3502 Nieuwe arbeidsregeling in de bakkerijen, de banketbakkerijen die "verse" producten vervaardigen voor onmiddellijke consumptie met zeer beperkte houdbaarheid en de verbruikszalen bij een banketbakkerij

Paritair (sub-)Comité nr.:
118.03.00-00.00

Bijwerking: 14/11/2012
Geldig vanaf: 01/01/2012

Toegelaten afwijkingen:

  • arbeidsduur

Modaliteiten:

  • Voor de voltijds tewerkgestelde arbeiders, kan de arbeidsduur maximum 10 uren per dag en maximum 50 uren per week bedragen.
  • Voor de deeltijds tewerkgestelde arbeiders, kan de arbeidsduur maximum 10 uren per dag bedragen of een bepaald aantal uren per week, die voor elke deeltijdse arbeider op basis van volgende formule wordt vastgesteld:
    • 50 uur x gemiddelde arbeidsduur per week van de deeltijdse arbeider / gemiddelde arbeidsduur per week van de voltijdse arbeiders die tewerkgesteld zijn in de onderneming.
  • Referteperiode van 1 jaar.

In het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid werd op 5 september 2011 een CAO gesloten betreffende een nieuwe arbeidsregeling in de kleine bakkerijen, de banketbakkerijen die "verse" producten vervaardigen voor onmiddellijke consumptie met zeer beperkte houdbaarheid en de verbruikszalen bij een banketbakkerij. 

Deze CAO werd vervangen door een CAO van 12 september 2012 die geregistreerd werd onder het nr 111887/CO/118.

We geven u hierna de integrale tekst van deze CAO.

HOOFDSTUK I - Toepassingsgebied

Artikel 1

§ 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de arbeiders van de kleine bakkerijen, de banketbakkerijen die "verse" producten vervaardigen voor onmiddellijke consumptie met zeer beperkte houdbaarheid en de verbruikszalen bij een banketbakkerij.

§ 2. Met arbeiders worden de mannelijke en de vrouwelijke arbeiders bedoeld.

§ 3. Onder "kleine bakkerijen en banketbakkerijen" wordt verstaan de bakkerijen, de banketbakkerijen die verse producten vervaardigen voor onmiddellijke consumptie met zeer beperkte houdbaarheid en de verbruikszalen bij een banketbakkerij die gemiddeld minder dan 20 arbeiders (uitgedrukt in voltijdse equivalenten) tewerkstellen.

Het aantal arbeiders wordt berekend per technische bedrijfseenheid (TBE) in de zin van de Bedrijfsorganisatiewet.

Het gemiddeld aantal arbeiders wordt jaarlijks op 30 september (= dag X) bepaald en dit op basis van de tewerkstelling van de arbeiders en de interim-arbeiders in de referteperiode, die loopt van 1 september tot 31 augustus voorafgaand aan dag X.

Het aantal voltijdse equivalenten wordt bekomen door het aantal kalenderdagen dat elke arbeider en interim-arbeider in de referteperiode in dienst was te delen door 365.

Voor arbeiders die een uurregeling hebben van minder dan 75% van een voltijdse uurregeling wordt het totaal aantal kalenderdagen zoals bekomen in toepassing van het vorige lid gedeeld door 2.

Periodes van schorsing van de arbeidsovereenkomst ingevolge langdurige ziekte (d.i. vanaf meer dan 3 maanden ziekte) en volledige onderbreking van prestaties in het kader van tijdskrediet of thematische verloven tellen niet mee in deze berekening.

Het resultaat dat in toepassing van deze paragraaf op dag X wordt bekomen heeft uitwerking vanaf 1 januari volgend op dag X.

Als het resultaat dat op dag X wordt bekomen tot gevolg heeft dat een onderneming overgaat van een kleine bakkerij en banketbakkerij naar een grote bakkerij en banketbakkerij of omgekeerd dient de werkgever de arbeiders hiervan uiterlijk op 31 oktober volgend op dag X schrifteiijk in kennis stellen.

