0601 Jaarlijkse premie

Paritair (sub-)Comité nr.:
118.03.00-00.00

Bijwerking: 17/11/2009
Geldig vanaf: 01/01/2009
Geldig tot: 31/12/2010

Bedrag (2009): 175 EUR

Toekenningsvoorwaarden:

  • de referteperiode loopt van 1 januari tot 30 juni 2009 ;
  • premie voorzien voor voltijdse prestaties, pro rata voor deeltijders ;
  • toekenning volgens modaliteiten eindejaarspremie

Betalingsdatum: 

  • In de grote bakkerijen en banketbakkerijen wordt de jaarlijkse premie van 175 EUR voor de laatste maal toegekend bij de eerste loonbetaling die volgt op 30 juni 2010.
  • Voor de kleine bakkerijen en banketbakkerijen wordt de jaarlijkse premie van 175 EUR voor de laatste maal toegekend bij de eerste loonbetaling die volgt op 30 juni 2009.

Mogelijkheid tot omzetting: ja 

In het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid werd op 28 mei 2009 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende de premies voor de arbeiders uit de bakkerijen en de banketbakkerijen.  Zij werd neergelegd op de Griffie van de dienst der collectieve arbeidsbetrekkingen en geregistreerd op 7 oktober 2009 onde het nr. 94785/CO/118.03; het bericht van neerlegging verscheen in het Belgisch Staatsblad van 23 oktober 2009.

Wij geven u hierna de bepalingen betreffende de jaarlijks toe te kennen premie gevolgd door praktische schikkingen.

CAO van 28 mei 2009

Toepassingsgebied

Artikel 1

§ 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de arbeiders van de bakkerijen, de banketbakkerijen die "verse" producten vervaardigen voor onmiddellijke consumptie met zeer beperkte houdbaarheid en de verbruikszalen bij een banketbakkerij.

Onder "grote bakkerijen en banketbakkerijen" wordt verstaan de bakkerijen, de banketbakkerijen die "verse" producten vervaardigen voor onmiddellijke consumptie met zeer beperkte houdbaarheid en verbuikszalen bij een banketbakkerij die gelijktijdig aan de drie volgende voorwaarden voldoen :

• Aantal tewerkgesteld personen (voltijdse en deeltijdse in hoofden uitgedrukt) hoger dan 20 op het ogenblik van de indiensttreding;

• Zakencijfer tijdens het voorgaande boekjaar hoger dan 1.859.200,00 EUR;

• Gebruik van een tunneloven.

Onder "kleine bakkerijen en banketbakkerijen" wordt verstaan de bakkerijen, de banketbakkerijen die "verse" producten vervaardigen voor onmiddellijke consumptie met zeer beperkte houdbaarheid en verbruikszalen bij een banketbakkerij die niet gelijktijdig voldoen aan de drie voormelde voorwaarden.

§ 2. Met arbeiders worden de mannelijke en vrouwelijke arbeiders bedoeld.

§ 3. Zij is niet van toepassing op de leerlingen onder gehomologeerd leercontract door de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie.

Premies en toekenningsvoorwaarden

Artikel 2 - Jaarlijkse premie

§ 1. De jaarlijkse premie wordt voor het jaar 2009 verhoogd tot 175 EUR. Deze premie wordt toegekend bij de eerste loonbetaling die volgt op 30 juni 2009.

§ 2. In de grote bakkerijen en banketbakkerijen wordt de jaarlijkse premie van 175 EUR voor de laatste maal toegekend bij de eerste loonbetaling die volgt op 30 juni 2010. In de grote bakkerijen en banketbakkerijen die de jaarlijkse premie in 2010 nog betalen wordt deze per 1 juli 2010 omgezet in een verhoging van het uurloon met 0,08 EUR. Vanaf die datum wordt de jaarlijkse premie afgeschaft.

