5203 Aanvullend pensioenstelsel - Sectoraal fonds voor de 2de pijler

Paritair (sub-)Comité nr.:
118.00.00-00.00, 118.01.00-00.00, 118.02.00-00.00, 118.03.00-00.00, 118.04.00-00.00, 118.05.00-00.00, 118.06.00-00.00, 118.07.00-00.00, 118.08.00-00.00, 118.09.00-00.00, 118.10.00-00.00, 118.11.00-00.00, 118.12.00-00.00, 118.13.00-00.00, 118.14.00-00.00, 118.15.00-00.00, 118.16.00-00.00, 118.17.00-00.00, 118.18.00-00.00, 118.19.00-00.00, 118.20.00-00.00, 118.21.00-00.00, 118.22.00-00.00

Bijwerking: 13/01/2016
Geldig vanaf: 01/01/2015

Met ingang van 1 oktober 2003 wordt een fonds voor bestaanszekerheid opgericht, zoals bedoeld in de wet van 7 januari 1958, betreffende de fondsen voor bestaanszekerheid, onder de benaming «Fonds 2e pijler PC 118».

In het Paritair Comité voor de voedingsindustrie werd op 17 maart 2015 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende het sectoraal fonds voor de tweede pijler. Zij werd neergelegd op de Griffie van de Dienst der collectieve arbeidsbetrekkingen en geregistreerd op 21 april 2015 onder het nummer 126632/CO/118.

Wij geven u hierna de tekst van deze CAO.

HOOFDSTUK I - Doelstelling, toepassingsgebied en werking in de tijd

Artikel 1

§ 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de arbeiders van de voedingsnijverheid.

§ 2. Met "arbeiders" worden de mannelijke en de vrouwelijke arbeiders bedoeld.

Artikel 2

Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt, met het oog op coördinatie, de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 oktober 2003 tot instelling van het sectoraal fonds voor de tweede pijler voor arbeiders van de voedingsindustrie, geregistreerd onder nummer 68706/C0/118 en algemeen verbondend verklaard door koninklijk besluit van 23 juni 2004 (Belgisch Staatsblad van 26 augustus 2004).

Artikel 3

De partijen vragen de algemeenverbindendverklaring aan.

Artikel 4

Deze overeenkomst treedt in werking op 1 januari 2015 en wordt gesloten voor een onbepaalde duur.

Artikel 5

Deze collectieve arbeidsovereenkomst kan opgezegd worden door één der partijen,

  • mits naleving van artikel 10 van de wet op de aanvullende pensioenen van 28 april 2003 (Belgisch Staatsblad van 15 mei 2003, Ed. 2; erratum, Belgisch Staatsblad van 26 mei 2003), hierna WAP genoemd, en
  • middels een opzeggingstermijn van zes maanden, betekend bij een ter post aangetekende brief gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid en aan alle organisaties die erin vertegenwoordigd zijn.

Artikel 6

De opzegging van deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft automatisch de ontbinding van het Fonds 2de pijler PC 118 tot gevolg. In dat geval wijst het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid de vereffenaars aan, bepaalt hun machten en bezoldigingen en duidt de bestemming van het vermogen aan.

HOOFDSTUK II - Oprichting, benaming, maatschappelijke zetel, doel, bestaansduur

Artikel 7

Met ingang van 1 oktober 2003 wordt een fonds voor bestaanszekerheid opgericht, zoals bedoeld in de wet van 7 januari 1958, betreffende de fondsen voor bestaanszekerheid, onder de benaming «Fonds 2e pijler PC 118».

Artikel 8

Het « Fonds 2e pijler PC 118 »is opgericht volgens de bepalingen van hoofdstuk III van de WAP.

Artikel 9

Het « Fonds 2e pijler PC 118 »heeft als enig doel de inrichting van het sectoraal aanvullend pensioenstelsel voor de arbeiders van de voedingsindustrie.