HOOFDSTUK II - Nieuwe arbeidsregeling

Artikel 2

ln uitvoering van de wet van 17 maart 1987 betreffende de invoering van nieuwe arbeidsregelingen in de ondernemingen en in afwijking op de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 maart 1988 gesloten in het Paritair Comité voor de Voedingsnijverheid betreffende de invoering van nieuwe arbeidsregelingen in de ondernemingen (KB 16 januari 1989, BS 2 februari 1989), gewijzigd bij collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1999 en 20 december 1999, kan de arbeidsduur in de in artikel 1 bedoelde ondernemingen afwijken van de grenzen bepaald door de artikelen 19, eerste lid, 20, 20bis en 27 van de arbeidswet van 16 maart 1971, en dit volgens de bepalingen van dit hoofdstuk.

Artikel 3

§ 1. Voor de voltijds tewerkgestelde arbeiders, kan de arbeidsduur maximum 10 uren per dag en maximum 50 uren per week bedragen.

§ 2. Voor de deeltijds tewerkgestelde arbeiders, kan de arbeidsduur maximum 10 uren per dag bedragen of een bepaald aantal uren per week, die voor elke deeltijdse arbeider op basis van volgende formule wordt vastgesteld :

Maximum aantal uren per week = 50 uur x A : B waarbij

  • A : gemiddelde arbeidsduur per week van de deeltijdse arbeider
  • B : gemiddelde arbeidsduur per week van de voltijdse arbeiders die tewerkgesteld zijn in de onderneming

Artikel 4

§ 1. De overschrijdingen van de grenzen vastgesteld bij de artikelen 19, eerste lid, 20, 20bis en 27, van voornoemde wet van 16 maart 1971 zijn onderworpen aan de voorwaarden vastgesteld bij artikel 26bis, paragraaf 1 van dezelfde wet.

§ 2. De referteperiode voor de berekening van de gemiddelde arbeidsduur en de toekenning van de inhaalrust in toepassing van voorgaand artikel wordt vastgesteld op 12 maanden. Deze periode loopt telkens van 1 januari tot 31 december behoudens vaststelling van een andere periode van 12 maanden in het arbeidsreglement.

§ 3. Bij elke definitieve betaling ontvangen de arbeiders een staat van hun prestaties in verhouding met de dagelijkse en wekelijkse arbeidsduur die zij gehouden zijn te presteren, zoals het Koninklijk Besluit van 18 januari 1984 betreffende de informatie van de werknemers over de staat van hun prestaties het voorschrijft.

HOOFDSTUK III - Geldigheid

Artikel 5

Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2012 en is gesloten voor onbepaalde duur.

Zij vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 1999, gesloten in het Paritair Comité voor de Voedingsnijverheid, geregistreerd onder nummer 54542 en algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van 12 juni 2002 (Belgische Staatsblad 9 augustus 2002), en de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 september 2011, gesloten in het Paritair Comité voor de Voedingsnijverheid, geregistreerd onder nummer 106421/C0/1180000.

Zij kan opgezegd worden door één der ondertekende partijen mits een opzegging van drie maanden met een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
11/09/2012
Registratienr
111887
Geldig van
01/01/2012
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
17/09/2012
Registratiedatum
29/10/2012
Onderwerp
nieuwe arbeidsregelingen
BS Bericht van neerlegging
13/11/2012
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
22/04/2013
Gepubliceerd in het B.St. van
28/08/2013
Keywords
ARBEIDSDUUR IN UREN, ARBEIDSDUURFLEXIBILITEIT

Historiek
01/01/2012 31/12/2999 3502 Nieuwe arbeidsregeling in de bakkerijen, de banketbakkerijen die "verse" producten vervaardigen voor onmiddellijke consumptie met zeer beperkte houdbaarheid en de verbruikszalen bij een banketbakkerij
01/01/1999 31/12/2011 3502 Nieuwe arbeidsregeling in de bakkerijen, de banketbakkerijen die "verse" producten vervaardigen voor onmiddellijke consumptie met zeer beperkte houdbaarheid en de verbruikszalen bij een banketbakkerij