16 Carenzdag

Paritair (sub-)Comité nr.:
118.00.00-00.00, 118.01.00-00.00, 118.02.00-00.00, 118.03.00-00.00, 118.04.00-00.00, 118.05.00-00.00, 118.06.00-00.00, 118.07.00-00.00, 118.08.00-00.00, 118.09.00-00.00, 118.10.00-00.00, 118.11.00-00.00, 118.12.00-00.00, 118.13.00-00.00, 118.14.00-00.00, 118.15.00-00.00, 118.16.00-00.00, 118.17.00-00.00, 118.18.00-00.00, 118.19.00-00.00, 118.20.00-00.00, 118.21.00-00.00, 118.22.00-00.00

Bijwerking: 03/11/2003
Geldig vanaf: 01/07/2003
Geldig tot: 31/12/2013

Vanaf 01/01/2014 wordt de carensdag afgeschaft.

Vanaf 01/01/2014 wordt de carensdag afgeschaft. Dit betekent dat voor arbeiders, net zoals voor bedienden, de periode van gewaarborgd loon steeds zal beginnen lopen vanaf de eerste kalenderdag van arbeidsongeschiktheid.
Bijgevolg zullen alle bestaande sectorale CAO’s die voorzien in de betaling van één of meerdere carensdagen per kalenderjaar daardoor vanaf 01/01/2014 hun geldigheid verliezen.
Voor deze sectoren zal de afschaffing van de carensdag wel een gunstig gevolg hebben: aangezien de eerste kalenderdag van arbeidsongeschiktheid tevens de eerste dag gewaarborgd loon is, wordt de periode van gewaarborgd loon dus met 1 dag verkort.

In het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid werd op 24 juli 2003 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende de carenzdag. Zij werd neergelegd op de Griffie van de Dienst der collectieve arbeidsbetrekkingen en geregistreerd op 14 oktober 2003 onder het nummer 68007/CO/118. Het bericht van neerlegging verscheen in het Belgisch Staatsblad van 27 oktober 2003. Zij werd algemeen verbindend verklaard door KB van 13/09/2004 (B St van 01/10/2004)

We geven U hierna de integrale tekst van deze CAO en vervolgens een commentaar.

A. Tekst CAO

Toepassingsgebied

Artikel 1

§1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de arbeiders van de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid ressorteren.

Met arbeiders worden de mannelijke en vrouwelijke arbeiders bedoeld.

Algemene regeling

Artikel 2

§1. Vanaf 1 juli 2003, betaalt de werkgever alle carenzdagen bedoeld in artikel 52 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten aan alle arbeiders die minstens zes maanden dienst hebben.

§2. De voorwaarde van de periode van zes maanden is ingevuld op de dag dat de som van alle tewerkstellingsperiodes, al dan niet onderbroken, bij een zelfde werkgever in de loop van de laatste twee jaar minstens zes maanden bedraagt.

§3. Onder tewerkstellingsperiodes dient men te verstaan de periodes gedekt door:

-        alle arbeidsovereenkomsten, van welke aard ook, zelfs al wordt de uitvoering ervan geschorst;

-        en/of door een interimovereenkomst.

Tijdelijke afwijkende regeling in de sector van de bakkerijen

Artikel 3

§1. In afwijking op de algemene regeling van artikel 2, geldt van 1 juli 2003 tot en met 31 december 2005, volgende regeling voor de werkgevers en de arbeiders van de bakkerijen, de banketbakkerijen die “vers” producten vervaardigen voor onmiddellijke consumptie met zeer beperkte houdbaarheid en de verbruikszalen bij een banketbakkerij.

§2. De arbeider met 3 jaar anciënniteit in de onderneming bij de aanvang van de afwezigheid wegens ongeval of ziekte, heeft per kalenderjaar recht op betaling, door zijn werkgever, van één carenzdag bedoeld in artikel 52 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.

§3. De arbeider met 6 jaar anciënniteit in de onderneming bij de aanvang van de afwezigheid wegens ongeval of ziekte, heeft per kalenderjaar recht op betaling, door zijn werkgever, van twee carenzdagen bedoeld in artikel 52 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.

§4. De anciënniteit vereist in de paragrafen 2 en 3 kan verworven worden door optelling van al dan niet onderbroken periodes tewerkstelling bij dezelfde werkgever.

§5. Vanaf 1 januari 2006 geldt de algemene regeling van artikel 2 ook voor de werkgevers en de arbeiders van de bakkerijen, de banketbakkerijen die “verse” producten vervaardigen voor onmiddellijke consumptie met zeer beperkte houdbaarheid en de verbruikzalen bij een banketbakkerij.

