11 Economische Werkloosheid

Paritair (sub-)Comité nr.:
118.00.00-00.00, 118.01.00-00.00, 118.02.00-00.00, 118.03.00-00.00, 118.04.00-00.00, 118.05.00-00.00, 118.06.00-00.00, 118.07.00-00.00, 118.08.00-00.00, 118.10.00-00.00, 118.11.00-00.00, 118.12.00-00.00, 118.13.00-00.00, 118.14.00-00.00, 118.15.00-00.00, 118.16.00-00.00, 118.17.00-00.00, 118.18.00-00.00, 118.19.00-00.00, 118.20.00-00.00, 118.22.00-00.00

Bijwerking: 21/09/2000
Geldig vanaf: 01/01/2000
Geldig tot: 31/03/2000

A.R 19/06/2011, B.M 13/07/2011
Geldigheid: 01/07/2011-30/06/2012

Kennisgeving: Ten minste 7 fagen vooraf de dag na de aanplanking niet inbegrepen 

volledige schorsing: 12 weken 

In artikel 51 §1 van de wet van 3 juli 1978 werd voorzien dat de Koning, op voorstel van het paritair comité, de voorwaarden kan bepalen, waaronder de uitvoering van de arbeidsovereenkomsten geheel kan geschorst worden of een regeling van gedeeltelijke arbeid kan worden ingevoerd bij gebrek aan werk wegens economische redenen.

In het Belgisch Staatsblad van 29 december 1999 verscheen het koninklijk besluit van 7 december 1999 tot vaststelling, voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst.

Wij geven u hierna de integrale tekst van het koninklijk besluit van 7 december 1999; de titels werden door ons aangebracht.

1. Toepassingsgebied

Artikel 1 - Dit besluit is van toepassing op de werkgevers en op de werklieden van de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid ressorteren, met uitzondering van de ondernemingen met groetenconserven.

2. Kennisgeving aan de arbeider

Artikel 2 - §1    Bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken mag de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor arbeiders geheel worden geschorst vanaf de eerste arbeidsdag die op deze van de kennisgeving volgt

§2  De kennisgeving van een regeling van volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst geschiedt bij de aanvang van de laatste arbeidsdag die de schorsingsperiode voorafgaat door aanplakking van een bericht op een goed zichtbare plaats in de lokalen van de onderneming, wanneer de nieuwe arbeidsregeling een collectief karakter draagt, door de overhandiging aan de werkman van een geschrift.  Bij afwezigheid van de werkman wordt de kennisgeving steeds onder een bij de post aangetekende omslag aan de belanghebbende verzonden.

§3  Voor de toepassing van dit artikel, wordt als arbeidsdag beschouwd iedere kalenderdag tijdens dewelke, krachtens het in de onderneming toegepast uurrooster, arbeid wordt verricht.

3. Duur van de schorsing

Artikel 3 - De duur van de volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken mag dertien weken niet overschrijden.

4. Mededeling aan de RVA

Artikel 4 – §1   Een afschrift van de in artikel 2, §2 bedoelde kennisgeving wordt de dag zelf van de aanplakking, overhandiging of verzending, hetzij bij een ter post aangetekende omslag aan het bureau van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, hetzij bij dit bureau afgegeven.

§2  Dein de eerste paragraaf  bedoelde mededeling en de bij artikel 2, §2 bedoelde kennisgeving moeten de datum vermelden waarop de volledige schorsing van de uitvoering van de overeenkomst zal ingaan en de datum waarop deze schorsing een einde zal nemen alsmede de data waarop de werklieden werkloos zullen zijn.

§3  De in de eerste paragraaf bedoelde mededeling vermeldt daarenboven de economische oorzaken die de volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst rechtvaardigen en hetzij de naam, de voornamen en het adres van de werkloos gestelde werklieden, hetzij de afdeling(en) van de onderneming waar de arbeid wordt geschorst.

5. Geldigheidsduur

Artikel 5 - Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2000 en houdt op van kracht te zijn op 31 maart 2000.

Artikel 6 - Onze Minister van Tewerkstelling en Arbeid is belast met de uitvoering van dit besluit


Historiek
01/01/2000 31/03/2000 11 Economische Werkloosheid