480102 Opdrachten van het Instituut voor Professionele Vorming in het kader van de bevordering van de werkgelegenheid en van de vorming

Paritair (sub-)Comité nr.:
118.00.00-00.00, 118.01.00-00.00, 118.02.00-00.00, 118.03.00-00.00, 118.04.00-00.00, 118.05.00-00.00, 118.06.00-00.00, 118.07.00-00.00, 118.08.00-00.00, 118.09.00-00.00, 118.10.00-00.00, 118.11.00-00.00, 118.12.00-00.00, 118.13.00-00.00, 118.14.00-00.00, 118.15.00-00.00, 118.16.00-00.00, 118.17.00-00.00, 118.18.00-00.00, 118.19.00-00.00, 118.20.00-00.00, 118.21.00-00.00, 118.22.00-00.00

Bijwerking: 12/08/2002
Geldig vanaf: 01/01/2001

De ondertekende partijen vertrouwen de paritair vormingsopdrachten toe aan de vereniging zonder winstoogmerk Instituut voor Professionele Vorming van de Voedingsnijverheid, hierna IPV genoemd.

Opdrachten:

 • het uitbouwen van de vorming/begeleiding van werklozen en jongeren zodat zij in staat zijn werk te vinden binnen de sector;
 • het aanzwengelen van levenslange vorming van werknemers zodat:
  • er snel kan ingespeeld worden op hun behoeften,
  • zij efficiënter hun werk kunnen uitoefenen,
  • zij langer hun werk behouden,
  • zij hun waarde voor de arbeidsmarkt tenminste kunnen behouden,
  • zij beter geschoolde werknemers worden.
 • Nadruk : risicowerknemers, digitalisering, robotisering, taalvorming en diversiteit
 • Vormingsaanbod

In het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid werd op 16 november 2001 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende de opdrachten van het Instituut voor Professionele Vorming in het kader van de bevordering van de werkgelegenheid en van de vorming van de arbeiders in de voedingsnijverheid (nr. 60.864/CO/118) Het bericht van neerlegging verscheen in het Belgisch Staatsblad van 13 februari 2002 .

Laatstgenoemde werd op 9 november 2021 aangevuld door een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten binnen het Paritair comité voor de voedingsnijverheid betreffende de permanente vorming (nr. 169120/CO/118).

Wij geven u hierna de integrale tekst van deze collectieve arbeidsovereenkomsten.

Voor een overzicht van de bijdragen van de werkgevers voor het Sociaal Fonds : zie onze hoofdstuk 19.1

CAO van 16 november 2001

HOOFDSTUK I – Toepassingsgebied

Artikel 1

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de arbeiders en arbeidsters van de ondernemingen die ressorteren onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid.

HOOFDSTUK II – Kader

Artikel 2

In uitvoering van hoofdstuk II van de wet van 5 september 2001 tot verbetering van de werkgelegenheidsgraad van de werknemers en als gevolg van de oproep in de interprofessionele akkoorden 1999-2000 en 2001-2002, vertrouwen de ondertekende partijen de paritair vormingsopdrachten toe aan de vereniging zonder winstoogmerk Instituut voor Professionele Vorming van de Voedingsnijverheid, hierna IPV genoemd (BS 9 november 1989).

HOOFDSTUK III – Opdrachten

Artikel 3

De ondertekende partijen omschrijven de opdrachten van het IPV als volgt:

§1. Het IPV heeft als opdracht het creëren van evenwichten op de arbeidsmarkt via het aanbieden van vorming/begeleiding aan werklozen, aan jongeren en aan werknemers met een bijzondere aandacht voor de risicogroepen.

§2. Deze missie bestaat er concreter in om:

 • het uitbouwen van de vorming/begeleiding van werklozen en jongeren zodat zij in staat zijn werk te vinden binnen de sector;
 • het aanzwengelen van levenslange vorming van werknemers zodat:
  • er snel kan ingespeeld worden op hun behoeften;
  • zij efficiënter hun werk kunnen uitoefenen; 
  • zij langer hun werk behouden;
  • zij hun waarde voor de arbeidsmarkt tenminste kunnen behouden;
  • zij beter geschoolde werknemers worden.

 

Artikel 4

 

§1. In uitvoering van artikelen 2 en 3 ontwikkelt het IPV in het bijzonder vormings- en tewerkstellingsinitiatieven voor ‘risicogroepen’.