§ 3. Voor de kleine bakkerijen en banketbakkerijen wordt de jaarlijkse premie van 175 EUR voor de laatste maal toegekend bij de eerste loonbetaling die volgt op 30 juni 2009.  In de kleine bakkerijen en banketbakkerijen die de jaarlijkse premie in 2009 nog betalen wordt deze per 1 januari 2010 omgezet in een verhoging van het uurloon met 0,08 EUR. Vanaf die datum wordt de jaarlijkse premie afgeschaft.

§ 4. De premie voorzien in §1 stemt overeen met voltijdse prestaties. Voor deeltijdse prestaties wordt de premie toegekend pro rata.

Voor gedeeltelijke prestaties wordt zij pro rata temporis berekend in verhouding met een referteperiode gaande van 1 januari tot 30 juni.

§ 5. De premie vermeld in § 1 wordt toegekend aan de arbeiders bedoeld in art. 1 volgens de modaliteiten van de eindejaarspremie.

De referteperiode is de periode gaande van 1 januari tot 30 juni 2009.

§ 6. Deze premie kan op het niveau van de onderneming het voorwerp uitmaken van gelijkwaardige voordelen. Zij mag eveneens worden vervangen door een overeenstemmende loonsverhoging.

§ 7. De sociale partners zullen vermijden dat arbeiders tezelfdertijd onder de toepassing vallen van de verhoging van de sectorale lonen als gevolg van de toepassing van § 4 en de reeds doorgevoerde omzetting van deze premie op ondernemingsvlak.

(...)

Geldigheidsduur

Artikel 6

Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt deze van 4 juli 2007 gesloten in het P.C. voor de voedingsnijverheid betreffende de premies voor de arbeiders uit de bakkerijen en banketbakkerijen, algemeen bindend verklaard bij K.B. van 10.03.2008 (B.S. van 16.04.2008).

Artikel 7

Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang vanaf 1 januari 2009 en houdt op van kracht te zijn op 31 december 2010.

Zij wordt stilzwijgend verlengd voor een période van één jaar, behoudens opzegging door één der partijen, uiterlijk drie maanden voor het verstrijken van de collectieve arbeidsovereenkomst bij een ter post aangetekend schrijven gericht aan de voorzitter van het P.C. voor de voedingsnijverheid.

Zij kan opgezegd worden mits een opzegging van drie maanden, per een ter post aangetekend schrijven, gericht aan de voorzitter van het P.C. voor de voedingsnijverheid en aan de erin vertegenwoordigde organisaties.

  

Praktische schikkingen

Om te weten welke codes er moeten gebruikt worden op de prestatieopgaven, worden de aangeslotenen van Groep S – Sociaal Secretariaat vzw verzocht hun dossierbeheerder te contacteren.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
28/05/2009
Registratienr
94785
Geldig van
01/01/2009
Geldig tot
01/01/2011
Neerleggingsdatum
08/06/2009
Registratiedatum
07/10/2009
Onderwerp
toekenning van premies
BS Bericht van neerlegging
23/10/2009
Algemeen verbindend verklaring
-
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
28/04/2010
Gepubliceerd in het B.St. van
02/07/2010
Keywords
PLOEGEN- EN NACHTARBEID, ARBEID TIJDENS WEEKENDS EN OP FEESTDAGEN, EINDEJAARSPREMIE

Historiek
01/01/2009 31/12/2010 0601 Jaarlijkse premie
01/01/2007 03/05/2009 0601 Jaarlijkse premie
04/05/2009 31/12/2008 0601 Jaarlijkse premie
01/07/2005 31/12/2006 0601 Jaarlijkse premie
01/07/2005 30/06/2005 0601 060201 Jaarlijkse premie
01/01/2004 30/06/2005 0601 060201 Jaarlijkse premie
01/01/2003 31/12/2003 0601 060201 Jaarlijkse premie
01/01/2001 31/12/2002 0601 060201 Jaarlijkse premie