070101 Arbeidsduur: invoering van de 38-urenweek

Paritair (sub-)Comité nr.:
118.03.00-00.00

Bijwerking: 14/09/2023
Geldig vanaf: 01/01/2003

Wekelijkse arbeidsduur: 38u op jaarbasis

Minimale dagelijkse arbeidsduur/per prestatie: 3 uren

Rusttijden: 11 uren (12 uren jonge werknemers)

Pauzes: 15 minutes na 6 uren prestaties (regels jonge werknemers)

Perequatie van het loon: 2,63 % verhoging

In het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid werd op 17 december 2002 een collectieve arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur gesloten tot invoering van de 38-urenweek in de bakkerijen en banketbakkerijen met minder dan 10 werknemers (nr. 65126/CO/118).

1. Toepassingsgebied

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de arbeiders actief in : 

  •  bakkerijen en banketbakkerijen

    • die "verse" producten vervaardigen
    • voor onmiddellijke consumptie
    • met zeer beperkte houdbaarheid ;
  • verbruikszalen bij een banketbakkerij die minder dan 10 werknemers tewerkstellen.

2. Wekelijkse arbeidsduur 

Vanaf 1 januari 2003 wordt de conventionele arbeidsduur vastgesteld op gemiddeld 38 uur per week op jaarbasis. De toepassingsmodaliteiten van deze verkorting van de arbeidsduur zijn per onderneming te bepalen via het arbeidsreglement.

3. Minimale dagelijkse arbeidsduur/per prestatie

De duur van elke arbeidsperiode mag niet minder dan 3 uren bedragen.

4. Rusttijden 

De werknemers hebben recht op elf opeenvolgende uren (twaalf uren voor jonge werknemers) rust in de loop van elke periode van vierentwintig uur, tussen de stopzetting en de hervatting van de arbeid.

De duur van de rustonderbrekingen voegt zich bij de zondagsrust of de inhaalrust voor de tewerkstelling van een werknemer op zondag, zodat de werknemers een arbeidsonderbreking van 35 opeenvolgende uren genieten.

Er kan worden afgeweken van deze verplichte regels ofwel bij de wet (werken uitgevoerd om het hoofd te bieden aan een voorgevallen of dreigend ongeval, dringende werken aan machines en materiaal, onvoorziene noodzakelijkheid, ezv) ofwel bij een cao die algemeen verbindend werd verklaard.

In dit paritair comité is er geen afwijking voorzien.

5. Pauzes 

De werknemers mogen zes uren zonder onderbreking werken. Wanneer de arbeidstijd per dag zes uren overschrijdt, hebben zij recht op een pauze waarvan de duur en de toepassingsmodaliteiten moeten vastgelegd worden hetzij door cao (sectorale of onderneming) hetzij bij KB.

In dit paritair comité werden geen modaliteiten voorzien. Bij gebrek aan cao of KB, hebben dus de werknemers ten minste recht op een kwartier pauze ten laatste op het ogenblik waarop de duur van de prestaties zes uren bereikt.

De jonge werknemers mogen slechts gedurende vierenhalf uren zonder onderbreking werken. Wanneer de arbeidstijd per dag vierenhalf uur overschrijdt, hebben zij recht op een half uur rust. Wanneer de arbeidstijd zes arbeidsuren per dag overschrijdt, hebben zij recht op één uur rust per dag, waarbij een half uur in één keer moet genomen worden.

6. Omrekening van de lonen

De verkorting van de arbeidsduur mag in geen geval een loonsverlaging tot gevolg hebben.

Bijgevolg zullen op 1 januari 2003 de werkelijk betaalde lonen verhoogd worden met 2,63 %.

Met ingang van 1 januari 2003 worden de bestaande minimumlonen voor de 38-urenweek van toepassing op de in artikel 1 vermelde ondernemingen.

 

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
17/12/2002
Registratienr
65126
Geldig van
01/01/2003
Geldig tot
31/12/2050
Neerleggingsdatum
23/12/2002
Registratiedatum
23/01/2003
Onderwerp
invoering 38- urenweek
BS Bericht van neerlegging
13/02/2003
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
30/10/2003
Gepubliceerd in het B.St. van
08/12/2003
Keywords
ARBEIDSDUUR IN UREN, ARBEIDSDUURFLEXIBILITEIT

Historiek
01/01/2003 31/12/2050 070101 Arbeidsduur: invoering van de 38-urenweek