§2. Worden als ‘risicogroepen’ beschouwd:

a.   werklozen en jongeren die in aanmerking kunnen komen voor aanwerving in de sector;

b.   werknemers in dienst als:

 • laaggeschoolde werknemers;
 • werknemers ouder dan 50 jaar;
 • werknemers bedreigd door herstructurering, ontslag of sluiting;
 • mindervaliden.

HOOFDSTUK IV – Financiële middelen

Artikel 5

Het IPV beschikt onder andere over werkgeversbijdragen bepaald in de statuten van de volgende sectorale fondsen voor de arbeiders uit de voedingsnijverheid om zijn opdrachten te vervullen:

Het ‘Waarborg- en Sociaal Fonds voor de Voedingsnijverheid’ opgericht door de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december 1989, algemeen verbinden verklaard door het Koninklijk Besluit van  maart 1991 (Belgisch Staatsblad van 24 april 1991);

Het ‘Waarborg- en Sociaal Fonds voor de bakkerij, banketbakkerij en verbruikszalen bij een banketbakkerij’ van 24 september 1997, algemeen verbindend verklaard door het Koninklijk besluit van 12 november 1999 (Belgisch Staatsblad van 5 januari 2000);

Het ‘Waarborg- en Sociaal Fonds van de Suikernijverheid en haar Bijproducten’; opgericht door de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 1973 en 10 april 1974, algemeen verbinden verklaard door het Koninklijk Besluit van 4 oktober 1974 (Belgisch Staatsblad van 26 november 1974);

Het ‘Waarborg- en Sociaal Fonds van de Groenteconservennijverheid’ opgericht door de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 1999, geregistreerd onder het nummer 54.545/CO/118.09.

HOOFDSTUK V – Jaarlijks verslag

Artikel 6

Om het jaar brengt het IPV een financieel verslag en een gedetailleerd activiteitenverslag uit aan het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid.

Een afschrift van dit verslag wordt aan de Minister van Tewerkstelling en Arbeid gericht.

HOOFDSTUK VI – Geldigheidsduur

Artikel 7

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is gesloten voor een onbepaalde tijd. Zij heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2001 en kan opgezegd worden door één der partijen per aangetekend schrijven gericht aan de voorzitter van het paritair comité, mits een naleving van een opzeggingstermijn van één jaar.

CAO van 9 november 2021

 • De nadruk komt binnen het IPV te staan op risicowerknemers, digitalisering, robotisering, taalvorming en diversiteit. Dat aanbod is bedoeld om arbeiders te versterken in dat kader.
 • Elke arbeider beschikt over een initiatiefrecht om een onderhoud te vragen met de verantwoordelijke over zijn opleidingsmogelijkheid. 
 • De werknemersvertegenwoordigers of leden van de syndicale delegatie zullen het opleidingsaanbod ontvangen alsook het vormingsaanbod.

 

 

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
09/11/2021
Registratienr
169120
Geldig van
01/01/2021
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
17/12/2021
Registratiedatum
21/12/2021
Buiten bereik
Bakkerijen, banketbakkerijen die "verse" producten vervaardigen voor onmiddellijke consumptie met zeer beperkte houdbaarheid en verbruikszalen bij een banketbakkerij
Onderwerp
Permanente vorming
BS Bericht van neerlegging
12/01/2022
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
20/05/2022
Gepubliceerd in het B.St. van
29/06/2022
Keywords
AANWERVING, OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING), RISICOGROEPEN, WELZIJN OP HET WERK, SOCIALE FONDSEN, ANDERE DAN FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID, AANWERVING, OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING), RISICOGROEPEN, WELZIJN OP HET WERK, SOCIALE FONDSEN, ANDERE DAN FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID, ALLE PREMIES EN VERGOEDINGEN VOOR DE ACTIEVE WERKNEMER, OPLEIDINGSPREMIE
Tekst aangepast op
24/12/2021

Datum CAO
16/11/2001
Registratienr
60864
Geldig van
-
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
18/12/2001
Registratiedatum
30/01/2002
Onderwerp
Opdrachten van het instituut voor Professionele Vorming in het kader van de bevordering van de werkgelegenheid en van de vorming van de arb
BS Bericht van neerlegging
13/02/2002
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
28/09/2003
Gepubliceerd in het B.St. van
13/11/2003
Keywords
OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING), RISICOGROEPEN

Historiek
01/01/2001 31/12/2999 480102 Opdrachten van het Instituut voor Professionele Vorming in het kader van de bevordering van de werkgelegenheid en van de vorming
01/01/1999 31/12/2000 480102 4802 Risicogroepen en vormings- en tewerkstellingsinitiatieven