18 Kledijvergoeding

Paritair (sub-)Comité nr.:
118.00.00-00.00, 118.01.00-00.00, 118.02.00-00.00, 118.03.00-00.00, 118.04.00-00.00, 118.05.00-00.00, 118.06.00-00.00, 118.07.00-00.00, 118.08.00-00.00, 118.09.00-00.00, 118.10.00-00.00, 118.11.00-00.00, 118.12.00-00.00, 118.13.00-00.00, 118.14.00-00.00, 118.15.00-00.00, 118.16.00-00.00, 118.17.00-00.00, 118.18.00-00.00, 118.19.00-00.00, 118.20.00-00.00, 118.21.00-00.00, 118.22.00-00.00

Bijwerking: 27/12/2023
Geldig vanaf: 01/01/2024

Bedrag (01/01/2024):

  • 4,66 EUR voor het ter beschikking stellen van de werkkledij;
  • 5,51 EUR voor het onderhoud.

Voorwaarden: de werkgevers dienen de werkkledij ter beschikking te stellen en te onderhouden.

Het dragen van werkkledij is verplicht in dien de aard van de activiteiten aanleiding kan geven tot vuilmaken en dat deze activiteit niet vereist om beschermingskledij te dragen.

1. Algemene regel

De werkgever stelt de werkkledij gratis ter beschikking en zorgt ervoor dat deze wordt onderhouden en gereinigd. Deze verplichting persoonlijk komt aan de werkgever toe en het is verboden voor de werkgever een premie of een vergoeding te geven aan zijn werknemers om hen te belasten met dit onderhoud.

Er bestaan echter twee afwijkingen op dit principe (sinds 1 augustus 2023)

1. Aankoop en vernieuwing van werkkledij: een collectieve arbeidsovereenkomst (sectoraal of ondernemings-) kan modaliteiten vastleggen met betrekking tot de aard van de werkkledij, de frequentie van vernieuwing of een premie vastleggen of een vergoeding voor aankoop of vernieuwing van werkkledij.

2. Reiniging, herstellen en onderhoud van werkkledij: een collectieve arbeidsovereenkomst sectoraal of onderneming kan toestaan dat werknemers zelf instaan voor reiniging herstelling en onderhoud van hun werkkledij tegen betaling van een premie of een vergoeding, indien volgende voorwaarden vervuld zijn:

  • uit resultaten van een risicoanalyse blijkt dat de stoffen waaraan de werknemer is blootgesteld tijdens zijn werk en die zich eveneens op de werkkledij kunnen bevinden, geen risico kunnen vormen voor de werknemer voor andere personen of voor de omgeving wanneer de werknemer zijn werkkledij naar huis meebrengt;
  • de bevoegde preventieadviseur en het comité en voorafgaand advies uitbrengen over de toestemming voor de werknemer om zelf in te staan voor de reiniging, het de herstelling of het onderhoud van werkkledij;
  • de werknemers instructies hebben ontvangen om de reiniging de herstelling en het onderhoud van de werkkledij op passende wijze uit te voeren.

2. PC 118

In het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid werd op 25 oktober 2021 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende de sociale programmatie 2021-2022 (nr. 168724/CO/118).

De werkgevers dienen de werkkledij ter beschikking te stellen en te onderhouden. De kost voor de onderneming kan vanaf 1 januari 2024, per week, geschat worden op:

  • 4,66 EUR voor het ter beschikking stellen van de werkkledij;
  • 5,51 EUR voor het onderhoud.

Deze arbeidsovereenkomst werd gesloten voor 1 augustus 2023. Deze blijft toepassing vinden voor zover de werkgever de hierboven gestelde voorwaarden vervult (risicoanalyse vervullen, voorafgaand advies verlenen, geven van instructies).

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
25/10/2021
Registratienr
168724
Geldig van
01/01/2021
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
23/11/2021
Registratiedatum
06/12/2021
Onderwerp
Sociale programmatie 2021-2022
BS Bericht van neerlegging
22/12/2021
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
-
Gepubliceerd in het B.St. van
-
Keywords
LONEN, PLOEGEN- EN NACHTARBEID, EENMALIGE PREMIE, PREMIE EIGEN AAN DE SECTOR OF AAN DE ONDERNEMING, AANVULLENDE PENSIOENEN EN GROEPSVERZEKERINGEN, VERGOEDINGEN VOOR VERPLAATSINGSKOSTEN, KOSTENVERGOEDINGEN (EXCL. VERPLAATSINGSKOSTEN), ZIEKTE/ONGEVAL/OVERLIJDEN, WERKLOOSHEID (ANDERE DAN ECONOMISCHE WERKLOOSHEID VOOR BEDIENDEN), MINIMUMUUR- EN MAANDLONEN, REËLE LONEN, LOONSVERHOGINGEN, LOONNORM, ZIEKTE/ONGEVAL/OVERLIJDEN, WERKLOOSHEID (ANDERE DAN ECONOMISCHE WERKLOOSHEID VOOR BEDIENDEN), ALLE PREMIES EN VERGOEDINGEN VOOR DE ACTIEVE WERKNEMER, EENMALIGE PREMIE, PLOEGENARBEID (EXCL. E-COMMERCE), NACHTARBEID (EXCL. E-COMMERCE), AANVULLENDE PENSIOENEN MET SOLIDARITEITSLUIK VANAF 2018, PREMIE EIGEN AAN DE SECTOR OF AAN DE ONDERNEMING, VERGOEDINGEN VOOR VERPLAATSINGSKOSTEN / VERHUISVERGOEDING, WERKKLEDIJ
Tekst aangepast op
08/12/2021

Historiek
01/01/2024 31/12/2050 18 Kledijvergoeding
01/10/2023 31/12/2023 18 Kledijvergoeding
01/08/2023 30/09/2023 18 Kledijvergoeding
01/01/2022 31/07/2023 18 Kledijvergoeding
01/01/2020 31/12/2021 18 Kledijvergoeding
01/01/2018 31/12/2019 18 Kledijvergoeding
01/01/2015 31/12/2017 18 Kledijvergoeding
01/01/2014 31/12/2014 18 Kledijvergoeding
01/01/2012 31/12/2013 18 Kledijvergoeding
01/01/2010 31/12/2011 18 Kledijvergoeding