070403 Nachtwerk - jeugdige werknemers

Paritair (sub-)Comité nr.:
118.03.00-00.00

Bijwerking: 28/09/2023
Geldig vanaf: 07/04/2016

In deze sector wordt nachtwerk toegelaten voor sommige jeugdige werknemers vastgelegd door de reglementering.

1. Algemeen

Nachtarbeid is arbeid die wordt verricht tussen 20 uur en 6 uur en is in principe verboden.

Er zijn desalniettemin afwijkingen voorzien door de wet of bij Koninklijk besluit.

2. PC 118

Een koninklijk besluit waarbij sommige werkgevers die ressorteren onder het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid de toelating wordt verleend om sommige jeugdige werknemers onder bepaalde voorwaarden 's nachts tewerk te stellen werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 7 april 2016.

2.1 Toepassingsgebied

Dit besluit is van toepassing op de werkgevers van de sector van de bakkerijen, de banketbakkerijen die ″verse″ producten vervaardigen voor onmiddellijke consumptie met zeer beperkte houdbaarheid en de verbruikszalen bij een banketbakkerij die ressorteren onder het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid (PC 118) en op de volgende categorieën van jeugdige werknemers ouder dan 16 jaar die door hen worden tewerkgesteld :

  • de leerlingen die ingeschreven zijn in het secundair onderwijs en die in de onderneming van een werkgever prestaties verrichten in het kader van een stage die vastgesteld is in een leerprogramma van de richting broodbakkerij-banketbakkerij die zij volgen;
  • de jongeren die in de onderneming van een werkgever prestaties verrichten in het kader van een stelsel van alternerend leren, zoals bedoeld in artikel 4, 17°, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, in het kader van een leerprogramma van de richting broodbakkerij-banketbakkerij die zij volgen;
  • de jeugdige werknemers die verbonden zijn met de werkgever door middel van een arbeidsovereenkomst in de zin van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten en die in de onderneming van de werkgever prestaties verrichten die vastgesteld

zijn in een leerprogramma van de richting broodbakkerijbanketbakkerij die zij volgen.

2.2 Toegelaten grenzen van tewerkstelling

De jeugdige werknemers bedoeld in artikel 1 mogen prestaties verrichten tussen 4 uur en 22 uur.

3. Inwerkingtreding

Dit besluit is in werking getreden op 7 april 2016 en geldt voor onbepaalde duur. 

 


Historiek
07/04/2016 31/12/2050 070403 Nachtwerk - jeugdige werknemers