43 Herverdeling van de arbeid

Paritair (sub-)Comité nr.:
118.00.00-00.00, 118.01.00-00.00, 118.02.00-00.00, 118.03.00-00.00, 118.04.00-00.00, 118.05.00-00.00, 118.06.00-00.00, 118.07.00-00.00, 118.08.00-00.00, 118.09.00-00.00, 118.10.00-00.00, 118.11.00-00.00, 118.12.00-00.00, 118.13.00-00.00, 118.14.00-00.00, 118.15.00-00.00, 118.16.00-00.00, 118.17.00-00.00, 118.18.00-00.00, 118.19.00-00.00, 118.20.00-00.00, 118.21.00-00.00, 118.22.00-00.00

Bijwerking: 14/03/1995
Geldig vanaf: 01/03/1994

In het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid werd op 28 maart 1994 een kader-collectieve arbeidsovereen-komst gesloten betreffende de bedrijfsplannen tot herverdeling van de arbeid. Zij werd algemeen verbindend verklaard door een koninklijk besluit van 21 december 1994 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 23 februari 1995.

Wij geven U hierna de integrale tekst van de kader-collectieve arbeidsovereenkomst. Voor de algemene reglementering inzake bedrijfsplannen tot herverdeling van de arbeid, zie onze interprofessionele documentatie onder nr. 274.

1)   Aanbeveling aan de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid en die wensen over te gaan tot het sluiten van bedrijfsplannen tot herverdeling van de arbeid.

Het is in deze geest dat de volgende maatregelen waaruit een verhoging van de werkgelegenheid zal resulteren worden voorgesteld.

2)   Naast de hieronder opgesomde maatregelen kunnen de ondernemingen specifieke maatregelen voor her-verdeling van de arbeid invoeren die passen in het kader van hun activiteiten.

      De maatregelen die de ondernemingen op hun niveau kunnen invoeren zijn :

3)   In het geval de compenserende aanwerving een laaggeschoolde werkzoekende betreft, zal de raad van beheer van het Instituut voor professionele vorming onderzoeken in welke mate de aanwervingspremie kan verhoogd worden.

4)   Ondernemingen in moeilijkheden of in herstructurering.

      De ondertekenende partijen van deze kader-collectieve arbeidsovereenkomst zullen de nodige maatregelen nemen wanneer de bepalingen tot uitvoering van artikel 36, paragraaf 2 van het koninklijk besluit van 24 december 1993 (Belgisch Staatsblad van 31 december 1993) bij koninklijk besluit zijn vastgelegd.

5)   Procedure

      De werkgevers waarvan sprake in artikel 1 van deze kader-collectieve arbeidsovereenkomst, die in toepassing van artikel 27 of artikel 28 van het koninklijk besluit van 24 december 1993, een collectieve arbeidsovereenkomst inzake herverdeling van de arbeid sluiten of een akte van toetreding opstellen, maken deze over aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid die ze voor advies voorlegt aan vermeld paritair comité.

      De voorzitter van het paritair comité maakt het advies van het paritair comité over aan de Commissie "Bedrijfsplannen" waarvan sprake in artikel 34 van het koninklijk besluit van 24 december 1993 of aan de Minister van Tewerkstelling en Arbeid, zoals vastgesteld in artikel 35 van het koninklijk besluit van 24 december 1993.

      Bij verdeeld advies, kunnen de partijen een beroep doen op het verzoeningsbureau of op de arrondis-sementele geschillencommissie (collectieve arbeidsovereenkomst van 25 maart 1993) voor een uitspraak.

      De voorzitter van het paritair comité maakt de uitspraak van het betrokken orgaan over aan de Commissie "Bedrijfsplannen" waarvan sprake in artikel 34 van het koninklijk besluit van 24 december 1993, of aan de Minister van Tewerkstelling en Arbeid, zoals vastgesteld in artikel 35 van het koninklijk besluit van 24 december 1993.

6)   Duur

      Deze kader-collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 maart 1994 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 1996. Nadien wordt zij stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van één jaar, behoudens opzegging door één der partijen, uiterlijk drie maanden voor het verstrijken van de collectieve arbeidsovereenkomst, bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid.


Historiek
01/03/1994 31/12/2999 43 Herverdeling van de arbeid