet-recurrente premie van 130 EUR bruto zal worden toegekend aan de werknemers die op 31 oktober 2021 in dienst zijn. Het bedrag van deze premie zal berekend worden naar verhouding van het aantal maanden gedurende dewelke de werknemers onder contract geweest zijn in 2021 en voor de deeltijdse werknemers naar verhouding van hun contractuele arbeidsduur.

De premie zal tegelijk met de eindejaarspremie worden betaald, maar zal niet in aanmerking komen voor de berekening van de eindejaarspremie.

De premie kan alleen via een bedrijfsakkoord worden omgezet in één van de volgende voordelen, of een ander equivalent voordeel:

 • 160 EUR ecocheques;
 • 40 EUR cadeaucheques en een brutopremie van 98 EUR;
 • 80 EUR cadeaucheques en een brutopremie van 66 EUR;
 • 160 EUR personeelskorting (opmerking: deze mogelijkheid is niet opgenomen in de cao over deze premie. Zie hoofdstuk 060203).

De keuze tussen de premie en de omzetting ervan moet gemaakt worden vóór de betaling van de eindejaarspremie.

I.III. Coronapremie (consumptiecheques)

December 2021

Het bedrag van deze premie zal afhangen van het aantal werknemers met een arbeidsovereenkomst in de onderneming op het ogenblik van de betaling van de premie, en van de bedrijfswinst (code 9901) in 2019 en 2020.

Ondernemingen met minder dan 50 werknemers

 • Positieve bedrijfswinst in 2019 en 2020: 200 EUR.
 • Negatieve bedrijfswinst in 2019 en/of 2020 : geen coronapremie.

Ondernemingen met 50 werknemers en meer

 • Positieve bedrijfswinst in 2019 en 2020: 500 EUR.
 • Positieve bedrijfswinst in 2020 maar négatief in 2019: 200 EUR.
 • Negatieve bedrijfswinst in 2020: geen coronapremie.

Voorwaarden:

 • Werknemers die in dienst zijn op 31 oktober 2021 komen in aanmerking voor de premie op voorwaarde dat zij tussen 1 april 2020 en 31 maart 2021 in de onderneming hebben gewerkt, en naar verhouding van het aantal kalendermaanden gedurende dewelke de werknemer onder contract is geweest.
 • Deeltijdse werknemers die in dienst zijn op 31 oktober 2021: naar rato van het contractuele arbeidsregime.
 • Werknemers die na 31 maart 2021 in dienst werden genomen, komen niet in aanmerking voor de coronapremie.
 • Betaling: tegelijk met de eindejaarspremie van 2021. Ze zal niet in aanmerking komen voor de berekening van de eindejaarspremie.

Dit voordeel moet worden toegekend volgens de voorwaarden die door de sector werden bepaald. Er is geen omzetting mogelijk.

Zie hoofdstuk 0605.

II. Verlenging premie

 • Jaarlijkse decemberpremie: verlenging tot 30 juni 2023 (hoofdstuk 0601).

III. Verhoging premie

1 januari 2022 (hoofdstuk 040102):

 • Ploegenpremie: 0,27 EUR/uur
 • Namiddagpremie : 0,27 EUR/uur

IV. Mobiliteit

1 februari 2022 :

 • Privé-vervoer (hoofdstuk 1201) : 80% van de treinkaart (vóór: 70%).

V. Uitkeringen (sociaal fonds)

1 januari 2022 (hoofdstukken 2001, 2002 en 2003):

 • Bestaanszekerheidsuitkering in geval van collectief ontslag: 4,60 EUR/dag (vóór: 4,40 EUR/dag).
 • Langdurige ziekte: 4,60 EUR/dag (vóór: 4,40 EUR/dag).
 • Beëdiging van de arbeidsovereenkomst wegens overmacht: 4,60 EUR/dag (vóór: 4,40 EUR/dag).
 • Tijdelijke werkloosheid: 4,60 EUR/dag (vóór: 4,40 EUR/dag).

2022-2023 (hoofdstuk 2005):

 • Kinderopvang: 3 EUR/dag, maximum 600 EUR per jaar per kind en per ouder, kinderen van 0 tot 6 jaar (vóór: 3 EUR/dag, maximum 600 EUR per jaar per kind en per ouder, kinderen van 0 tot 4 jaar).

VI. Stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT)

Verlenging van de volgende stelsels tot 30 juni 2023 (nu 60 jaar):

 • SWT zwaar beroep (hoofdstuk 2102): 60 jaar – 35 jaar loopbaan;
 • SWT nachtarbeid/zwaar beroep (hoofdstuk 2103): 60 jaar – 33 jaar loopbaan;
 • SWT lange loopbaan (hoofdstuk 2104) : 60 jaar – 40 jaar loopbaan.

VII. Tijdskrediet

1 januari 2021 – 30 juni 2023:

 • Tijdskrediet eindeloopbaan (hoofdstuk 2803): 55 jaar (vermindering 1/5 en vermindering ½) in kader van zwaar beroep of lange loopbaan.

VIII. Opleiding

 • Opleidingsinspanning (hoofdstuk 48): 5 dagen gemiddeld, per voltijds equivalent, voor de jaren 2021-2022.
Voor meer informatie, zie het hoofdstuk 01 van de sectorale documentatie.

Betrokken sectoren

119.01.00-00.00 , 119.02.00-00.00 , 119.03.00-00.00