05 Eindejaarspremie

Paritair (sub-)Comité nr.:
118.00.00-00.00, 118.01.00-00.00, 118.02.00-00.00, 118.03.00-00.00, 118.04.00-00.00, 118.05.00-00.00, 118.06.00-00.00, 118.07.00-00.00, 118.08.00-00.00, 118.09.00-00.00, 118.10.00-00.00, 118.11.00-00.00, 118.12.00-00.00, 118.13.00-00.00, 118.14.00-00.00, 118.15.00-00.00, 118.16.00-00.00, 118.17.00-00.00, 118.18.00-00.00, 118.19.00-00.00, 118.20.00-00.00, 118.21.00-00.00, 118.22.00-00.00

Bijwerking: 28/09/2022
Geldig vanaf: 01/01/2022

Bedrag: de berekening van het bedrag van de eindejaarspremie gebeurt zowel op:

  • de vaste bezoldiging: gelijk aan 4 en 1/3 weken van het bruto uurloon van de maand december;
  • veranderlijke bezoldiging: gelijk aan het maandelijks gemiddelde van de contractuele premies (waarvan de periodiciteit van betaling geen maand overschrijdt) ontvangen tijdens de maand januari tot en met november;
  • en de voordelen in natura.

Voor de werkgevers en arbeiders van de suikerfabrieken moet het bruto uurloon als volgt worden berekend:

  • het eerste deel is gelijk aan 3/4 van het uurloon dat verschuldigd was op 1 september van het lopend jaar;
  • het andere deel is gelijk aan 1/4 van het gemiddeld uurloon van de maand november van het lopend jaar (incl. ploegenpremies).

Toekenningsvoorwaarden: de arbeider moet minstens 1 maand dienst hebben in de onderneming en heeft recht op een eindejaarspremie van 1/12 per maand effectief gepresteerde dienst gedurende het kalenderjaar.

Betaling door: werkgever.

Betalingsdatum: vóór 25/12 van het lopend kalenderjaar of op het ogenblik van het vertrek.

Referteperiode: 12 maanden (kalenderjaar).

Prorata en gelijkstellingen:  ja.

In het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid werd op 19 april 2022 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende de eindejaarspremie (nr. 174716/CO/118).

1. Toekenningsvoorwaarden

De arbeider moet minstens 1 maand dienst hebben in de onderneming en heeft recht op een eindejaarspremie van 1/12 per maand effectief gepresteerde dienst gedurende het kalenderjaar.

2. Wie betaalt de eindejaarspremie?

De eindejaarspremie wordt door de werkgever betaald.

3. Betalingsdatum

De eindejaarspremie wordt vóór 25 december van het lopend kalenderjaar betaald voor de arbeiders in dienst op 1 december.  Voor de andere arbeiders wordt de premie betaald op het ogenblik dat ze de onderneming verlaten. Er kunnen andere schikkingen worden genomen op ondernemingsvlak.

4. Bedrag

De berekening van het bedrag van de eindejaarspremie gebeurt zowel op :

  • de vaste bezoldiging: gelijk aan 4 en 1/3 weken van het bruto uurloon van de maand december;
  • veranderlijke bezoldiging: gelijk aan het maandelijks gemiddelde van de contractuele premies (waarvan de periodiciteit van betaling geen maand overschrijdt) ontvangen tijdens de maand januari tot en met november;
  • en de voordelen in natura.

Voor de werkgevers en arbeiders van de suikerfabrieken moet het bruto uurloon als volgt worden berekend:

  • het eerste deel is gelijk aan 3/4 van het uurloon dat verschuldigd was op 1 september van het lopend jaar;
  • het andere deel is gelijk aan 1/4 van het gemiddeld uurloon van de maand november van het lopend jaar (incl. ploegenpremies).

5. Referteperiode

12 maanden. Het betreft het kalenderjaar waarop de eindejaarspremie betrekking heeft.

6. Recht op de eindejaarspremie, pro rata, in specifiek situaties?

Als de werknemer in dienst treedt tijdens de referteperiode?

 JA, mits 1 maand anciënniteit

Als de werknemer wordt ontslagen tijdens de referteperiode?

 JA, behalve indien ontslag om dringende reden, mits 1 maand anciënniteit

Als de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd wegens medische overmacht?

 JA, mits 1 maand anciënniteit

Als de arbeidsovereenkomst in onderlinge overeenstemming wordt verbroken?

 JA, mits 1 jaar anciënniteit

In geval van het eind van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur of voor een duidelijk omschreven werk op de voorziene einddatum?

 JA, mits 1 maand anciënniteit

Als de werknemer zijn ontslag geeft?

JA, mits 1 jaar anciënniteit

In geval van verbreking van de arbeidsovereenkomst voor een andere reden?

JA, mits 1 maand anciënniteit

In geval van verbreking met SWT?

