410101 1501 Uitzendarbeid

Paritair (sub-)Comité nr.:
118.00.00-00.00, 118.01.00-00.00, 118.02.00-00.00, 118.03.00-00.00, 118.04.00-00.00, 118.05.00-00.00, 118.06.00-00.00, 118.07.00-00.00, 118.08.00-00.00, 118.09.00-00.00, 118.10.00-00.00, 118.11.00-00.00, 118.12.00-00.00, 118.13.00-00.00, 118.14.00-00.00, 118.15.00-00.00, 118.16.00-00.00, 118.17.00-00.00, 118.18.00-00.00, 118.19.00-00.00, 118.20.00-00.00, 118.21.00-00.00, 118.22.00-00.00

Bijwerking: 27/05/2020
Geldig vanaf: 13/06/2017
Geldig tot: 31/12/2018

Bepalingen:

 • De sociale partners menen dat de volgende situaties niet stroken met een normaal gebruik van uitzendarbeid:

  • Excessief gebruik (aantal uren gepresteerd door uitzendkrachten in verhouding tot het aantal uren gepresteerd door vaste werknemers)
  • Langdurige tewerkstelling van een werknemer onder statuut van uitzendkracht
  • Oneigenlijk gebruik van opeenvolgende dagcontracten.
 •  De ondernemingsraad, en bij ontstentenis, de syndicale afvaardiging moet de nodige informatie ontvangen teneinde het gebruik van uitzendkrachten driemaandelijks te kunnen evalueren:
  • per werkpost,
  • per motief,
  • per duur.
 • De ondernemingen met een syndicale afvaardiging dienen tegen uiterlijk op 31 maart 2018 een afzonderlijke collectieve arbeidsovereenkomst te sluiten inzake uitzendarbeid en tot verbetering van de werkbaarheid.
 • In het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid werd 15 september 2015 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende uitzendarbeid. Zij werd neergelegd op de Griffie van de Dienst der collectieve Arbeidsbetrekkingen en geregistreerd op 8 december 2015 onder het nr. 130438/CO/118. Het bericht van neerlegging verscheen in het Belgisch Staatsblad van 16 december 2015.
 • Er werd op 13 juni 2017 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betrefende uitzendarbeid en tot verbetering van de werkbaarheid. Zij werd neergelegd op de Griffie van de Dienst der collectieve arbeidsbetrekkingen en geregistreerd op 6 juli 2017 onder het nummer 140182/CO/118. (Voor meer info zie hoofdstuk 1803)

I. CAO van 15/09/2015

HOOFDSTUK I - Toepassingsgebied

Artikel 1

§1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de arbeiders van de voedingsnijverheid.

§ 2. Met "arbeiders" worden de mannelijke en de vrouwelijke arbeiders bedoeld.

HOOFDSTUK II

Artikel 2

De sociale partners stellen vast dat de sector een van de grootste gebruikers is van werknemers onder statuut van uitzendkracht, misschien zelfs de grootste. Dit feit is gerelateerd aan de grote flexibiliteit die bestaat in de sector.

Artikel 3

De sociale partners vestigen de aandacht op het feit dat uitzendarbeid uitsluitend is toegestaan wegens een van de vier motieven voorzien in de wetgeving:

• De tijdelijke vervanging van een vaste werknemer,
• De tijdelijke vermeerdering van werk,
• De uitvoering van een uitzonderlijk werk,
• De invulling van een vacante betrekking (instroom).

Artikel 4

De sociale partners zijn van oordeel dat een normaal gebruik van uitzendarbeid moet gebaseerd zijn op een van deze vier motieven, met voorafgaandelijk respect voor de informatie- en raadplegingsprocedures die voorzien zijn.

Artikel 5

De sociale partners menen dat de volgende situaties niet stroken met een normaal gebruik van uitzendarbeid:

• Excessief gebruik (aantal uren gepresteerd door uitzendkrachten in verhouding tot het aantal uren gepresteerd door vaste werknemers)
• Langdurige tewerkstelling van een werknemer onder statuut van uitzendkracht
• Oneigenlijk gebruik van opeenvolgende dagcontracten.

Artikel 6

§ 1. De ondernemingsraad, en bij ontstentenis, de syndicale afvaardiging moet de nodige informatie ontvangen teneinde het gebruik van uitzendkrachten driemaandelijks te kunnen evalueren:

• per werkpost,
• per motief,
• per duur.

§ 2. Deze evaluatie zal gebeuren in het licht van de in artikels 3 en 4 hernomen principes. De sociale partners vestigen in dat kader de aandacht op artikel 41 van de collectieve arbeidsovereenkomst nummer 108 van de Nationale Arbeidsraad (collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juli 2013) betreffende de tijdelijke arbeid en de uitzendarbeid.

§3. De sociale partners bevelen aan om de informatie met betrekking tot uitzendarbeid maandelijks over te maken aan de ondernemingsraad of bij ontstentenis de syndicale delegatie.

Artikel 7

De sociale partners herinneren eraan dat het afsluiten van dagcontracten beperkt moet zijn tot het strikt noodzakelijke en gerechtvaardigd (bewezen) moet zijn door een dwingende noodzaak van flexibiliteit. Het afsluiten van dagcontracten kan enkel na overleg overeenkomstig artikel 34 van collectieve arbeidsovereenkomst nr. 108 betreffende de tijdelijke arbeid en de uitzendarbeid, en na aldword van de vakbondsafvaardiging.

