54 Ecocheques

Paritair (sub-)Comité nr.:
118.00.00-00.00, 118.01.00-00.00, 118.02.00-00.00, 118.03.00-00.00, 118.04.00-00.00, 118.05.00-00.00, 118.06.00-00.00, 118.07.00-00.00, 118.08.00-00.00, 118.09.00-00.00, 118.10.00-00.00, 118.11.00-00.00, 118.12.00-00.00, 118.13.00-00.00, 118.14.00-00.00, 118.15.00-00.00, 118.16.00-00.00, 118.17.00-00.00, 118.18.00-00.00, 118.19.00-00.00, 118.20.00-00.00, 118.21.00-00.00, 118.22.00-00.00

Bijwerking: 02/11/2009
Geldig vanaf: 01/07/2008
Geldig tot: 31/12/2009

In het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid werd op 28 mei 2009 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende de toekenning van ecocheques aan de arbeiders van de voedingsnijverheid.  Zij werd neergelegd op de Griffie van de dienst der collectieve arbeidsbetrekkingen en geregistreerd op 7 oktober 2009 onder het nr. 94790/CO/118; het bericht van neerlegging verscheen in het Belgisch Staatsblad van 23 oktober 2009.

Zij werd gewijzigd door een CAO gesloten op 29 juni 2009.  Deze CAO werd neergelegd op de Griffie van de dienst der collectieve arbeidsbetrekkingen en geregistreerd op 13 oktober 2009 onder het nr. 94935/CO/118; het bericht van neerlegging verscheen in het Belgisch Staatsblad van 23 oktober 2009.

Wij geven u hierna de bepalingen van de CAO en vervolgens een commentaar.

Artikel 1

§ 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de arbeiders van de voedingsindustrie met uitzondering van de kleine bakkerijen en banketbakkerijen.

Onder" kleine bakkerijen en banketbakkerijen " wordt verstaan de bakkerijen de banketbakkerijen die "verse" producten vervaardigen voor onmiddellijke consumptie met zeer beperkte houdbaarheid en verbruikszalen bij een banketbakkerij die niet gelijktijdig aan de drie volgende voorwaarden voldoen :

• Aantal tewerkgestelde personen (voltijdse en deeltijdse, in hoofden uitgedrukt) hoger dan 20 op het ogenblik van de indiensttreding;

• Zakencijfer tijdens het voorgaande boekjaar hoger dan 1.859.200,00 EUR;

• Gebruik van een tunneloven.

§ 2. Met « arbeiders » worden de mannelijke en vrouwelijke arbeiders bedoeld.

Artikel 2

§1. Bij ontstentenis van een cao gesloten op ondememingsvlak tegen uiterlijk 30 juni 2009 die de voordelen van het IPA omzet, zullen ecocheques voor een totaal bedrag van 125 EUR in één keer toegekend worden  met de eerste loonbetaling die volgt op  30 juni 2009.

§2. De maximale nominale waarde van elke ecocheque bedraagt 10 EUR.

Artikel 3

§ 1. Het bedrag vermeldt in artikel 2 komt overeen met een voltijdse prestatie.

§ 2. Bij gedeeltelijke prestaties wordt dit prorata temporis toegekend.

Artikel 4

§ 1. De referteperiode loopt van 1 juli 2008 tot 30 juni 2009.
§ 2. Per maand effectieve gepresteerde dienst gedurende de referteperiode bij de werkgever als arbeider verbonden met een arbeidsovereenkomst, wordt aan de arbeider 10,41 EUR toegekend onder de vorm van ecocheques.

§ 3. Per gepresteerde maand wordt verstaan een periode van 30 kalenderdagen.Artikel 5

De volgende afwezigheden worden met werkelijk gepresteerde dienst gelijkgesteld :

• De 12 eerste maanden arbeidsongeschiktheid ten gevolge van ziekte of ongeval

• Moederschapsrust

• De wettelijke en conventionele jaarlijkse vakantiedagen

• De wettelijke feestdagen

• Het kort verzuim

• De dagen van arbeidsongeschiktheid wegens een beroepsziekte

• De dagen van arbeidsongeschiktheid wegens een arbeidsongeval

• De gewone wederoproeping onder de wapens
• De dagen gewijd aan de uitoefening van een openbaar mandaat en een mandaat in syndicaal verband

• De dagen van deelneming aan syndicale vorming

• De dagen van staking of lock-out

• De dagen van gedeeltelijke werkloosheid

• De dagen gewijd aan de vervulling van burgerplichtenArtikel 6

De maanden van brugpensioen geven recht op de betaling van 20% van de overblijvende ecocheques en dit tot het einde van de referteperiode. Voor de maand waarin het brugpensioen ingaat, dient volgende regeling te worden toegepast:

• beëindiging van de arbeidsovereenkomst ten laatste op de 15de van de maand: gelijkstelling met 1 maand conventioneel brugpensioen

• beëindiging van de arbeidsovereenkomst na de 15de van de maand : gelijkstelling met 1 gepresteerde maand.

