280601 Tijdskrediet (organisatie)

Paritair (sub-)Comité nr.:
118.00.00-00.00, 118.01.00-00.00, 118.02.00-00.00, 118.03.00-00.00, 118.04.00-00.00, 118.05.00-00.00, 118.06.00-00.00, 118.07.00-00.00, 118.08.00-00.00, 118.09.00-00.00, 118.10.00-00.00, 118.11.00-00.00, 118.12.00-00.00, 118.13.00-00.00, 118.14.00-00.00, 118.15.00-00.00, 118.16.00-00.00, 118.17.00-00.00, 118.18.00-00.00, 118.19.00-00.00, 118.20.00-00.00, 118.21.00-00.00, 118.22.00-00.00

Bijwerking: 10/02/2014
Geldig vanaf: 01/12/2013

In het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid werd op 18 december 2013 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende de organisatie van het recht op een vijfde loopbaanvermindering voor de arbeiders uit de voedingsnijverheid die in ploegen of in cycli werken. Deze CAO werd neergelegd op de Griffie van de dienst der collectieve arbeidsbetrekkingen en geregistreerd op 5 maart 2014 onder het nr. 119883/CO/118; het bericht van neerlegging verscheen in het Belgisch Staatsblad van 20 maart 2014.

Wij geven u hierna de integrale tekst van deze CAO. Voor de reglementering inzake tijdskrediet, zie ook onze brochure.

Artikel 1

Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten in uitvoering van artikelen 6 § 1 en 9 § 1 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 van 27 juni 2012 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen.

Artikel 2

§1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de arbeiders van de voedingsnijverheid.

§2. Met “arbeiders” worden de mannelijke en de vrouwelijke arbeiders bedoeld.

Artikel 3

§1. De nadere regels voor het organiseren van het recht op loopbaanvermindering met een vijfde worden bepaald op ondernemingsniveau rekening houdend met de volgende voorwaarden:

-      De bestaande arbeidsorganisatie moet verder toegepast kunnen worden. Men bedoelt hiermee dat de toepassing van de arbeidscycli en van de ploegenstelsels gegarandeerd moeten blijven.

-      De loopbaanvermindering moet minstens per volledige dagen genomen worden.

§2. De afgesproken organisatieregels worden vermeld in het arbeidsreglement of in een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op ondernemingsvlak.

Artikel 4

§1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 december 2013 en wordt gesloten voor een onbepaalde duur. Zij vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 november 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid betreffende de organisatie van het recht op een vijfde loopbaanvermindering voor de arbeiders uit de voedingsnijverheid die in ploegen of in cycli werken (koninklijk besluit van 28 september 2003, Belgisch Staatsblad van 22 oktober 2003, registratienummer 60861).

§2. Zij kan opgezegd worden door één der partijen mits een opzegging van drie maanden, betekend bij een ter post aangetekende brief gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid en aan de erin vertegenwoordigde organisaties.


Historiek
01/12/2013 31/12/2999 280601 Tijdskrediet (organisatie)
01/01/2002 31/12/2012 280601 Tijdskrediet - Loopbaanvermindering met een vijfde voor de arbeiders die in ploegen of in cycli werken
01/01/2002 31/12/2001 280601 Tijdskrediet - Loopbaanvermindering met een vijfde voor de arbeiders die in ploegen of in cycli werken
01/01/1995 31/12/2001 280601 2801 Beroepsloopbaanonderbreking