1501 Opzeggingstermijnen periodes van tewerkstelling tot 31 december 2013

Paritair (sub-)Comité nr.:
118.00.00-00.00, 118.01.00-00.00, 118.02.00-00.00, 118.03.00-00.00, 118.04.00-00.00, 118.05.00-00.00, 118.06.00-00.00, 118.07.00-00.00, 118.08.00-00.00, 118.09.00-00.00, 118.10.00-00.00, 118.11.00-00.00, 118.12.00-00.00, 118.13.00-00.00, 118.14.00-00.00, 118.15.00-00.00, 118.16.00-00.00, 118.17.00-00.00, 118.18.00-00.00, 118.19.00-00.00, 118.20.00-00.00, 118.21.00-00.00, 118.22.00-00.00

Bijwerking: 18/09/2012
Geldig vanaf: 01/01/2012
Geldig tot: 31/12/2013

I. Opzeggingstermijnen (kleine (banket)bakkerijen uitgez.) buiten het geval van brugpensioen of wettelijk pensioen

ook van toepassing voor de arbeidsovereenkomsten waarvan de uitvoering vóór 1 januari 2012 is aangevangen

Vanaf 1 januari 2012 gelden de volgende opzeggingstermijnen in alle gevallen van ontslag, behalve in geval van brugpensioen of wettelijk pensioen :

Anciënniteit

Opzeggingstermijnen te eerbiedigen door de werkgever (1)

Opzeggingstermijnen te eerbiedigen door de werknemer (1)

Minder dan 6 maanden (2)

7 kalenderdagen 

3 kalenderdagen

Minder dan 1 jaar (2)

42 kalenderdagen

21 kalenderdagen

Van 1 jaar tot minder dan 2 jaar (2)

49 kalenderdagen 

24 kalenderdagen

Van 2 jaar tot minder dan 3 jaar (2)

56 kalenderdagen

28 kalenderdagen

Van 3 jaar tot minder dan 4 jaar (2)

63 kalenderdagen

31 kalenderdagen

Van 4 jaar tot minder dan 5 jaar (2)

70 kalenderdagen

35 kalenderdagen

Van 5 jaar tot minder dan 6 jaar (2)

84 kalenderdagen

42 kalenderdagen

Van 6 jaar tot minder dan 7 jaar (2)

91 kalenderdagen

45 kalenderdagen

Van 7 jaar tot minder dan 8 jaar (2)

98 kalenderdagen

49 kalenderdagen

Van 8 jaar tot minder dan 9 jaar (2)

105 kalenderdagen

52 kalenderdagen

Van 9 jaar tot minder dan 10 jaar (2)

112 kalenderdagen

56 kalenderdagen

Van 10 jaar tot minder dan 11 jaar (2)

126 kalenderdagen

56 kalenderdagen

...

...

...

Werkgever: De opzeggingstermijn is gelijk aan 35 kalenderdagen, verhoogd met 7 kalenderdagen per volledig jaar anciënniteit en 7 kalenderdagen per begonnen schijf van 5 jaar anciënniteit.

Werknemer: De opzeggingstermijn is gelijk aan de helft van de opzeggingstermijn die de werkgever moet naleven met een maximum van 56 kalenderdagen. De bekomen opzeggingstermijn wordt afgerond naar de lagere eenheid.

 

II. Opzeggingstermijnen in geval van brugpensioen of wettelijk pensioen

De opzeggingstermijnen hieronder zijn enkel van toepassing in geval van ontslag met het oog op brugpensioen of wettelijk pensioen.

Anciënniteit

Opzeggingstermijnen te eerbiedigen door de werkgever (1)

Minder dan 20 jaar (2)

 35 kalenderdagen

Vanaf  20 jaar (2)

70 kalenderdagen

 


(1) Kalenderdagen, dit is met inbegrip van zon- en feestdagen.

(2) De opzeggingstermijn gaat in de maandag volgend op de week waarin de opzegging werd betekend.

In artikel 59 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten wordt bepaald welke opzeggingstermijnen men dient in acht te nemen om een einde te stellen aan een arbeidsovereenkomst voor werklieden.

In artikel 61 van dezelfde wet is echter voorzien dat de Koning, op voorstel van het paritair comité of van de Nationale Arbeidsraad, de opzeggingstermijnen kan wijzigen in het belang van bepaalde bijzondere categorieën van werknemers of voor de opzeggingen die om sociale of economische redenen zijn gedaan.

Voor het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid werden bijzondere (afwijkende) opzeggingstermijnen vastgesteld in een CAO van 7 juni 2011 (reg.nr 104947/CO/118).

In het Belgisch Staatsblad van 16 maart 2012 is een koninklijk besluit van 4 maart 2012 verschenen tot vaststelling van de opzeggingstermijnen voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid ressorteren. Het bevestigt de opzeggingstermijnen van de CAO van 7 juni 2011. Dit KB werd gewijzigd door een koninklijk besluit van 1 september 2012 (BS 18 september 2012).

De CAO is op 1 januari 2012 in werking getreden. De opzeggingen betekend vóór 1 januari 2012 blijven hun gevolgen behouden.

Opgelet! In bepaalde gevallen moet de werkgever een aanvullende werkloosheidsuitkering betalen na ontslag (zie hoofdstuk 2002: bestaanszekerheid in geval van werloosheid na ontslag).

Hierboven vindt u een overzicht van de opzeggingstermijnen van toepassing in de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, met uitzondering van de sector van de kleine bakkerijen en banketbakkerijen. Voor de opzeggingstermijnen van toepassing in de kleine bakkerijen en banketbakkerijen: zie onze sectorale documentatie,  Hfdst.150202.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
07/06/2011
Registratienr
104947
Geldig van
07/06/2011
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
30/06/2011
Registratiedatum
27/07/2011
Onderwerp
sociale programmatie 2011 - 2012
BS Bericht van neerlegging
09/08/2011
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
-
Gepubliceerd in het B.St. van
-
Keywords
LONEN, PLOEGEN- EN NACHTARBEID, VERGOEDINGEN VOOR VERPLAATSINGSKOSTEN, KOSTENVERGOEDINGEN (EXCL. VERPLAATSINGSKOSTEN), TIJDELIJKE ARBEID EN UITZENDARBEID, OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING), WERKLOOSHEID (ANDERE DAN ECONOMISCHE WERKLOOSHEID VOOR BEDIENDEN), BRUGPENSIOEN, OPZEGGING/ONTSLAG, SOCIALE VREDE

Historiek
01/01/2012 31/12/2013 1501 Opzeggingstermijnen periodes van tewerkstelling tot 31 december 2013
20/08/2002 31/12/2011 1501 1502 Opzeggingstermijnen
10/01/2002 19/08/2002 1501 1502 Opzeggingstermijnen
20/08/2002 19/08/2002 1501 1502 Opzeggingstermijnen
18/05/2001 09/01/2002 1501 1502 Opzeggingstermijnen
12/10/1999 17/05/2001 1501 1502 Opzeggingstermijnen