25 Syndicale premie

Paritair (sub-)Comité nr.:
118.03.00-00.00

Bijwerking: 17/02/1992
Geldig vanaf: 01/01/1991

Bedragen : 75 EUR (CAO: 3.000 frank) indien volledige 12 maanden dienst tijdens het jaar voorafgaand.

Begunstigden : arbeiders van de sector van de bakkerijen, de banketbakkerijen die "verse" producten vervaardigen voor onmiddellijke consumptie met zeer beperkte houdbaarheid.

In het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid werd op 14 maart 1991 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten tot vaststelling van het bedrag en de modaliteiten van toekenning en uitkering van een aanvullend sociaal voordeel. Deze collectieve arbeidsovereenkomst werd algemeen verbindend verklaard door een koninklijk besluit van 9 oktober 1991 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 26 november 1991.

1. Principe en begunstigden

Arbeiders tewerkgesteld door één der ondernemingen bedoeld bij artikel 5, a, van de statuten van het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de industriële bakkerij, kleinbakkerij, en kleinbanketbakkerij", vastgesteld bij collectieve arbeidsovereenkomst van 6 maart 1975, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 9 september 1975, hebben recht op een aanvullend sociaal voordeel ten laste van voormeld fonds onder de bij deze collectieve arbeidsovereenkomst vastgestelde voorwaarden.

Aan werknemers die gedurende minstens 1 volledig jaar (12 maanden) tewerkgesteld zijn geweest in de onderneming, wordt een premie toegekend.

2. Bedrag

Het bedrag van de syndicale premie wordt vastgesteld op 75 EUR (3.000 BEF) voor een volledig jaar tewerkstelling. 

Het bedrag van dit sociaal voordeel komt neer op 6,25 EUR (250 BEF) per maand.

  Jaarbedrag Maandbedrag
1991 2.750 BEF 229 BEF
1992 en later 3.000 BEF 250 BEF

3. Toekenningsvoorwaarden

Onder de maand tewerkstelling moet worden verstaan: elke maand waarin de arbeidsovereenkomst voor werklieden uiterlijk de 15de aanving, alsmede elke maand waarin de sedert de eerste dag van de maand bestaande arbeidersovereenkomst voor werklieden na de 15de een einde heeft genomen.

Bij het bepalen van de maanden tewerkstelling die in aanmerking dienen genomen, wordt rekening gehouden met de werkelijk gewerkte dagen alsmede met de gelijkgestelde dagen, overeenkomstig de collectieve arbeidsovereenkomsten dienaangaande gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid.

4. Procedure

4.1 Verloop

De in artikel 5, a, van de voormelde statuten van het fonds bedoelde werkgevers overhandigen voor 1 april van elk jaar aan iedere werkman en werkster die in hun onderneming zijn tewerkgesteld en zonder met de duur van hun prestaties rekening te houden, een behoorlijk ingevuld formulier waarvan het model door het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid wordt vastgesteld.

De werklieden en werksters die de in artikel 2 van deze collectieve arbeidsovereenkomst beoogde toekennings-voorwaarden vervullen, overhandigen aan de representatieve professionele of interprofessionele organisatie die op nationaal niveau verbonden is, waarvan zij lid zijn, het in artikel 4 bedoelde formulier.

4.2 Bewijs

Deze organisatie, na te hebben nagezien of de betrokken werkman en werkster werkelijk aangesloten zijn en of zij op het voormelde voordeel recht hebben, dit alles bevestigd door een tweede professionele of inter-professionele organisatie die op nationaal niveau verbonden is, geeft in naam en ten gunste van de betrokkenen een betalingsbewijs uit.

De gerechtigde mag het bedrag ervan innen of laten innen op de zetel, de agentschappen en de filialen van de erop vermelde banken en dit tot de datum die erop is aangegeven.

De verzoeken om voordelen, alsmede de ontvangstbewijzen of het dubbel van de betalingsbewijzen die ermee in verband staan, worden gecontroleerd door personen die daartoe door het fonds worden aangewezen.

De niet gebruikte titels worden aan het bestuur van het fonds overgemaakt uiterlijk acht dagen na de datum van het staken van de uitgifte der betalingstitels. Deze datum wordt bepaald in functie van de geldigheidsduur van de titels tegenover de datum van staking van betaling, die wordt vastgesteld op 31 oktober van elk jaar.

5. Inwerkingtreding

Deze collectieve arbeidsovereenkomst vernietigt en vervangt die van 1 juli 1976, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid tot vaststelling, van het bedrag en de wijze van toekenning en uitkering van een aanvullend sociaal voordeel ten laste van het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de industriële bakkerij, kleinbakkerij en kleinbanketbakkerij" algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 12 april 1977 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 6 mei 1977.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 januari 1991 en is voor onbepaalde duur gesloten. Zij kan opgezegd worden door een der partijen mits een vooropzeg van drie maanden bij een ter post aangetekende brief gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid en aan de betrokken organisaties vertegenwoordigd in het voormeld paritair comité.


Historiek
01/01/1991 31/12/2050 25 Syndicale premie