410101 1501 Uitzendarbeid

Paritair (sub-)Comité nr.:
118.00.00-00.00, 118.01.00-00.00, 118.02.00-00.00, 118.03.00-00.00, 118.04.00-00.00, 118.05.00-00.00, 118.06.00-00.00, 118.07.00-00.00, 118.08.00-00.00, 118.09.00-00.00, 118.10.00-00.00, 118.11.00-00.00, 118.12.00-00.00, 118.13.00-00.00, 118.14.00-00.00, 118.15.00-00.00, 118.16.00-00.00, 118.17.00-00.00, 118.18.00-00.00, 118.19.00-00.00, 118.20.00-00.00, 118.21.00-00.00, 118.22.00-00.00

Bijwerking: 17/07/2017
Geldig vanaf: 01/01/2015
Geldig tot: 12/06/2017

Bepalingen:

 • De sociale partners menen dat de volgende situaties niet stroken met een normaal gebruik van uitzendarbeid:

  • Excessief gebruik (aantal uren gepresteerd door uitzendkrachten in verhouding tot het aantal uren gepresteerd door vaste werknemers)
  • Langdurige tewerkstelling van een werknemer onder statuut van uitzendkracht
  • Oneigenlijk gebruik van opeenvolgende dagcontracten.
 •  De ondernemingsraad, en bij ontstentenis, de syndicale afvaardiging moet de nodige informatie ontvangen teneinde het gebruik van uitzendkrachten driemaandelijks te kunnen evalueren:
  • per werkpost,
  • per motief,
  • per duur.

In het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid werd 15 september 2015 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende uitzendarbeid. Zij werd neergelegd op de Griffie van de Dienst der collectieve Arbeidsbetrekkingen en geregistreerd op 8 december 2015 onder het nr. 130438/CO/118. Het bericht van neerlegging verscheen in het Belgisch Staatsblad van 16 december 2015. 

Wij geven u hierna de integrale tekst van deze CAO.

Tekst van de CAO

HOOFDSTUK I - Toepassingsgebied

Artikel 1

§1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de arbeiders van de voedingsnijverheid.

§ 2. Met "arbeiders" worden de mannelijke en de vrouwelijke arbeiders bedoeld.

HOOFDSTUK II

Artikel 2

De sociale partners stellen vast dat de sector een van de grootste gebruikers is van werknemers onder statuut van uitzendkracht, misschien zelfs de grootste. Dit feit is gerelateerd aan de grote flexibiliteit die bestaat in de sector.

Artikel 3

De sociale partners vestigen de aandacht op het feit dat uitzendarbeid uitsluitend is toegestaan wegens een van de vier motieven voorzien in de wetgeving:

• De tijdelijke vervanging van een vaste werknemer,
• De tijdelijke vermeerdering van werk,
• De uitvoering van een uitzonderlijk werk,
• De invulling van een vacante betrekking (instroom).

Artikel 4

De sociale partners zijn van oordeel dat een normaal gebruik van uitzendarbeid moet gebaseerd zijn op een van deze vier motieven, met voorafgaandelijk respect voor de informatie- en raadplegingsprocedures die voorzien zijn.

Artikel 5

De sociale partners menen dat de volgende situaties niet stroken met een normaal gebruik van uitzendarbeid:

• Excessief gebruik (aantal uren gepresteerd door uitzendkrachten in verhouding tot het aantal uren gepresteerd door vaste werknemers)
• Langdurige tewerkstelling van een werknemer onder statuut van uitzendkracht
• Oneigenlijk gebruik van opeenvolgende dagcontracten.

Artikel 6

§ 1. De ondernemingsraad, en bij ontstentenis, de syndicale afvaardiging moet de nodige informatie ontvangen teneinde het gebruik van uitzendkrachten driemaandelijks te kunnen evalueren:

• per werkpost,
• per motief,
• per duur.

§ 2. Deze evaluatie zal gebeuren in het licht van de in artikels 3 en 4 hernomen principes. De sociale partners vestigen in dat kader de aandacht op artikel 41 van de collectieve arbeidsovereenkomst nummer 108 van de Nationale Arbeidsraad (collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juli 2013) betreffende de tijdelijke arbeid en de uitzendarbeid.

§3. De sociale partners bevelen aan om de informatie met betrekking tot uitzendarbeid maandelijks over te maken aan de ondernemingsraad of bij ontstentenis de syndicale delegatie.

Artikel 7

De sociale partners herinneren eraan dat het afsluiten van dagcontracten beperkt moet zijn tot het strikt noodzakelijke en gerechtvaardigd (bewezen) moet zijn door een dwingende noodzaak van flexibiliteit. Het afsluiten van dagcontracten kan enkel na overleg overeenkomstig artikel 34 van collectieve arbeidsovereenkomst nr. 108 betreffende de tijdelijke arbeid en de uitzendarbeid, en na aldword van de vakbondsafvaardiging.

Artikel 8

De sociale partners bevelen aan om zoveel mogelijk minstens weekcontracten te gebruiken, rekening houdende met de organisatorische noodwendigheden van de onderneming.

Artikel 9

De sociale partners ondersteunen ten volle de sectorale commissie voor goede diensten van de voedingsnijverheid (opgericht via de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 september 2007 — registratienummer 85574) en zullen deze samenroepen om specifieke ondernemingsomstandigheden te bekijken, dit zowel op vraag van de werknemers- als de werkgeversvertegenwoordigers. De sociale partners zullen zich in deze commissie laten leiden door bovenstaande principes en zullen in geval van inbreuk aanbevelen om een contract van onbepaalde duur aan te bieden aan de betrokken uitzendkracht.

HOOFDSTUK III - Geldigheid

Artikel 10

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2015 en is van onbepaalde duur. Zij vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 januari 2014 betreffende uitzendarbeid, geregistreerd onder nummer 119522/C0/118 en algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 4 september 2014 (Belgisch Staatsblad van 28 november 2014). De
partijen kunnen deze collectieve arbeidsovereenkomst opzeggen mits een aanzegging van drie maanden gericht per aangetekende brief aan de voorzitter van het Paritair Comité.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
15/09/2015
Registratienr
130438
Geldig van
01/01/2015
Geldig tot
01/01/2019
Neerleggingsdatum
15/10/2015
Registratiedatum
08/12/2015
Onderwerp
uitzendarbeid
BS Bericht van neerlegging
16/12/2015
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
13/05/2016
Gepubliceerd in het B.St. van
13/06/2016
Keywords
TIJDELIJKE ARBEID EN UITZENDARBEID, WERKING PARITAIR COMITÉ

Historiek
01/10/2023 31/12/2050 410101 Uitzendarbeid
01/01/2022 30/09/2023 410101 Uitzendarbeid
01/01/2019 31/12/2021 410101 Uitzendarbeid
13/06/2017 31/12/2018 410101 1501 Uitzendarbeid
01/01/2015 12/06/2017 410101 1501 Uitzendarbeid
01/01/2014 31/12/2014 410101 1501 Uitzendarbeid