118.11 Corona: Registratieverplichting en controle van het Passenger Locator Form wanneer u beroep doet op werknemers of zelfstandigen die in het buitenland wonen of verblijven

18/09/2020

Wanneer u tijdelijk beroep doet op een in het buitenland wonende of verblijvende werknemer of zelfstandige voor het uitvoeren van werken in onroerende staat, bent u verplicht om een geactualiseerd register bij te houden. U moet ook nagaan of de werknemer of zelfstandige het Passenger Locator Form heeft ingevuld bij het binnenkomen in België.

Wanneer geldt de registratieverplichting?

De registratieverplichting geldt voor elke werkgever of gebruiker die tijdelijk beroep doet op een in het buitenland wonende of verblijvende werknemer of zelfstandige voor het uitvoeren van werken in onroerende staat (rechtstreeks of via onderaanneming) én die behoort tot één van de volgende sectoren:

  • De bouwsector en de sector van de elektriciens
  • De schoonmaaksector
  • De land- en tuinbouwsector
  • De vleesnijverheid

Welke gegevens moeten geregistreerd worden?

Volgende identificatiegegevens van de in het buitenland wonende of verblijvende werknemer of zelfstandige moeten geregistreerd worden:

  • de naam en voornamen;
  • de geboortedatum;
  • het rijksregisternummer of het BIS-nummer als de persoon geen rijksregisternummer heeft;
  • de verblijfplaats van de werknemer of zelfstandige gedurende zijn werkzaamheden in België;
  • het telefoonnummer waarop de werknemer of de zelfstandige kan worden gecontacteerd;
  • in voorkomend geval, de aanduiding van de personen waarmee de werknemer of zelfstandige tijdens zijn werkzaamheden in België samenwerkt.

Aangezien reeds verschillende van deze gegevens gekend zijn in de databanken van Limosa, Checkinatwork en de Aangifte van Werken, heeft de Confederatie Bouw met de inspectiediensten een compromis bereikt dat het volstaat om enkel het telefoonnummer en het verblijfsadres van de werknemer of zelfstandige op te vragen bij de buitenlandse onderaannemer en ter beschikking te houden op de werf zonder dat deze gegevens verder moeten verwerkt worden in een globaal register. De Confederatie Bouw stelt voor het opvragen van deze info volgend modeldocument ter beschikking (in het Nederlands, het Frans, het Engels en het Duits): https://www.confederatiebouw.be/nl-be/accèsmembres/modeldocumenten(corona).aspx. Om te voldoen aan de registratieplicht volstaat het dan om het antwoord van de buitenlandse onderaannemer met de nodige gegevens te bewaren en er beschikking te houden op de werf.

Van wie moeten de gegevens geregistreerd worden?

U moet bovenvermelde gegevens registreren van werknemers of zelfstandigen die in het buitenland wonen of verblijven.

De registratieplicht is niet van toepassing:

- op de tewerkstelling van grensarbeiders;

- wanneer het verblijf van de in het buitenland wonende of verblijvende werknemer of zelfstandige in België minder dan 48 uur duurt;

- wanneer de werken bij of voor een natuurlijke persoon worden uitgevoerd en dit voor strikt persoonlijke doeleinden.

Hoe lang moet het register bijgehouden worden en voor wie moet het ter beschikking gehouden worden?

U moet de geregistreerde gegevens bijhouden vanaf het begin van de werkzaamheden tot en met de veertiende dag na het einde ervan.

Daarnaast moet u de geregistreerde gegevens ter beschikking houden van alle diensten en instellingen die belast zijn met de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus, alsook van alle diensten en instellingen belast met het toezicht op de naleving van de verplichtingen opgelegd in het raam van de dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Het gaat hier dus voornamelijk over de sociale inspectiediensten en de instanties voor contacttracing.

De inspectiediensten hebben reeds aangekondigd dat zij flitscontroles zullen uitvoeren om na te gaan of de registratieverplichting en de verplichting tot controle van het Passenger Locator Form worden nageleefd. Deze controles zullen in de eerste plaats een coachend en begeleidend karakter en dus geen sanctionerend karakter hebben.

De geregistreerde gegevens mogen enkel worden gebruikt voor de doeleinden van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus, met inbegrip van het opsporen en onderzoeken van clusters en collectiviteiten op eenzelfde adres. De gegevens moeten worden vernietigd na veertien kalenderdagen te rekenen vanaf de datum van het einde van de betreffende werkzaamheden.

Welke zijn de verplichtingen m.b.t. de controle van het Passenger Locator Form?

Wanneer de in het buitenland wonende of verblijvende werknemer of zelfstandige op wie u een beroep doet voor werken in onroerende staat ertoe gehouden is het Passenger Locator Form in te vullen, dan bent u verplicht te controleren of dit formulier wel degelijk werd ingevuld vóór de aanvang van de werkzaamheden.

Idealiter maakt de buitenlandse onderaannemer u een kopie over van deze formulieren. U moet dan minstens de QR-code kunnen voorleggen die men bij een correcte registratie van het formulier ontvangt als bewijs van indiening.

Bij gebrek aan bewijs dat dit formulier werd ingevuld, moet u erover waken dat het formulier ingevuld is uiterlijk op het moment waarop de in het buitenland wonende of verblijvende werknemer of zelfstandige de werkzaamheden in België aanvat.

Vanaf wanneer gelden deze verplichtingen?

Deze verplichtingen zijn op 24 augustus 2020 in werking getreden.