0603 Premie van 87 EUR

Paritair (sub-)Comité nr.:
118.03.00-00.00

Bijwerking: 17/11/2009
Geldig vanaf: 01/01/2009
Geldig tot: 31/12/2010

In het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid werd op 28 mei 2009 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende de invulling van het interprofessioneel akkoord 2009-2010 voor de kleine bakkerijen en banketbakkerijen. Zij werd neergelegd op de Griffie van de dienst der collectieve arbeidsbetrekkingen en geregsitreerd op 7 oktober 2009 onder het nr. 94778/CO/118.03; het bericht van neerlegging verscheen in het Belgisch Staatsblad van 23 oktober 2009.

Wij geven u hierna de nuttige bepalingen van deze CAO en vervolgens enkele praktische schikkingen.

Artikel 1

§ 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de arbeiders van de bakkerijen, de banketbakkerijen die "verse" producten vervaardigen voor onmiddellijke consumptie met zeer beperkte houdbaarheid en de verbruikszalen bij een banketbakkerij die niet gelijktijdige voldoen aan de drie volgende voorwaarden:

• Aantal tewerkgesteld personen (voltijdse en deeltijdse in hoofden uitgedrukt) hoger dan 20 op het ogenblik van de indiensttreding;

• Zakencijfer tijdens het voorgaande boekjaar hoger dan 1.859.200,00 EUR;

• Gebruik van een tunneloven.

§ 2. Met arbeiders worden de mannelijke en vrouwelijke arbeiders bedoeld.

§ 3. Zij is niet van toepassing op de leerlingen onder gehomologeerd leercontract door de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie.

Artikel 2

Een collectieve arbeidsovereenkomst op ondernemingsvlak gesloten uiterlijk op 30 juni 2009 kan de voordelen uit het interprofessioneel akkoord omzetten, voor zover de sectorale loonschalen en premies worden nageleefd.

Paritair commentaar

Uitzonderlijk is voor de jaren 2009-2010 een netto-aanpak (d.w.z. zonder bijkomende lasten van welke aard ook voor de werkgevers) van toepassing. Voor de jaren 2009-2010 komen de sociale partners dus overeen om de onderhandelingsenveloppe vast te leggen op maximaal 250 EUR per werknemer op kruissnelheid, boven op de toepassing van het loonindexeringsmechanisme en de baremieke verhogingen. Voor 2009 mag reeds maximaal 125 EUR toegekend worden, hetzij aan te rekenen op dit bedrag, hetzij eenmalig.

Artikel 3

Bij ontstentenis van een CAO op ondernemingsvlak afgesloten uiterlijk op 30 juni 2009 zal een uitzonderlijke bruto premie van 87 EUR uitbetaald worden samen met het loon voor de maand juni 2009. Deze premie wordt toegekend volgens de modaliteiten van de jaarlijkse premie.

Commentaar: voor de modaliteiten van de jaarlijkse premie verwijzen wij u naar onze sectorale documentatie Hfdst. 0601.

(...)

Artikel 6

In het geval dat de toepassing van één of meerdere clausules van deze overeenkomst een onderneming in moeilijkheden kan brengen omwille van economische omstandigheden zoals hoge werkloosheid, vermindering van het productievolume, moeilijkheden op de exportmarkt, duidelijke vermindering van de rendabiliteit enz., dan kan, middels een collectieve arbeidsovereenkomst ondertekend door alle vakbonden vertegenwoordigd in de onderneming, de onderneming vrijgesteld worden van de hierboven gestelde verplichtingen. In elk geval dienen de sectorale loonschalen en premies nageleefd te worden.

Artikel 7

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is gesloten voor bepaalde tijd. Zij treedt in werking op 1 januari 2009 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2010

 

Om te weten welke codes er moeten gebruikt worden op de prestatieopgaven, worden de aangeslotenen van Groep S – Sociaal Secretariaat vzw verzocht hun dossierbeheerder te contacteren.

 

 


Historiek
01/01/2009 31/12/2010 0603 Premie van 87 EUR
04/05/2009 31/12/2008 0603 Premie van 87 EUR