1502 Overstap van zwaar naar licht werk

Paritair (sub-)Comité nr.:
118.00.00-00.00, 118.01.00-00.00, 118.02.00-00.00, 118.03.00-00.00, 118.04.00-00.00, 118.05.00-00.00, 118.06.00-00.00, 118.07.00-00.00, 118.08.00-00.00, 118.09.00-00.00, 118.10.00-00.00, 118.11.00-00.00, 118.12.00-00.00, 118.13.00-00.00, 118.14.00-00.00, 118.15.00-00.00, 118.16.00-00.00, 118.17.00-00.00, 118.18.00-00.00, 118.19.00-00.00, 118.20.00-00.00, 118.21.00-00.00, 118.22.00-00.00

Bijwerking: 18/07/2014
Geldig vanaf: 01/01/2013

De sociale partners herinneren aan de aanbeveling nr. 20 van de NAR om oudere werknemers aan het werk te houden in de ondernemingen met name door hen lichter werk aan te bieden.

In het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid werd op 25 november 2013 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten houdende de sociale programmatie 2013-2014.

Deze overeenkomst houdt niet alle technische modaliteiten in.  Dat is de reden waarom zij niet algemeen verbindend verklaard wordt. De partijen zullen de nodige uitvoeringsovereenkomsten afsluiten en algemeen verbindend laten verklaren om uitwerking te geven aan dit kader.

1. Toepassingsgebied

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de arbeiders van de voedingsnijverheid.

2. Overstap van zwaar naar licht werk

De sociale partners herinneren aan de aanbeveling nr. 20 van de Nationale Arbeidsraad van 9 juli 2008 om oudere werknemers aan het werk te houden in de ondernemingen met name door hen lichter werk aan te bieden.  Zij bevelen de ondernemingen aan deze toe te passen en bekendheid te geven aan de voorziene tijdelijke financiële compensatie ten laste van de RVA wanneer deze werknemers door loonverlies worden getroffen.

De sociale partners bevelen de ondernemingen aan deze toe te passen en bekendheid te geven aan de voorziene tijdelijke financiële compensatie ten laste van de RVA wanneer deze werknemers door loonverlies worden getroffen.

3. Inwerkingtreding

Deze CAO treedt in werking op 1 januari 2013 en gelden voor onbepaalde duur, behoudens andersluidende bepaling.

De partijen kunnen deze collectieve arbeidsovereenkomst opzeggen mits een aanzegging van drie maanden opgestuurd aan de voorzitter van het paritair comité en de andere partijen die er vertegenwoordigd zijn.


Historiek
01/01/2013 31/12/2050 1502 Overstap van zwaar naar licht werk