JA, mits 1 maand anciënniteit. Opgelet: de maanden werkloosheid met bedrijfstoeslag geven recht op recht op de betaling van

20 % van de overblijvende eindejaarspremie en dit tot 31 december van het lopende

kalenderjaar.

In geval van beëindiging van de arbeidsovereenkomst voor vertrek met pensioen?

Alles hangt af van de beëindigingswijze (en geen recht als de arbeider de onderneming vrijwillig verlaat tijdens zijn eerste dienstjaar).

7. Afwezigheden gelijkgesteld met prestaties

TYPE AFWEZIGHEID

GELIJKGESTELD

MODALITEITEN

Wettelijke jaarlijkse vakantie

JA

 

Extralegale jaarlijkse vakantie

JA

 

Wettelijke feestdagen

JA

 

Extralegale feestdagen

JA

 

Klein verlet

JA

 

Ziekte of privéongeval

JA

De gelijkstellingsperiode bedraagt 12 maanden.

Arbeidsongeval

JA

Bij arbeidsongeval met

gedeeltelijke tijdelijke ongeschiktheid na een volledige tijdelijke ongeschiktheid,

bedraagt de gelijkstellingsperiode 12 maanden.

 

Beroepsziekte

JA

 Bij beroepsziekte met gedeeltelijke tijdelijke ongeschiktheid na een volledige tijdelijke ongeschiktheid bedraagt de gelijkstellingsperiode  12 maanden.

Moederschapsrust

JA

 

Vaderschapsverlof

JA

 

Adoptieverlof

JA

 

Pleegzorgverlof

JA

 

Sociale promotie

JA

 

Educatief verlof / Vlaams opleidingsverlof 

JA

 

Sollicitatieverlof

JA

 

Politiek mandaat

JA

 

Uitoefening van de functie van rechter in sociale zaken

JA

 

Voorlopige hechtenis

NEE

 

Het vervullen van burgerplichten zonder behoud van loon

JA

 

Militaire dienst

JA

 

Overmacht

JA

 

Technische stoornis

JA

 

Tijdelijke werkloosheid wegens slecht weer

JA

 

Economische redenen

JA

 

Staking en lock-out

JA 

De staking moet erkend zijn.

Schorsing in onderlinge overeenstemming

NEE

 

Ongewettigde afwezigheid

NEE

 Per dag ongewettigde

afwezigheid mag een bepaald percentage

worden afgetrokken van het bedrag van de

eindejaarspremie. Dit percentage wordt  door de OR, de VA of het arbeidsreglement

vastgesteld.

 

Profylactisch verlof

JA

 

Het vervullen van een syndicale opdracht

JA

 

Syndicale vorming

JA

 

Het inhalen van overuren

JA

 

Dagen ADV

JA

 

Verlof om dwingende reden (cao nr. 45)

NEE

 

8. Bijzondere opmerkingen

Bij verandering van arbeidsregeling tijdens het jaar (overgang van voltijds naar deeltijds of omgekeerd) geven – volgens een advies van FEVIA - maanden met voltijdse prestaties recht op een breuk van de eindejaarspremie uitgedrukt in twaalfden op basis van het voltijds loon, terwijl de het deeltijds loon als basis dient voor maanden met deeltijdse prestaties. 

Om te bepalen of een maand als voltijds of deeltijds telt, moet men de regel inzake in- en uitdiensttreding (ten opzichte van de 15e van de maand) naar analogie toepassen.

9. Praktische schikkingen

Wij vestigen de aandacht van de werkgevers aangesloten bij GROUP S - Sociaal Secretariaat vzw op het feit dat op de voorbereide prestatieopgaven, opgesteld voor de betaling van de eindejaarspremie, slechts de arbeiders vermeld worden die in dienst zijn.

Desgevallend dient u de arbeiders toe te voegen die de onderneming verlaten hebben en recht zouden hebben op de eindejaarspremie.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
19/04/2022
Registratienr
174716
Geldig van
01/01/2022
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
01/07/2022
Registratiedatum
29/08/2022
Onderwerp
Eindejaarspremie
BS Bericht van neerlegging
12/09/2022
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
19/03/2023
Gepubliceerd in het B.St. van
05/05/2023
Keywords
EINDEJAARSPREMIE, ALLE PREMIES EN VERGOEDINGEN VOOR DE ACTIEVE WERKNEMER, EINDEJAARSPREMIE
Tekst aangepast op
30/08/2022

Historiek
01/01/2022 31/12/2050 05 Eindejaarspremie
01/01/2014 31/12/2021 05 Eindejaarspremie
01/01/1995 31/12/2013 05 Eindejaarspremie (118.09.00)
01/01/1996 31/12/2013 05 02 Eindejaarspremie (118.03.00)
01/01/1995 31/12/2013 05 01 Eindejaarspremie (118.03.00 en 118.09.00 uitgezonderd)