Geldigheid

Artikel 4

Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt deze van 16 november 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid betreffende de betaling van een carenzdag (registratienummer 60858/CO/118).

Zij heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2003 en is gesloten voor onbepaalde duur. Zij kan door elk van de ondertekenende partijen worden opgezegd mits een opzegging van drie maanden, betekend bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid.

Gunstigere regelingen die vóór de inwerkingtreding van deze collectieve arbeidsovereenkomst bestonden, blijven behouden.

B. Commentaar

Deze CAO legt een supplementaire verplichting op aan de werkgever ten opzichte van de werklieden die minstens zes maanden dienst hebben.

In geval van arbeidsongeschiktheid wegens ziekte die minder dan veertien dagen duurt, is de werkgever verplicht tot betaling van de carenzdag (en vervolgens het gewaarborgd loon gedurende een periode van zeven kalenderdagen), ongeacht de duurtijd van de arbeidsongeschiktheid.

Tijdelijke afwijkende regeling in de sector van de bakkerijen (van 1 juli 2003 tot 31 december 2005):

Ieder jaar betaalt de werkgever voor de eerste periode van arbeidsongeschiktheid wegens ziekte waarvan de duur minder dan 14 dagen bedraagt voor de werkman of werkster met 3 jaar anciënniteit de carenzdag en vervolgens het gewaarborgd loon gedurende een periode van 7 kalenderdagen.

Ieder jaar betaalt de werkgever voor de twee eerste periodes van arbeidsongeschiktheid wegens ziekte waarvan de duur minder dan 14 dagen bedraagt voor de werkman of werkster met 6 jaar anciënniteit de carenzdag en vervolgens het gewaarborgd loon gedurende een periode van 7 kalenderdagen.

·       Voorbeeld 1

Een arbeider tewerkgesteld in de vruchtennijverheid met 2 jaar anciënniteit is arbeidsongeschikt van 4 tot en met 13 december 2003. De duur van arbeidsongeschiktheid bedraagt dus 10 dagen.

De arbeider werkt normaal vijf dagen per week, van maandag tot vrijdag. De werkgever is verplicht als volgt te betalen:

Do 4/7

Vr 5/7

Za 6/7

Zo 7/7

Ma 8/7

Di 9/7

Wo 10/7

Do 11/7

Vr 12/7

Za 13/7

CD

GWL

-

-

GWL

GWL

GWL

GWL

TW

-

100 %

100 %

-

-

100 %

100 %

100 %

100 %

85,88 %

-

·       Voorbeeld 2

1.     Een arbeider met 4 jaar anciënniteit tewerkgesteld in de sector van de bakkerijen is arbeidsongeschikt van 4 augustus tot en met 12 augustus 2003. De duur van de arbeidsongeschiktheid bedraagt dus negen dagen.

2.     Vervolgens is hij een tweede keer arbeidsongeschikt van 6 oktober tot en met 16 oktober 2003.

De arbeider werkt normaal vijf dagen per week, van maandag tot vrijdag. De werkgever is verplicht als volgt te betalen :

1° periode arbeidsongeschiktheid

Ma 4/8

Di 5/8

Wo 6/8

Do 7/8

Vr 8/8

Za 9/8

Zo 10/8

Ma 11/8

Di 12/8

CD

GWL

GWL

GWL

GWL

-

-

GWL

TW

100%

100%

100%

100%

100%

 

 

100%

85,88%

 

2° periode arbeidsongeschiktheid

 

Ma 6/10

Di 7/10

Wo 8/10

Do 9/10

Vr 10/10

Za 11/10

Zo 12/10

Ma 13/10

Di 14/10

CD

GWL

GWL

GWL

GWL

-

-

GWL

TW

-

100%

100%

100%

100%

 

 

100%

85,88%

 

Wo 15/10

Do 16/10

TW

TW

85,88%

85,88%

·       Legende :

CD       =    carenzdag

GWL   =    gewaarborgd weekloon

TW      =    tweede week


Historiek
01/07/2003 31/12/2013 16 Carenzdag
01/01/2002 30/06/2003 16 Carenzdag
01/01/1999 31/12/2001 16 01 Carenzdag
01/01/1999 31/12/2001 16 02 Carenzdag (Bakkerijen en artisanale banketbakkerijen)
01/01/2002 31/12/2001 16 01 Carenzdag