4102 Werkbaarheid

Paritair (sub-)Comité nr.:
118.00.00-00.00, 118.01.00-00.00, 118.02.00-00.00, 118.03.00-00.00, 118.04.00-00.00, 118.05.00-00.00, 118.06.00-00.00, 118.07.00-00.00, 118.08.00-00.00, 118.09.00-00.00, 118.10.00-00.00, 118.11.00-00.00, 118.12.00-00.00, 118.13.00-00.00, 118.14.00-00.00, 118.15.00-00.00, 118.16.00-00.00, 118.17.00-00.00, 118.18.00-00.00, 118.19.00-00.00, 118.20.00-00.00, 118.21.00-00.00, 118.22.00-00.00

Bijwerking: 09/06/2022
Geldig vanaf: 01/01/2022

De ondernemingen dienen een afzonderlijke bedrijfs-cao te sluiten inzake uitzendarbeid en tot verbetering van de werkbaarheid.

In het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid werd op 15 juni 2021 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten tot invoering van een bedrijfscao inzake uitzendarbeid en tot verbetering van de werkbaarheid (nr. 167052/CO/118).

1. Overleg uitzendarbeid en werkbaarheid in de ondernemingen

1.1. Ondernemingscao

De ondernemingen met een syndicale afvaardiging dienen een afzonderlijke bedrijfs-cao(1) te sluiten inzake uitzendarbeid en tot verbetering van de werkbaarheid.

(1) De ondernemingscao dient te vermelden dat zij wordt afgesloten in uitvoering van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst.

De bedrijfs-cao moet maatregelen bevatten met betrekking tot uitzendarbeid. Deze maatregelen hebben als doelstelling binnen de wettelijke en aanvaardbare grenzen houden van uitzendarbeid en het inzetten op duurzame tewerkstelling door de mogelijkheden te bekijken om uitzendjobs om te zetten in vaste tewerkstelling.

1.1.1. Bedrijfs-cao voor onbepaalde duur

De ondernemingen met een syndicale afvaardiging die reeds een bedrijfs-cao voor onbepaalde duur inzake uitzendarbeid en tot verbetering van de werkbaarheid hebben afgesloten, evalueren en optimaliseren deze om de twee jaar, in overleg met de vakbondsafvaardiging, aan de hand van het sectoraal model werkbaarheidsplan zoals opgenomen in de bijlage bij onderhavige cao. Dat werkbaarheidsplan wordt vervolgens aan Alimento bezorgd.

In geval hierover tussen de partijen geen akkoord wordt bereikt, wordt dit voorgelegd aan het verzoeningsbureau van het Paritair Comité. Bij proces verbaal (PV) van niet verzoening, wordt een sanctie van 0,10% van de loonmassa geheven, te betalen vanaf het kwartaal volgend op de PV van niet-verzoening. De bijdrage is verschuldigd tot en met het kwartaal waarin, voor de 15de van de 2de maand van dat kwartaal, een evaluatie van de bedrijfs-cao heeft plaatsgevonden en het bedrijf het werkbaarheidsplan bezorgd heeft aan Alimento.

1.1.2. Bedrifs-cao voor bepaalde duur

In geval tussen de partijen geen akkoord bereikt wordt over de hernieuwing van de bedrijfs-cao, wordt dit voorgelegd aan het verzoeningsbureau van het Paritair Comité. Bij PV van niet-verzoening, wordt een sanctie van 0,10 % van de loonmassa geheven, te betalen vanaf het kwartaal volgend op de PV van niet-verzoening. De bijdrage is verschuldigd tot en met het kwartaal waarin het bedrijf een nieuwe bedrijfs-cao voor de 15 de van de 2de maand van dat kwartaal bezorgd heeft aan Alimento.

1.2. Geen ondernemingscao

Bedrijven met een syndicale afvaardiging, die geen bedrijfs-cao hebben afgesloten, zijn een bijdrage van 0,10% van de loonmassa verschuldigd aan Alimento tot en met het kwartaal waarin het bedrijf de bedrijfs-cao voor de 15de van de 2de maand van dat kwartaal bezorgd heeft aan Alimento.

1.3. Oprichting van een vakbondsdelegatie in de onderneming

Als er in een bedrijf een syndicale afvaardiging wordt opgericht in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juli 2009 betreffende het statuut van de syndicale afvaardiging, dient een bedrijfs-cao binnen de twee jaar na de installatie van deze syndicale afvaardiging afgesloten te worden. De bedrijfs-cao wordt bezorgd aan Alimento.

In geval tussen de partijen geen akkoord bereikt wordt over de bedrijfscao, wordt dit voorgelegd aan het verzoeningsbureau van het Paritair Comité. Bij PV van niet-verzoening, wordt een sanctie van 0,10 % van de loonmassa geheven, te betalen vanaf het kwartaal volgend op de PV.

De bijdrage is verschuldigd tot en met het kwartaal waarin het bedrijf een nieuwe bedrijfs-cao voor de 15de van de 2de maand van dat kwartaal bezorgd heeft aan Alimento.

2. Uitbreiding borstvoedingspauzes

Het recht borstvoedingspauzes voor werkneemsters in de weekendploeg, die 12 uur per arbeidsdag presteren, wordt opgetrokken naar 3 pauzes van een half uur per arbeidsdag. De werkneemster kan de pauzes in 1, 2 of 3 keer opnemen.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
15/02/2022
Registratienr
172924
Geldig van
01/01/2022
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
08/04/2022
Registratiedatum
20/05/2022
Onderwerp
Invoering van een bedrijfs-cao inzake uitzendarbeid en tot verbetering van de werkbaarheid
BS Bericht van neerlegging
15/06/2022
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
08/01/2023
Gepubliceerd in het B.St. van
30/03/2023
Keywords
PLOEGEN- EN NACHTARBEID, BETAALDE VERLOFDAG (GEEN ADV- OF COMPENSATIEDAG) EN FEESTDAG, ARBEIDSDUURMODALITEITEN, TIJDELIJKE ARBEID EN UITZENDARBEID, DEELTIJDSE ARBEID, KLEIN VERLET, AANWERVING, OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING), WELZIJN OP HET WERK, ZIEKTE/ONGEVAL/OVERLIJDEN, SOCIALE FONDSEN, ANDERE DAN FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID, WERKING ONDERNEMING/OVERLEGORGANEN, BETAALDE VERLOFDAG EN FEESTDAG, ARBEIDSDUURMODALITEITEN, TIJDELIJKE ARBEID (GEEN UITZENDARBEID), UITZENDARBEID, DEELTIJDSE ARBEID, KLEIN VERLET, AANWERVING, OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING), VEILIGHEID OP HET WERK, WELZIJN OP HET WERK, ZIEKTE/ONGEVAL/OVERLIJDEN, SOCIALE FONDSEN, ANDERE DAN FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID, COMITÉ VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK, ALLE PREMIES EN VERGOEDINGEN VOOR DE ACTIEVE WERKNEMER, PLOEGENARBEID (EXCL. E-COMMERCE)
Tekst aangepast op
22/05/2022

Historiek
01/01/2022 31/12/2050 4102 Werkbaarheid
01/04/2021 31/12/2021 4102 Werkbaarheid
05/09/2019 31/03/2021 4102 Werkbaarheid
13/06/2017 04/09/2019 4102 1803 Verbetering van de werkbaarheid