Artikel 8

De sociale partners bevelen aan om zoveel mogelijk minstens weekcontracten te gebruiken, rekening houdende met de organisatorische noodwendigheden van de onderneming.

Artikel 9

De sociale partners ondersteunen ten volle de sectorale commissie voor goede diensten van de voedingsnijverheid (opgericht via de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 september 2007 — registratienummer 85574) en zullen deze samenroepen om specifieke ondernemingsomstandigheden te bekijken, dit zowel op vraag van de werknemers- als de werkgeversvertegenwoordigers. De sociale partners zullen zich in deze commissie laten leiden door bovenstaande principes en zullen in geval van inbreuk aanbevelen om een contract van onbepaalde duur aan te bieden aan de betrokken uitzendkracht.

HOOFDSTUK III - Geldigheid

Artikel 10

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2015 en is van onbepaalde duur. Zij vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 januari 2014 betreffende uitzendarbeid, geregistreerd onder nummer 119522/C0/118 en algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 4 september 2014 (Belgisch Staatsblad van 28 november 2014). De
partijen kunnen deze collectieve arbeidsovereenkomst opzeggen mits een aanzegging van drie maanden gericht per aangetekende brief aan de voorzitter van het Paritair Comité.

II. CAO van 13 juni 2017

Hoofdstuk I - Toepassingsgebied en definities

Artikel 1

§1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de arbeiders van de voedingsnijverheid.

§ 2. Met mannelijke "arbeiders" worden de en vrouwelijke arbeiders bedoeld.

Hoofdstuk II - Overleg uitzendarbeid en werkbaarheid in de ondernemingen

Artikel 2

De ondernemingen met een syndicale afvaardiging dienen tegen uiterlijk 31 december 2017 een afzonderlijke collectieve arbeidsovereenkomst te sluiten inzake uitzendarbeid en tot verbetering van de werkbaarheid.

Datum gewijzigd door 31/03/2018 door het CAO nr. 143092/CO/118).

Artikel 3

De in artikel 2 vermelde ondernemings-cao dient te vermelden dat zij wordt afgesloten in uitvoering van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst.

Artikel 4

§1 De in artikel 2 vermelde ondernemings-cao moet maatregelen bevatten met betrekking tot uitzendarbeid. Deze maatregelen hebben als doelstellingbinnen de wettelijke en aanvaardbare grenzen houden van uitzendarbeid en het inzetten op duurzame tewerkstelling door de mogelijkheden te bekijken om uitzendjobs om te zetten in vaste tewerkstelling.

§ 2 Deze maatregelen kunnen onder meer omvatten:

 • Overzicht in de bevoegde overlegorganen van de redenen en de duur van tewerkstelling van uitzendkrachten per functie, onverminderd andere wettelijke of conventionele bepalingen op dit vlak
 • Bepalen van een maximumduur voor periodes van tewerkstelling als uitzendkracht
 • Bepalen van een maximumpercentage van uitzendkrachten ten opzichte van de totale tewerkstelling
 • Aanbieden van contracten van onbepaalde duur aan uitzendkrachten
 • Opleidingsmogelijkheden voor uitzendkrachten

(...)

Hoofdstuk III - Geldigheidsduur

Artikel 6

§1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 13 juni 2017 en wordt gesloten voor onbepaalde duur.

§2. Zij kan door één der partijen worden opgezegd mits een opzegging van drie maanden, bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid en aan de erin vertegenwoordigde organisaties.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
07/11/2017
Registratienr
143092
Geldig van
13/06/2017
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
17/11/2017
Registratiedatum
29/11/2017
Onderwerp
aanpassing van de cao tot invoering van een bedrijfscao inzake uitzendarbeid en tot verbetering van de werkbaarheid van 13 juni 2017
BS Bericht van neerlegging
08/12/2017
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
07/10/2018
Gepubliceerd in het B.St. van
23/10/2018
Keywords
TIJDELIJKE ARBEID EN UITZENDARBEID

Datum CAO
13/06/2017
Registratienr
140182
Geldig van
13/06/2017
Geldig tot
05/09/2019
Neerleggingsdatum
20/06/2017
Registratiedatum
06/07/2017
Onderwerp
invoering van een bedrijfscao inzake uitzendarbeid en tot verbeteringvan de werkbaarheid
BS Bericht van neerlegging
23/08/2017
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
16/01/2018
Gepubliceerd in het B.St. van
30/01/2018
Keywords
TIJDELIJKE ARBEID EN UITZENDARBEID

Datum CAO
15/09/2015
Registratienr
130438
Geldig van
01/01/2015
Geldig tot
01/01/2019
Neerleggingsdatum
15/10/2015
Registratiedatum
08/12/2015
Onderwerp
uitzendarbeid
BS Bericht van neerlegging
16/12/2015
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
13/05/2016
Gepubliceerd in het B.St. van
13/06/2016
Keywords
TIJDELIJKE ARBEID EN UITZENDARBEID, WERKING PARITAIR COMITÉ

Historiek
01/10/2023 31/12/2050 410101 Uitzendarbeid
01/01/2022 30/09/2023 410101 Uitzendarbeid
01/01/2019 31/12/2021 410101 Uitzendarbeid
13/06/2017 31/12/2018 410101 1501 Uitzendarbeid
01/01/2015 12/06/2017 410101 1501 Uitzendarbeid
01/01/2014 31/12/2014 410101 1501 Uitzendarbeid