Daarnaast kan het fonds tevens alle andere opdrachten binnen het domein van aanvullende pensioenstelsels uitvoeren voor zover daartoe gemachtigd door de raad van beheer.

Artikel 10

De opdracht tot inrichting van het sectoraal aanvullend pensioenstelsel is beperkt tot :

  • de organisatie van de doorstroming van de noodzakelijke gegevens;
  • de organisatie van de financiële stroom;
  • het toezicht op de algemene werking en op de resultaten van de verzekeringsinstelling;
  • het toezicht op het solidariteitsluik, beheerd door pensioeninstelling;
  • de informatie aan de aangeslotenen van hun werkgevers;
  • de vaststelling van de modaliteiten en procedures die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst;
  • de andere taken die de inrichter opgelegd wordt door de wet van 28 april 2003 op de aanvullende pensioenen en de uitvoeringsbesluiten van deze wet.

Artikel 11

De maatschappelijke zetel van het « Fonds 2e pijler PC 118 », geregistreerd onder KBO nummer 0873.776.988, is gevestigd te 1070 Anderlecht, Birminghamstraat 225.

HOOFDSTUK III - Beheer

Artikel 12

Het «Fonds 2e pijler PC 118 » wordt beheerd door een raad van beheer die paritair samengesteld is uit afgevaardigden van alle werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties die zetelen in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid.

Artikel 13

De raad bestaat uit tien effectieve leden, en tien plaatsvervangende leden, waarvan telkens de ene helft afgevaardigden van de werkgeversorganisaties, en de andere helft afgevaardigden van de werknemersorganisaties.

Artikel 14

Het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid wijst de leden van de raad van beheer aan onder de afgevaardigden van de werkgevers- en werknemersorganisaties van de fondsen voor bestaanszekerheid van de sector. Hun mandaat duurt drie jaar.

Artikel 15

Om de drie jaar, duidt de raad van beheer in zijn midden, een voorzitter en ondervoorzitter aan. Deze zijn herkiesbaar.

Artikel 16

De raad van beheer vergadert op bijeenroeping van de voorzitter.

Artikel 17

De voorzitter is gehouden de raad bijeen te roepen minstens tweemaal per jaar en telkens wanneer ten minste twee leden van de raad erom verzoeken.

Artikel 18

In de oproeping moet de dagorde vermeld staan. De verslagen worden opgemaakt door de secretaris, aangewezen door de raad van beheer, en ondertekend door degene die de vergadering heeft voorgezeten.

Artikel 19

De beslissingen worden éénparig genomen.

Artikel 20

De stemming is geldig voor zover eraan deelgenomen wordt door tenminste één vertegenwoordiger van elke organisatie.

Artikel 21

Er kan slechts worden gestemd over de punten die op de dagorde voorkomen.

Artikel 22

De raad van beheer heeft tot opdracht het « Fonds 2e pijler PC 118 » te beheren en alle maatregelen te treffen die nodig blijken voor zijn goede werking.

Artikel 23

De raad van beheer bezit de meest uitgebreide machten voor het beheren en het besturen van het pensioenfonds.

Artikel 24

De raad van beheer treedt in al zijn handelingen op en handelt in rechte bij monde van de voorzitter of van de beheerder daartoe afgevaardigd.

Artikel 25

De raad van beheer kan zijn machten geheel of ten dele overdragen aan één of meerdere van zijn leden of zelfs aan derden.

Artikel 26

De beheerders zijn slechts verantwoordelijk voor de uitvoering van hun mandaat en zij gaan geen enkele persoonlijke verplichting aan ingevolge hun beheer ten opzichte van de verbintenissen van het fonds.

HOOFDSTUK IV - Financiële doorstroom

Artikel 27

De bijdragen voor de financiering van het sectoraal aanvullend pensioenstelsel en voor de solidariteitstoezegging worden uitsluitend vastgesteld bij algemeen verbindend verklaarde collectieve arbeidsovereenkomsten gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid.

