118.11 Loonprogrammatie 2017-2018 - subsecteur van de vleesconserven

03/08/2017

Via een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 4 juli 2017 hebben de sociale partners het akkoord van juni 2017 herzien betreffende de toe te kennen voordelen aan de arbeiders van de voedingsnijverheid die onder de subsector van de vleesconserven vallen.

Hieruit volgt dat uw arbeiders die onder de subsector van de vleesconserven ressorteren de volgende voordelen moeten ontvangen:

 • 1e enveloppe: loonsverhoging

  1. U betaalt uw arbeiders volgens het sectorbarema

   • U moet het loon van de arbeiders die vóór 01/07/2017 al in dienst waren met 0,9% verhogen vanaf 01/07/2017.
   • Voor de arbeiders die vanaf 01/07/2017 in dienst werden genomen, zou tegen 01/01/2018 een nieuwe cao inzake beroepsclassificatie met nieuwe sectorale minimumlonen afgesloten moeten zijn. Als geen sectorale cao wordt gesloten, zullen de sectorale minimumlonen met 0,9% worden verhoogd met terugwerkende kracht vanaf  01/07/2017. We houden u hiervan op de hoogte.
  2. U betaalt uw arbeiders boven het sectorbarema

   1. U kunt deze loonsverhoging vervangen door de toekenning van een gelijkwaardig voordeel dat u ons via bijgevoegd document meedeelt. Het voordeel moet minstens gelijk zijn aan 0,9% van de loonmassa, verminderd met de kosten van de verhoging van de sectorale minimumlonen. Vóór 30/06/2017 moet u dit voordeel onderhandeld hebben of een bewarende cao gesloten hebben. We merken hierbij op dat tegen 01/01/2018 een nieuwe cao inzake beroepsclassificatie met nieuwe sectorale minimumlonen gesloten zou moeten zijn. Als geen sectorale cao wordt gesloten, zullen de sectorale minimumlonen met 0,9%  worden verhoogd met terugwerkende kracht vanaf  01/07/2017. Het is dan ook belangrijk dat u rekening houdt met deze informatie als u beslist hebt het voordeel te onderhandelen in uw onderneming.
   2. U moet het loon van de arbeiders die vóór 01/07/2017 al in dienst waren met 0,9% verhogen vanaf 01/07/2017.
 • 2e enveloppe: een brutopremie van 55 EUR voor de eerste maal toegekend voor de referteperiode van 1 januari tot 31 december 2017 en volgens dezelfde modaliteiten als de eindejaarspremie. Deze premie komt bovenop de jaarlijkse brutopremie van 80 EUR als hij al wordt toegekend.

Deze premie kan worden vervangen door de toekenning van een ander voordeel dat gelijk is aan 0,2% van de brutolonen, verhoogd met werkgeversbijdragen. Er moet dan tegen 25 december 2017 een ondernemings-cao worden gesloten.

Voor meer informatie, zie het hoofdstuk 0102 van de sectorale documentatie.