5202 Aanvullend pensioenstelsel - Bijdragen

Paritair (sub-)Comité nr.:
118.00.00-00.00, 118.01.00-00.00, 118.02.00-00.00, 118.03.00-00.00, 118.04.00-00.00, 118.05.00-00.00, 118.06.00-00.00, 118.07.00-00.00, 118.08.00-00.00, 118.09.00-00.00, 118.10.00-00.00, 118.11.00-00.00, 118.12.00-00.00, 118.13.00-00.00, 118.14.00-00.00, 118.15.00-00.00, 118.16.00-00.00, 118.17.00-00.00, 118.18.00-00.00, 118.19.00-00.00, 118.20.00-00.00, 118.21.00-00.00, 118.22.00-00.00

Bijwerking: 22/02/2017
Geldig vanaf: 01/01/2015

Inning van de bijdrage:

 De bijdragen aan het sociaal sectoraal aanvullend pensioenstelsel en aan het sectoraal solidariteitsstelsel worden geïnd door de RSZ en overgemaakt aan het Fonds 2de pijler PC 118.

Bedrag van de bijdrage:

De bijdrage bedraagt, vanaf het 1ste kwartaal 2014, voor de werkgevers die de opting-out niet toepassen:

  • 1,46% van het referteloon voor de pensioentoezegging
  • 0,06% van het referteloon voor de solidariteitstoezegging.

Vanaf het 1ste kwartaal 2014 bedraagt de bijdrage dus 1,52% van het referteloon, te verhogen met de bijzondere RSZ bijdrage van 8,86%. Deze bijzondere bijdrage is verschuldigd op de bijdrage van 1,46% voor de pensioentoezegging.

De bijdragen voor het sectoraal solidariteitsstelsel bedragen, vanaf het 1ste kwartaal 2014, voor de werkgevers die de opting-out toepassen:

  • 0,06% van het referteloon.

Verhoogde bijdrage:

Periode Bijdrage voor de pensioentoezegging Bijdrage voor de solidariteitstoezegging Bijdrage te innen door de RSZ , te verhogen met de 8,86% RSZ bijdrage
Vanaf 1ste kwartaal 2014 1,86% 0,08% 1,94%

In het Paritair Comité voor de voedingsindustrie werd op 15 september 2015 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende de bedragen voor het sociaal sectoraal aanvullend pensioenstelsel. Zij werd neergelegd op de Griffie van de Dienst der collectieve arbeidsbetrekkingen en geregistreerd op 8 december 2015 onder het nummer 130432/CO/118. Het bericht van neerlegging verscheen in het Belgisch Staatsblad van 16 december 2015.

Wij geven u hierna de tekst van deze CAO.

HOOFDSTUK I - Doelstelling, toepassingsgebied en werking in de tijd

Artikel 1

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de arbeiders die ressorteren onder het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid en die vallen onder het toepassingsgebied van de collectieve arbeidsovereenkomst van 5
november 2003 tot invoering van een sociaal sectoraal aanvullend pensioenstelsel voor de arbeiders van de voedingsindustrie (Collectieve arbeidsovereenkomst "nr. 2") geregistreerd onder nummer 68708/CO/118.

Artikel 2

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is afgesloten in uitvoering van Hoofdstuk IV van de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 maart 2015 ter vervanging, met het oog op coördinatie, van de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 oktober 2003 tot instelling van het sectoraal fonds voor de tweede pijler voor arbeiders van de voedingsindustrie, geregistreerd onder nummer
126632/CO/1180000.

Artikel 3

De partijen vragen de algemeen verbindend verklaring aan.

Artikel 4

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2015 en wordt gesloten voor een onbepaalde duur.

Zij vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 november 2003, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot bepaling van de bijdragen voor het sociaal sectoraal aanvullend pensioenstelsel voor de arbeiders van de
voedingsindustrie (Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 3) geregistreerd onder nummer 68709/CO/118 en algemeen verbindend
verklaard door koninklijk besluit van 1 september 2004 (Belgisch Staatsblad 29 september 2004).

Artikel 5

Zij kan door elk der partijen worden opgezegd, mits opzegging van 6 maanden, bij een per post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid .

De opzegging is alleen geldig voor zover artikel 10, § 1,3° van de WAP is nageleefd.

HOOFDSTUK II - Begrippen en definities

Artikel 6

Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt verstaan onder:

"arbeiders" : arbeiders en arbeidsters waarvan het loon onderworpen is aan socialezekerheidsbijdragen;

"sociaal sectoraal aanvullend pensioenstelsel" : het geheel van het stelsel van aanvullend pensioen en het stelsel van solidariteitstoezegging zoals ingevoerd in uitvoering van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst;

"Fonds 2de pijler PC118" : de inrichter van het sociaal sectoraal aanvullend pensioenstelsel voor de arbeiders van de voedingsindustrie,;

"RSZ" : Rijksdienst voor Sociale Zekerheid;

"loon" : het totaalloon van de arbeiders onderworpen aan socialezekerheidsbijdragen;

"referteloon" : het loon verhoogd met 8 pct.

