410101 Uitzendarbeid

Paritair (sub-)Comité nr.:
118.00.00-00.00, 118.01.00-00.00, 118.02.00-00.00, 118.03.00-00.00, 118.04.00-00.00, 118.05.00-00.00, 118.06.00-00.00, 118.07.00-00.00, 118.08.00-00.00, 118.09.00-00.00, 118.10.00-00.00, 118.11.00-00.00, 118.12.00-00.00, 118.13.00-00.00, 118.14.00-00.00, 118.15.00-00.00, 118.16.00-00.00, 118.17.00-00.00, 118.18.00-00.00, 118.19.00-00.00, 118.20.00-00.00, 118.21.00-00.00, 118.22.00-00.00

Bijwerking: 11/01/2024
Geldig vanaf: 01/10/2023

Deze sector heeft regels inzake uitzendarbeid voorzien.

In het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid werd op 24 oktober 2023 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende uitzendarbeid (n° 184878/CO/118).

1. Voorwaarden

De uitzendarbeid slecht is toegestaan wegens één van de vier motieven voorzien in de wetgeving:

  • de tijdelijke vervanging van een vaste werknemer;
  • de tijdelijke vermeerdering van werk;
  • de uitvoering van een uitzonderlijk werk;
  • de invulling van een vacante betrekking (instroom).

Een normaal gebruik van uitzendarbeid moet gebaseerd zijn op één van deze vier motieven, met voorafgaandelijk respect voor de informatie- en raadplegingsprocedures die voorzien zijn.

De volgende situaties niet stroken met een normaal gebruik van uitzendarbeid:

  • excessief gebruik (aantal uren gepresteerd door uitzendkrachten in verhouding tot het aantal uren gepresteerd door vaste werknemers);
  • langdurige tewerkstelling van een werknemer onder statuut van uitzendkracht;
  • oneigenlijk gebruik van opeenvolgende dagcontracten.

2. Procedure

De ondernemingsraad, en bij ontstentenis, de syndicale afvaardiging moet de nodige informatie ontvangen teneinde het gebruik van uitzendkrachten driemaandelijks te kunnen evalueren:

  • per werkpost;
  • per motief;
  • per duur.

Het afsluiten van dagcontracten beperkt moet zijn tot het strikt noodzakelijke en gerechtvaardigd (bewezen) moet zijn door een dwingende noodzaak van flexibiliteit. Het afsluiten van dagcontracten kan enkel na overleg, en na akkoord van de vakbondsafvaardiging.

De sociale partners bevelen aan om zoveel mogelijk minstens weekcontracten te gebruiken, rekening houdende met de organisatorische noodwendigheden van de onderneming. 

Startende uitzendkrachten krijgen een verplicht onthaal aangeboden door de ondernemingen. 

De gelijkstelling van de tewerkstellingsperiode als uitzendkracht in dezelfde onderneming wordt aangeraden voor de voordelen gelinkt aan anciënniteit in dezelfde onderneming.

Voor de arbeidsovereenkomsten afgesloten vanaf 1 oktober 2023 worden de dagen van effectieve tewerkstelling als uitzendarbeider, die in de 24 maanden onmiddellijk voorafgaand aan het sluiten van de arbeidsovereenkomst in dezelfde onderneming worden gepresteerd, in aanmerking genomen voor het bepalen van de bedrijfseigen anciënniteitsdagen.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
24/10/2023
Registratienr
184878
Geldig van
01/10/2023
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
04/12/2023
Registratiedatum
21/12/2023
Onderwerp
Uitzendarbeid
BS Bericht van neerlegging
16/01/2024
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
-
Gepubliceerd in het B.St. van
-
Keywords
-
Tekst aangepast op
24/12/2023

Historiek
01/10/2023 31/12/2050 410101 Uitzendarbeid
01/01/2022 30/09/2023 410101 Uitzendarbeid
01/01/2019 31/12/2021 410101 Uitzendarbeid
13/06/2017 31/12/2018 410101 1501 Uitzendarbeid
01/01/2015 12/06/2017 410101 1501 Uitzendarbeid
01/01/2014 31/12/2014 410101 1501 Uitzendarbeid