0602 Eenmalige en buitengewone premie in de grote bakkerijen en banketbakkerijen

Paritair (sub-)Comité nr.:
118.03.00-00.00

Bijwerking: 22/07/2002
Geldig vanaf: 01/01/2001
Geldig tot: 31/12/2002

In het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid werd op 16 november 2001 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende de loonevolutie in 2001-2002 voor de arbeiders uit de sector bakkerij, banketbakkerij en verbruikszalen bij een banketbakkerij.  Zij werd neergelegd op de Griffie van de dienst der collectieve arbeidsbetrekkingen en geregistreerd op 30 januari 2002 onder het nr. 60.860/CO/118.03; het bericht van neerlegging verscheen in het Belgisch Staatsblad van 13 februari 2002.

Wij geven u hierna de bepalingen van deze CAO betreffende een eenmalige en buitengewone premie in de grote bakkerijen en banketbakkerijen en vervolgens een commentaar.

Artikel 1

§1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de arbeiders van de bakkerijen, de banketbakkerijen die “verse” producten vervaardigen voor onmiddelijke consumptie met zeer beperkte houdbaarheid en de verbruikszalen bij een banketbakkerij.

§2. Met “arbeiders” worden de mannelijke en vrouwelijke arbeiders bedoeld.

(...)

Artikel 3

§1. Aan de arbeiders tewerkgesteld in de “grote bakkerijen en banketbakkerijen”, wordt een éénmalige en buitengewone premie van 2.000 BEF betaald met het loon van de maand oktober 2001 volgens de modaliteiten van de eindejaarspremie, met dien verstaande dat de referteperiode loopt van 1 oktober 2000 tot 30 september 2001.

§2. Onder “grote bakkerijen en banketbakkerijen” wordt verstaan de bakkerijen, de banketbakkerijen die “verse” producten vervaardigen voor onmiddellijke consumptie met zeer beperkte houdbaarheid en de verbruikszalen bij een banketbakkerij, die gelijktijdig aan de drie volgende voorwaarden voldoen:

Commentaar: voor de rekeningen die nog in Belgische frank werden opgesteld, bedraagt het in de voorgaande alinea vermelde zakencijfer 75 miljoen Belgische frank.

Artikel 4

§1. Een ondernemings-CAO gesloten vóór 31 december 2001 kan de reële loonsverhogingen bepaald in artikel 2 en 3 van deze overeenkomst vervangen door andere voordelen, voor zover de sectorale minimumlonen en premies nageleefd worden.

§2. Bovenop de totale kost van deze CAO, kunnen op het niveau van de grote bakkerijen en banketbakkerijen, zoals gedefinieerd in artikel 3 §2, overeengekomen worden:

§3. De partijen onderschrijven het beginsel dat het lokaal overleg voor de aanwending van deze enveloppe bestaat in het zoeken naar evenwichten tussen de verbetering van de mobiliteit, de functieclassificatie, de loon- en arbeidsvoorwaarden, verdeling van de arbeid, de bedrijfsgebonden noden en de financiële draagkracht van de bedrijven.  Alle modaliteiten voor verbetering van de loon- en arbeidsvoorwaarden zijn bespreekbaar.

Artikel 5

§1. In het geval dat de toepassing van één of meerdere clausules van deze overeenkomst een onderneming in moeilijkheden kan brengen omwille van economische omstandigheden zoals hoge werkloosheid, vermindering van het productievolume, moeilijkheden op de exportmarkt, duidelijke vermindering van de rendabiliteit, enz... dan kan, middels een collectieve arbeidsovereenkomst, de onderneming vrijgesteld worden van de hierboven gestelde verplichtingen.

§2. De toepassing van de voorgaande paragraaf mag niet als gevolg hebben dat kan afgeweken worden van de sectorale minimumlonen en minimumpremies.

Artikel 6

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is gesloten voor bepaalde tijd.  Zij heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2001 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2002.

Om te weten welke code er moeten gebruikt worden op de prestatieopgaven, worden de aangeslotenen van Groep S – Sociaal Secretariaat vzw verzocht hun dossierbeheerder te contacteren.


Historiek
01/01/2001 31/12/2002 0602 Eenmalige en buitengewone premie in de grote bakkerijen en banketbakkerijen