HOOFDSTUK III - Basisprincipes

Artikel 7

§ 1. De bijdragen aan het sociaal sectoraal aanvullend pensioenstelsel en aan het sectoraal solidariteitsstelsel worden geïnd door de RSZ en overgemaakt aan het Fonds 2de pijler PC 118.

§ 2. De sectorale bijdragen omvatten alle administratieve kosten en alle kosten aangerekend door de verzekeringsinstelling, met uitzondering van de bijzondere RSZ-bijdragen en eventuele taksen.

§ 3. Voor de arbeiders van de werkgevers die de opting-out zoals door de sector voorzien niet toepassen, zal de verzekeringsinstelling, die aangeduid is voor het uitvoeren van het sociaal sectoraal aanvullend pensioenstelsel, de bijdragen ontvangen via het Fonds 2de pijler PC118 en overmaken op de individuele rekeningen in uitvoering van het Pensioenreglement.

Paritaire commentaar
Ter herinnering, voor de arbeiders van de werkgevers die de opting-out toepassen, gelden de bijdragen voor het sociaal sectoraal aanvullend pensioenstelsel als minimale bijdragen.

HOOFDSTUK IV - Verhoogde bijdrage

Artikel 8

De werkgever kan evenwel opteren voor de toepassing van een verhoogde bijdrage. De werkgever stuurt hiervoor, per aangetekend schrijven, een verklaring volgens bijgevoegd model naar het Fonds 2de pijler PC 118.

Artikel 9

De toepassing van de verhoogde bijdrage gaat in vanaf de eerste dag van het kwartaal zoals vermeld op de verklaring, maar ten vroegste de eerste dag van het tweede kwartaal volgend op de poststempel van het aangetekend schrijven waarmee deze verklaring aan de inrichter werd bezorgd.

Artikel 10

De werkgever verbindt er zich toe om elke wijziging van ondernemingsnummer (KBO nummer) of nummer Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ nummer) onmiddellijk aan de inrichter mee te delen. Bij het niet naleven van deze bepaling zal vanaf
de wijziging van KBO- of RSZnummer enkel de gewone bijdrage voor het sectoraal sociaal pensioenplan worden toegepast.

Artikel 11

De verhoogde bijdrage wordt geïnd op dezelfde wijze als de basisbijdragen voor het sociaal sectoraal pensioenplan. Het Pensioenreglement zoals van toepassing op de basisbijdragen van het sociaal sectoraal pensioenplan is van toepassing op de verhoogde bijdrage.

HOOFDSTUK V - Bijdragen te innen via het RSZ

Artikel 12

§ 1. De bijdrage bedraagt, vanaf het 1ste kwartaal 2014, voor de werkgevers die de opting-out niet toepassen:

  • 1,46% van het referteloon voor de pensioentoezegging
  • 0,06% van het referteloon voor de solidariteitstoezegging.

Vanaf het 1ste kwartaal 2014 bedraagt de bijdrage dus 1,52% van het referteloon, te verhogen met de bijzondere RSZ bijdrage van 8,86%. Deze bijzondere bijdrage is verschuldigd op de bijdrage van 1,46% voor de pensioentoezegging.

Artikel 13

De bijdragen voor het sectoraal solidariteitsstelsel bedragen, vanaf het 1ste kwartaal 2014, voor de werkgevers die de opting-out toepassen, 0,06% van het referteloon.

Artikel 14

Vanaf het 1ste kwartaal 2014 bedraagt de verhoogde bijdrage:

  • 1,86% van het referteloon voor de pensioentoezegging
  • 0,08% van het referteloon voor de solidariteitstoezegging.

Vanaf het 1ste kwartaal 2014 bedraagt de verhoogde bijdrage dus 1,94% van het referteloon, te verhogen met de bijzondere RSZ bijdrage van 8,86%. Deze bijzondere bijdrage is verschuldigd op de bijdrage van 1,86% voor de pensioentoezegging.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
15/09/2015
Registratienr
130432
Geldig van
01/01/2015
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
15/10/2015
Registratiedatum
08/12/2015
Onderwerp
bijdragen aan het sectoraal aanvullend pensioenstelsel
BS Bericht van neerlegging
16/12/2015
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
08/01/2017
Gepubliceerd in het B.St. van
15/02/2017
Keywords
AANVULLENDE PENSIOENEN EN GROEPSVERZEKERINGEN, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID

Historiek
01/01/2015 31/12/2999 5202 Aanvullend pensioenstelsel - Bijdragen
01/01/2014 31/12/2014 5202 Aanvullend pensioenstelsel - Bijdragen
08/05/2012 31/12/2013 5202 Aanvullend pensioenstelsel - Bijdragen
01/04/2010 07/05/2012 5202 Aanvullend pensioenstelsel - Bijdragen
01/01/2008 31/03/2010 5202 Aanvullend pensioenstelsel - Bijdragen
01/04/2006 31/12/2007 5202 Aanvullend pensioenstelsel - Bijdragen
01/11/2003 31/03/2006 5202 Aanvullend pensioenstelsel - Bijdragen