070102 Spreiding van de wekelijkse arbeidsduur

Paritair (sub-)Comité nr.:
118.03.00-00.00

Bijwerking: 14/11/2012
Geldig vanaf: 01/01/2012

Regeling in de grote bakkerijen en banketbakkerijen:

  • Wekelijkse arbeidsduur: gemiddeld gespreid over 5 dagen (jaarbasis)
  • Overgang van kleine naar een grote bakkerij: termijn om wekelijkse arbeidsduur aan te passen naar gemiddeld 5 dagen per week.

Regeling in de kleine bakkerijen en banketbakkerijen:

  • Wekelijkse arbeidsduur: gemiddeld gespreid over 6 dagen (jaarbasis)
  • Overgang van grote naar een kleine bakkerij: termijn om wekelijkse arbeidsduur aan te passen naar gemiddeld 6 dagen per week.

In het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid werd op 5 september 2011 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende de spreiding van de wekelijkse arbeidsduur in de industriële en bakkerijen, de banketbakkerijen die “verse” producten vervaardigen voor onmiddellijke consumptie met zeer beperkte houdbaarheid en de verbruikszalen bij een banketbakkerij. Zij werd geregistreerd onder het nummer 106420/CO/118, het bericht van neerlegging verscheen in het Belgisch Staatsblad van 4 november 2011.

Deze CAO werd vervangen door een CAO van 11 september 2012 (nr.111882/CO/118).

1.Toepassingsgebied

 Deze CAO is van toepassing op de werkgevers en de arbeiders van de bakkerijen, de banketbakkerijen die “verse” producten vervaardigen voor onmiddellijke consumptie met zeer beperkte houdbaarheid en de verbruikszalen bij een banketbakkerij.

2. Definitie grote en kleine bakkerijen

Onder "kleine bakkerijen en banketbakkerijen" wordt verstaan de bakkerijen, de banketbakkerijen die verse producten vervaardigen voor onmiddellijke consumptie met zeer beperkte houdbaarheid en de verbruikszalen bij een banketbakkerij die gemiddeld minder dan 20 arbeiders (uitgedrukt in voltijdse equivalenten) tewerkstellen.

Onder "grote bakkerijen en banketbakkerijen" wordt verstaan de bakkerijen, de banketbakkerijen die verse producten vervaardigen voor onmiddellijke consumptie met zeer beperkte houdbaarheid en de verbruikszalen bij een banketbakkerij die gemiddeld 20 of meer arbeiders (uitgedrukt in voltijdse equivalenten) tewerkstellen.

3. Regeling in de grote bakkerijen en banketbakkerijen

 Het aantal werkdagen is in de grote bakkerijen, de banketbakkerijen die “verse” producten vervaardigen voor onmiddellijke consumptie met zeer beperkte houdbaarheid en de verbruikszalen bij een banketbakkerij, gemiddeld over een jaar, begrensd tot vijf dagen per week.

De bakkerijen die overgaan van een kleine naar een grote bakkerij beschikken over een termijn tot 31 oktober van het jaar volgend op dag X om hun arbeidsregelingen aan te passen en de wekelijkse arbeidsduur beperken tot gemiddeld 5 dagen per week.

4. Regeling in de kleine bakkerijen en banketbakkerijen

In de kleine bakkerijen, banketbakkerijen die “verse” producten vervaardigen voor onmiddellijke consumptie met zeer beperkte houdbaarheid en verbruikszalen bij een banketbakkerij j wordt de wekelijkse arbeidsduur gespreid over zes dagen.

De bakkerijen die overgaan van een grote naar een kleine bakkerij kunnen ten vroegste vanaf 31 oktober van het jaar volgend op dag X hun arbeidsregelingen wijzigen en de wekelijkse arbeidsduur spreiden over zeg dagen.

5. Geldigheid

Onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2012 en is gesloten voor onbepaaide duur.

Zij vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 september 2011 gesloten in het Paritair Comité voor de Voedingsnijverheid betreffende de spreiding van de wekeiijkse arbeidsduur in de bakkerijen en banketbakkerijen, geregistreerd onder het nr 106420/CO/1180000 .

Zij kan opgezegd worden door één der ondertekende partijen mits een opzegging van drie maanden met een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
11/09/2012
Registratienr
111882
Geldig van
01/01/2012
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
17/09/2012
Registratiedatum
29/10/2012
Onderwerp
wekelijkse arbeidsduur
BS Bericht van neerlegging
13/11/2012
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
23/04/2013
Gepubliceerd in het B.St. van
02/10/2013
Keywords
ARBEIDSDUUR IN UREN

Historiek
01/01/2012 31/12/2050 070102 Spreiding van de wekelijkse arbeidsduur