24 Syndicale vorming

Paritair (sub-)Comité nr.:
118.03.00-00.00

Bijwerking: 23/05/2022
Geldig vanaf: 01/01/2022

Krediet: 6 dagen/jaar per effectief maandat in de OR, CPBW,VA.

Begunstigden: leden der vertegenwoordigingsorganen van de werknemers.

In het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid werd op 14 december 2021 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende de syndicale vorming in de bakkerijen en banketbakkerijen (nr. 172915/CO/118). 

1. Krediet

De representatieve organisaties van de werknemers , vertegenwoordigd in het PC voor de voedingsnijverheid, beschikken over een krediet van 6 dagen per jaar en per effectief mandaat in de ondernemingsraad, het comité voor preventie en bescherming op het werk en de syndicale afvaardiging.

Het vormingsjaar loopt van 1 augustus tot 31 juli.

De mandaten dienen niet noodzakelijk te worden uitgeoefend om in aanmerking te komen voor de vaststelling van het aantal kredietdagen waarop de representatieve werknemersorganisaties per jaar recht hebben.

De syndicale afgevaardigden die lid zijn van de nationale beleidsinstantie hebben recht op één aanvullende vormingsdag per jaar, mits overmaking van een attest aan de werkgever.

Voor de arbeiders tewerkgesteld tijdens de nacht geldt de volgende regeling:

  • vrijstelling van prestaties met behoud van loon de nacht die volgt op elke vormingsdag;
  • vrijstelling van prestaties met behoud van loon de nacht die onmiddellijk de vorming voorafgaat. In geval de vorming gedurende meerdere opeenvolgende dagen georganiseerd wordt, geldt deze vrijstelling voor de nacht die deze opeenvolgende dagen onmiddellijk voorafgaat;
  • er wordt slechts één vrijstelling verrekend op het vormingskrediet per effectieve vormingsdag.

Voor de arbeiders tewerkgesteld in weekendploegen geldt de volgende regeling:

  • de arbeiders kunnen binnen het bestaand krediet voor syndicale vorming, vorming volgen tijdens de week;
  • de arbeiders hebben voor deze uren syndicale vorming recht op een basisuurloon voor het aantal gevolgde uren opleiding;
  • de werkgevers bekomen de volledige terugbetaling ervan door het Fonds.

De deeltijdse arbeiders die deelnemen aan cursussen of seminaries buiten hun uurrooster kunnen voor die uren betaalde inhaalrust krijgen.

Het aantal syndicale vormingsdagen voor de onderscheiden afgevaardigden van eenzelfde onderneming kan onbeperkt geglobaliseerd worden. Eenzelfde arbeider die aangeduid is om aan vormingsdagen deel te nemen, kan dus het volledige totaal aan syndicale vormingsdagen per refertejaar opgebruiken. De globalisering gebeurt per syndicale organisatie.

2. Begunstigden

Het aantal begunstigden mag het totale aantal van de arbeiders die in de onderneming over effectieve mandaten beschikken, in de OR, CPBW en VA.

Indien dit door de omstandigheden gewettigd is, kunnen sommige syndicale afgevaardigden of militanten, personeelsleden van de onderneming, aangewezen door de werknemersorganisaties van deze cao genieten, in plaatst van de begunstigden waarvan hierboven sprake.

3. Procedure

De werknemersorganisaties die cursussen en seminaries inrichten zullen tenminste 2 weken op voorhand het ondernemingshoofd verwittigen van de aanwijzingen en de deelneming van sommige arbeiders aan de cursussen of seminaries, wanneer deze cursussen of seminaries samenvallen met de normale werkuren.

4. Betaling van het loon

De werkgevers waarvan sommige arbeiders syndicale cursussen of seminaries volgen, betalen de lonen die betrekking hebben op de afwezigheidsdagen voor syndicale vorming op dezelfde wijze als voorzien door de wet en de uitvoeringsbesluiten betreffende de betaling der feestdagen, en bekomen de terugbetaling ervan door het Fonds.

De aanvraag tot terugbetaling moet worden ingediend tegen uiterlijk 31 december van het jaar dat volgt op het jaar waarin de vorming is doorgegaan.

De werknemersorganisaties bekomen van het Fonds de terugbetaling van de organisatiekosten van de vormingsactiviteiten voor de arbeiders.

5. Financiering

De werkgevers storten elk jaar op de door Raad van Beheer van het Fonds vastgestelde rekening, een bijdrage van 90 EUR per effectief arbeidersmandaat in de OR, CPBW, VA

De bijdrage wordt geïnd en gevorderd en het resultaat wordt beheerd door het Fonds.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
14/12/2021
Registratienr
172915
Geldig van
01/01/2022
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
10/02/2022
Registratiedatum
20/05/2022
Reikwijdte
Bakkerijen, banketbakkerijen die verse producten vervaardigen voor onmiddellijke consumptie met zeer beperkte houdbaarheid en verbruikszalen bij een banketbakkerij
Onderwerp
Syndicale vorming in de bakkerijen en banketbakkerijen
BS Bericht van neerlegging
15/06/2022
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
15/12/2022
Gepubliceerd in het B.St. van
22/03/2023
Keywords
PLOEGEN- EN NACHTARBEID, ARBEID TIJDENS WEEKENDS EN OP FEESTDAGEN, DEELTIJDSE ARBEID, SYNDICALE VORMING, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID, DEELTIJDSE ARBEID, SYNDICALE VORMING, FONDSEN VOOR BESTAANSZEKERHEID, ALLE PREMIES EN VERGOEDINGEN VOOR DE ACTIEVE WERKNEMER, NACHTARBEID (EXCL. E-COMMERCE), ARBEID TIJDENS WEEKENDS EN OP FEESTDAGEN (EXCL. E-COMMERCE)
Tekst aangepast op
22/05/2022

Historiek
01/01/2022 31/12/2050 24 Syndicale vorming
01/08/2015 31/12/2021 24 Syndicale vorming
01/01/2014 31/07/2015 24 Syndicale vorming
01/07/2007 31/12/2013 24 Syndicale vorming
01/08/2006 30/06/2007 24 Syndicale vorming
01/01/2003 31/07/2006 24 Formation syndicale
01/01/1991 31/08/2003 24 02 Vorming van de syndicale afgevaardigden (118.03.00)
01/01/1991 31/12/2002 24 02 Vorming van de syndicale afgevaardigden (118.03.00)