Artikel 28

Deze bijdragen worden geïnd en ingevorderd door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.

Artikel 28bis

De werkgever is verantwoordelijk voor de gevolgen die voortvloeien uit alle onnauwkeurige, onvolledige, onjuiste of laattijdige inlichtingen die aangegeven worden aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en die via het Fonds tweede pijler van het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid worden overgemaakt aan de verzekeringsinstelling.

Artikel 29

Zoals artikel 7 van de wet van 7 januari 1958 betreffende de fondsen voor bestaanszekerheid, het voorschrijft zijn de wij zen van berekening, van inning, van invordering van deze bijdragen en van eventuele bijdrageopslagen en verwijlintresten dezelfde als deze die gelden voor sociale zekerheidsbijdragen.

Artikel 30

Deze bijdragen worden integraal doorgestort naar de pensioeninstelling. Het « Fonds 2e pijler PC 118 » beschikt op geen enkele andere manier over deze bij dragen.

Artikel 31

Het « Fonds 2e pij Ier PC 118 » kan beschikken over werkingsmiddelen toegekend door de Waarborg- en Sociale Fondsen van de voedingsindustrie om de bestuurskosten te dekken.

HOOFDSTUK V - Begrotingen en rekeningen

Artikel 32

Het dienstjaar neemt een aanvang op 1 januari en sluit op 31 december.

Artikel 33

In afwijking op de vorige paragraaf begint het eerste dienstjaar op 1 oktober 2003 en eindigt op 31 december 2004.

Artikel 34

Elk jaar wordt, uiterlijk tijdens de maand december, een begroting voor het volgende jaar ter goedkeuring voorgelegd aan het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid.

Artikel 35

Op 31 december worden de rekeningen van het verlopen jaar afgesloten.
De afsluiting en de balans moeten op rekenplichtig gebied voldoende omschreven zijn.

Artikel 36

De raad van beheer, alsmede de bij toepassing van artikel 12 van de wet van 7 januari 1958 betreffende de fondsen voor bestaanszekerheid door het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid aangewezen revisor, brengen jaarlijks ieder een schriftelijk verslag uit over het vervullen van hun opdracht tijdens het verlopen jaar.

Artikel 37

De balans, samen met bovengenoemde schriftelijke verslagen, moeten uiterlijk tijdens de maand juli ter goedkeuring aan het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid worden voorgelegd.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
17/03/2015
Registratienr
126632
Geldig van
01/01/2015
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
27/03/2015
Registratiedatum
21/04/2015
Onderwerp
vervanging van de cao van 8 oktober 2003 tot instelling van het sectoraal fonds voor de tweede pijler voor arbeiders van de voedingsindustrie
BS Bericht van neerlegging
05/05/2015
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
16/10/2015
Gepubliceerd in het B.St. van
09/11/2015
Keywords
AANVULLENDE PENSIOENEN EN GROEPSVERZEKERINGEN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID

Datum CAO
29/11/2022
Registratienr
177333
Geldig van
01/10/2022
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
07/12/2022
Registratiedatum
22/12/2022
Onderwerp
Samenstelling van het "fonds 2de pijler PC 118"
BS Bericht van neerlegging
12/01/2023
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
07/06/2023
Gepubliceerd in het B.St. van
29/08/2023
Keywords
FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID
Tekst aangepast op
23/12/2022

Historiek
01/01/2015 31/12/2999 5203 Aanvullend pensioenstelsel - Sectoraal fonds voor de 2de pijler
01/01/2012 31/12/2014 5203 Aanvullend pensioenstelsel - Sectoraal fonds voor de 2de pijler
19/09/2007 31/12/2011 5203 Aanvullend pensioenstelsel - Sectoraal fonds voor de 2de pijler en bijdragen
01/11/2003 18/09/2007 5203 Aanvullend pensioenstelsel - Sectoraal fonds voor de 2de pijler