070402 Nachtarbeid in de industriële bakkerijen

Paritair (sub-)Comité nr.:
118.03.00-00.00

Bijwerking: 29/11/1999
Geldig vanaf: 01/10/1999

  • Industriële bakkerijen: de werknemers mogen s'nachts worden tewerkgesteld op voorwaarde dat de aard van de werken of de activiteit dit rechtvaardigt.

Artikel 37, § 1 van de arbeidswet van 16 maart 1971 voorziet de mogelijkheid voor de Koning om nachtarbeid toe te staan in sommige bedrijfstakken, ondernemingen of beroepen of voor het uitvoeren van sommige werken.

Op grond van dit artikel 37, § 1 is een Koninklijk besluit betreffende de nachtarbeid van werknemers tewerkgesteld in de industriële bakkerijen ressorterend onder het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid op 22 oktober 1999 gesloten en is verschenen in het Belgisch Staatsblad van 10 november 1999.

We trekken uw aandacht op het feit dat het toepassingsgebied van dit Koninklijk besluit enkel de industriële bakkerijen betreft.

We geven U hierna de integrale tekst van dit Koninklijk besluit.

Artikel 1

Dit koniklijk besluit is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de industriële bakkerijen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid.

Artikel 2

De bij artikel 1 bedoelde werknemers mogen ‘s nachts worden tewerkgesteld op voorwaarde dat de aard van de werken of de activiteiten dit rechtvaardigt.

Artikel 3

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 oktober 1999.

Artikel 4

Onze Minister van Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit.


Commentaar: voor de premie voor nachtarbeid, zie onze sectorale documentatie Hfdst. 4.1.


Historiek
01/10/1999 31/12/2999 070402 Nachtarbeid in de industriële bakkerijen