150202 Opzeggingstermijnen in de "kleine bakkerijen en banketbakkerijen"

Paritair (sub-)Comité nr.:
118.03.00-00.00

Bijwerking: 17/02/2012
Geldig vanaf: 01/01/2012
Geldig tot: 31/12/2013

Opzeggingstermijnen arbeiders voor de anciënniteit op 31/12/2013 (kliksysteem).

1. Algemeen

De berekening van een opzeggingstermijn of van een opzeggingsvergoeding voor een ontslag na 1 januari 2014 en voor een werknemer wiens arbeidsovereenkomst een aanvang heeft genomen voor 1 januari 2014, gebeurt in 2 onderscheiden stappen. De resultaten van de 2 stappen worden vervolgens opgeteld. Dit is de toepassing van het « klik » systeem dat er voor zorgt dat de opzeggingstermijnen verworven voor 1 januari 2014 gewaarborgd blijven.

De 1ste stap betreft de dienstanciënniteit verworven op 31 december 2013.

Voor de op 31 december 2013 zogenaamde arbeiders zijn, afhankelijk van de sector, de wettelijke opzeggingstermijnen, de sectorale opzeggingstermijnen of de CAO nr. 75 van toepassing. Er moet voor de bepaling van de termijnen ook rekening gehouden worden met de arbeidsovereenkomsten die aangevangen zijn voor of na 1 januari 2012.

De 2de stap betreft de dienstanciënniteit verworven vanaf 1 januari 2014 (wettelijke termijnen, niet sectorale).

2. Opzeggingstermijn arbeiders geldig op 31/12/2013

a) Onderstaande tabel geeft de opzeggingstermijnen weer in geval van ontslag anders dan omwille van (brug)pensioen.

Vanaf 1 januari 2012 gelden de volgende opzeggingstermijnen in geval van ontslag anders dan omwille van brugpensioen of pensioen. 

Anciënniteit

Opzeggingstermijnen te eerbiedigen door de werkgever (1) (2)

Opzeggingstermijnen te eerbiedigen door de werknemer (1) (2)

Minder dan 6 maanden 7 kalenderdagen (KB) 3 kalenderdagen (KB)
Minder dan 1 jaar 38 kalenderdagen (KB) 19 kalenderdagen (KB)
Van 1 jaar tot minder dan 2 jaar 42 kalenderdagen (KB) 21 kalenderdagen (KB)
Van 2  jaar tot minder dan  3 jaar 45 kalenderdagen (KB) 22 kalenderdagen (KB)
Van 3  jaar tot minder dan  4 jaar 49 kalenderdagen (KB) 24 kalenderdagen (KB)
Van 4  jaar tot minder dan  5 jaar 52 kalenderdagen (KB) 26 kalenderdagen (KB)
Van 5  jaar tot minder dan  6 jaar 63 kalenderdagen (KB) 31 kalenderdagen (KB)
Van 6  jaar tot minder dan  7 jaar 66 kalenderdagen (KB) 33 kalenderdagen (KB)
Van 7  jaar tot minder dan  8 jaar 70 kalenderdagen (KB) 35 kalenderdagen (KB)
Van 8  jaar tot minder dan  9 jaar 73 kalenderdagen (KB) 36 kalenderdagen (KB)
Van 9  jaar tot minder dan  10 jaar 77 kalenderdagen (KB) 38 kalenderdagen (KB)
Van 10  jaar tot minder dan  11 jaar 91 kalenderdagen (KB) 42 kalenderdagen (KB)
...

...

...

b) Hieronder worden de opzeggingstermijnen in geval van ontslag met het oog op brugpensioen of pensioen

 Anciënniteit

Opzeggingstermijnen te eerbiedigen door de werkgever (1) (2)

Minder dan 6 maanden 7 kalenderdagen (3)
Van 6 maanden tot minder dan 20 jaar 35 kalenderdagen (KB)
20 jaar en meer 70 kalenderdagen (KB)

Opmerking :  de opzeggingen, betekend vóór 1 januari 2012, blijven hun gevolgen behouden.

(1) Kalenderdagen, dit is met inbegrip van zon- en feestdagen.

(2) De opzeggingstermijn gaat in de maandag volgend op de week waarin de opzegging werd betekend.

(3) De verkorte opzeggingstermijn van 7 of 3 kalenderdagen kan slechts worden toegepast op voorwaarde dat hij uitdrukkelijk werd vastgesteld in de individuele arbeidsovereenkomst en/of in het arbeidsreglement. In de individuele arbeidsovereenkomst of in het arbeidsreglement kan men eveneens bepalen dat de opzeggingstermijn ingaat de dag volgend op de dag van de betekening. Indien deze bepaling niet uitdrukkelijk is ingeschreven, is de algemene regel van toepassing en gaat de opzeggingstermijn in de maandag volgend op de week waarin de opzegging werd betekend.

 

Voor de opzeggingstermijnen van toepassing in de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, met uitzondering van de sector van de kleine bakkerijen en banketbakkerijen : zie Hfdst.1502

 

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
07/06/2011
Registratienr
104947
Geldig van
07/06/2011
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
30/06/2011
Registratiedatum
27/07/2011
Onderwerp
sociale programmatie 2011 - 2012
BS Bericht van neerlegging
09/08/2011
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
-
Gepubliceerd in het B.St. van
-
Keywords
LONEN, PLOEGEN- EN NACHTARBEID, VERGOEDINGEN VOOR VERPLAATSINGSKOSTEN, KOSTENVERGOEDINGEN (EXCL. VERPLAATSINGSKOSTEN), TIJDELIJKE ARBEID EN UITZENDARBEID, OPLEIDING (EXCL. SYNDICALE VORMING), WERKLOOSHEID (ANDERE DAN ECONOMISCHE WERKLOOSHEID VOOR BEDIENDEN), BRUGPENSIOEN, OPZEGGING/ONTSLAG, SOCIALE VREDE

Historiek
01/01/2012 31/12/2013 150202 Opzeggingstermijnen in de "kleine bakkerijen en banketbakkerijen"
20/08/2002 31/12/2011 150202 Opzeggingstermijnen in de "kleine bakkerijen en banketbakkerijen"
10/01/2002 19/08/2002 150202 Opzeggingstermijnen (118.03.00)
09/03/2000 19/08/2002 150202 Opzeggingstermijnen (118.03.00)