119 Sectoraal akkoord 2019-2020

10/02/2020

In het paritair comité voor de handel in voedingswaren werd op 22 november 2019 een sectoraal akkoord voor 2019-2020 gesloten (PC 119).

Opgelet ! Het gaat om een akkoord. De verschillende cao’s ter uitvoering moeten nog gesloten worden. De betrokken hoofdstukken van onze sectorale documentatie zullen ten gepaste tijden aangepast worden.

We houden eraan uw aandacht te vestigen op volgende voordelen die in het kader van dit akkoord aan de werknemers toegekend moeten worden:

I. Koopkracht

I.I. Verhoging

1 januari 2020 (hoofdstuk 0402):

 • Barema’s en werkelijke betaalde uurlonen: verhoging 1,1%.

I.II. Eenmalige premie

December 2019 (hoofdstuk 0602):

Een eenmalige en niet-recurrente premie van 234 EUR bruto zal worden toegekend aan de werknemers die op 30 november 2019 in dienst zijn. Het bedrag van deze premie zal berekend worden naar verhouding van het aantal maanden gedurende dewelke de werknemers onder contract geweest zijn in 2019 en voor de deeltijdse werknemers naar verhouding van hun contractuele arbeidsduur.

De premie kan alleen via een ondernemings-cao worden omgezet in één van de volgende voordelen, of een ander equivalent voordeel:

 • 250 EUR ecocheques en een brutopremie van 58 EUR ;
 • 35 EUR cadeaucheques en een brutopremie van 209 EUR ;
 • 70 EUR cadeaucheques en een brutopremie van 185 EUR.

De keuze tussen de premie en de omzetting ervan moet gemaakt worden vóór 15 december 2019. Indien gekozen wordt voor een omzetting van de premie, zal de onderhandeling hiervoor lopen tussen 10 januari en 14 februari 2020. Bij gebrek aan akkoord over de omzetting, zal de bruto premie betaald worden met het loon voor de maand februari.

De ondernemings-cao moet de nadere regels betreffende het alternatieve voordeel bepalen (tijdstip van toekenning en de toekenningsvoorwaarden).

II. Verlenging premie

 • Jaarlijkse decemberpremie: verlenging tot 30 juni 2021 (hoofdstuk 0601).

III. Verhoging premie

1 januari 2020 (hoofdstuk 040102):

 • Ploegenpremie: 0,26 EUR/uur;
 • Namiddagpremie: 0,26 EUR/uur.

IV. Mobiliteit

1 januari 2020 :

 • Fietsvergoeding (hoofdstuk 1201): 0,24 EUR/km (vóór: 0,20 EUR/km).

Datum niet voorzien in het akkoord:

 • Openbaar vervoer (hoofdstuk 1201): grens van 2 km wordt opgeheven (vanaf 01/01/2020).

V. Eindeloopbaandagen

1 januari 2020 en gedurende de duur van het akkoord:

 • Jaarlijkse eindeloopbaandag toegekend aan werknemers van 57 jaar.
 • Deze dag zal niet worden gecumuleerd met de bestaande eindeloopbaandagen voor werknemers van 58 en 60 jaar (hoofdstuk).

VI. Uitkeringen (sociaal fonds)

1 januari 2020 (hoofdstuk 2001):

 • Bestaanszekerheidsuitkering in geval van collectief ontslag: 4,40 EUR/dag (vóór: 4,20 EUR/dag).
 • Langdurige ziekte: 4,40 EUR/dag (vóór: 4,20 EUR/dag).
 • Beëdiging van de arbeidsovereenkomst wegens overmacht: 4,40 EUR/dag (vóór: 4,20 EUR/dag).
 • Tijdelijke werkloosheid: 4,40 EUR/dag (vóór: 4,20 EUR/dag).

2020-2021 (hoofdstuk 2002):

 • Kinderopvang: 3 EUR/dag, maximum 600 EUR per jaar per kind en per ouder, kinderen van 0 tot 4 jaar (vóór: 2 EUR/dag, maximum 400 EUR per jaar per kind en per ouder, kinderen van 0 tot 3 jaar).

VII. Stelsels van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT)

Verlenging van de volgende stelsels:

 • SWT zwaar beroep (hoofdstuk 2102): 59 jaar – 35 jaar loopbaan;
 • SWT nachtarbeid/zwaar beroep (hoofdstuk 2103): 59 jaar – 33 jaar loopbaan;
 • SWT lange loopbaan (hoofdstuk 2104) : 59 jaar – 40 jaar loopbaan.

VIII. Tijdskrediet

2019-2020:

 • Tijdskrediet eindeloopbaan (hoofdstuk 2803): 55 jaar (vermindering 1/5) – 57 jaar (vermindering½) in kader van zwaar beroep of lange loopbaan.

IX. Opleiding

 • Opleidingsinspanning (hoofdstuk 4801): 2 dagen gemiddeld, per voltijds equivalent, voor de jaren 2019-2020.

Voor meer informatie, zie het hoofdstuk 01 van de sectorale documentatie.