§ 1. De werknemers kunnen met ecocheques alleen de producten of diensten van ecologische aard kopen die expliciet opgenomen zijn in de lijst bijgevoegd bij cao nummer 98.
§ 2. Deze lijst die de producten en diensten weergeeft die op dit ogenblik kunnen worden gekocht met ecocheques, wordt ter informatie in bijlage opgenomen bij deze cao.

Artikel 8

De werkgever informeert de arbeiders met alle dienstige middelen over de inhoud van de in artikel 7 genoemde lijst.

Artikel 9

Om te worden beschouwd als een voordeel dat geen loon uitmaakt in de zin van wetgeving inzake de sociale zekerheid voor werknemers, moeten de ecocheques voldoen aan de voorwaarden voorgeschreven door deze wetgeving.

Artikel 10

§ 1. Deze cao wordt afgesloten voor bepaalde duur. Zij treedt in werking on 1 juli 2008 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2009.

§ 2. Artikel 23 van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités is niet van toepassing op deze CAO.

Hieronder vindt u de lijst van ecologische producten en diensten die in aanmerking komen voor betaling met ecocheques, geldig op 28 mei 2009:

A. Aankoop en/of plaatsing (door geregistreerde aannemers van producten en diensten die voldoen aan de criteria van de in artikel 145, 24° van het wetboek inkomstenbelastingen bepaalde federale fiscale verminderingen met het oog op energiebesparing;

B. Producten en diensten die in één van de Gewesten op 1 december 2008 of later in aanmerking komen voor regionale subsidies in het kader van het beleid inzake rationeel energiegebruik, met inbegrip van de regionale subsidies voor de aankoop van energiezuinige elektrische apparaten.

C. Aankoop van producten die specifiek zijn bestemd voor de isolatie van woningen;

D. Aankoop van spaarlampen, TL-lampen en LED-verlichting;

E. Elektrische apparaten die uitsluitend werken op zonne-energie of op handmatig geproduceerde énergie.

A. Spaardouchekop;

B. Recuperatietank voor regenwater;

C. Hulpstuk voor waterbesparing op kranen;
D. Spoelbak voor toiletten met spaarknop.

A. Plaatsing van roetfilters in personendieselwagens met bouwjaar tot en met 2005;

B. Plaatsing Lpg-installatie in personenwagens;

C. Vervoersbewijzen voor openbaar vervoer, met uitzondering van abonnementen;

D. Aankoop en onderhoud van fietsen, met inbegrip van fietsen uitsluitend ondersteund door een elektrische hulpmotor, fietsonderdelen en fietstoebehoren;

E. Cursussen ecodriving.

A. Aankoop van oplaadbare en draagbare NiMH-batterijen en van oplaadtoestellen voor dergelijke batterijen;

B. Compostvat;

C. Kunststofproducten die volledig bestaan uit composteerbaar materiaal die voldoen aan de norm NBN EN 13432, evenals wasbare luiers;

D. Papier dat voor 100 % gerecycleerd is en dat ongebleekt of TCF-gebleekt is;

Producten en diensten die voldoen aan de criteria van het Europese Ecolabel

A. Aankoop van duurzaam geëxploiteerd hout (FSC of PEFC of gelijkwaardig) of houtproducten gemaakt uit duurzaam geëxploiteerd hout, evenals papier dat geproduceerd is met gerecycleerde vezels of met verse vezels afkomstig van duurzaam geëxploiteerd hout:

B. Aankoop van bomen en buitenplanten, bloembollen en zaden voor buiten, niet-gemotoriseerde tuingereedschappen, potgrond en teeltaarde, meststoffen met biogarantie.

 


(1) Dat betekent de integratie van milieuaspecten in het productontwerp met het doel de milieuprestaties van het energieverbruikend product over zijn gehele levenscyclus te verbeteren (Artikel 2, 23° van de Richtiijn 2005/32/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 2005 betreffende de totstandbrenging van een kader voor het vaststellen van eisen inzake ecologisch ontwerp voor energieverbruikende producten en tot wijziging van Richtiijn 92/42/EEG van de Raad en de Richtiijnen 96/57/EG en 2000/55/EG van het Europees Parlement en de Raad)

Voor de ecocheques die worden toegekend volgens de voorwaarden opgesomd in de CAO, zijn geen sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd en ze zijn evenmin belastbaar.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
29/06/2009
Registratienr
94935
Geldig van
01/07/2008
Geldig tot
31/12/2009
Neerleggingsdatum
08/07/2009
Registratiedatum
13/10/2009
Onderwerp
ecocheques
BS Bericht van neerlegging
23/10/2009
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
30/07/2010
Gepubliceerd in het B.St. van
28/09/2010
Keywords
ECOCHEQUES

Datum CAO
28/05/2009
Registratienr
94790
Geldig van
01/07/2008
Geldig tot
31/12/2009
Neerleggingsdatum
08/06/2009
Registratiedatum
07/10/2009
Onderwerp
ecocheques
BS Bericht van neerlegging
23/10/2009
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
30/07/2010
Gepubliceerd in het B.St. van
28/09/2010
Keywords
ECOCHEQUES

Historiek
01/07/2008 31/12/2009 54 Ecocheques