0401 Loonvoorwaarden

Paritair (sub-)Comité nr.:
118.03.00-00.00

Bijwerking: 12/01/2023
Geldig vanaf: 01/01/2022

De loonvoorwaarden (regels, bedragen en premies) worden in het hoofdstuk omschreven.

In het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid werd op 14 december 2021 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende de minimumlonen voor de arbeiders van de bakkerijen en banketbakkerijen (nr.172652/CO/118).

In het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid werd op 14 december 2021 een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten betreffende de premies  voor de arbeiders uit de bakkerijen en banketbakkerijen (nr.172916/CO/118).

De loonprogrammatie  2021-2022 werd op 25 oktober 2021 gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid wijzigt de bedragen die in industriële- en ambachtelijke bakkerijen, ambachtelijke banketbakkerijen, ambachtelijke roomijsfabrikanten en de konsumptiesalons bij een ambachtelijke banketbakkerij toepasselijk zijn (nr. 168673/CO/118).

Wij geven u hierna de bepalingen betreffende de loonvoorwaarden.

Voor de evolutie van de minimumbezoldigingen verwijzen wij u naar onze sectorale documentatie Hfdst. 0402.

1. Toepassingsgebied

Werkgevers en arbeiders van de bakkerijen, de banketbakkerijen die "verse" producten vervaardigen voor omniddellijke consumptie met zeer beperkte houdbaarheid en de verbruikszalen bij een banketbakkerij.

Uitzondering leerlingen onder gehomologeerd leercontract door het Ministerie voor Middenstand.

2. Onderscheid kleine en grote bakkerijen

2.1. Kleine bakkerij

De bakkerijen  en de banketbakkerijen die verse producten vervaardigen voor onmiddellijke consumptie met zeer beperkte houdbaarheid en de verbruikszaken bij een banket bakkerij die gemiddeld minder dan 20 arbeiders tewerkgestellen (voltijdse equivalenten).

2.2. Grote bakkerij

De bakkerijen en de banketbakkerijen die verse producten vervaardigen voor onmidellijke consumptie met zeer beperkte houdbaarheid en de verbruikszalen bij een banketbakkerij die gemiddeld 20 of meer arbeiders tewerkstellen (voltijdse equivalenten).

2.3. Berekeningswijze

Het aantal arbeiders wordt berekend per technische bedrijfseenheid (TBE) in de zin van de Bedrijfsorganisatiewet.

Het gemiddeld aantal arbeiders wordt jaarlijks op 30 september (= dag X) bepaald en dit op basis van de tewerkstelling van de arbeiders en de interim-arbeiders in de referteperiode, die loopt van 1 september tot 31 augustus voorafgaand aan dag X.

Het aantal voltijdse equivalenten wordt bekomen door het aantal  kalenderdagen dat elke arbeider en interim-arbeider in de referteperiode in dienst was te delen door 365.

Voor arbeiders die een uurregeling hebben van minder dan 75% van een voltijdse uurregeling wordt het totaal aantal kalenderdagen zoals bekomen in toepassing van het vorige lid gedeeld door 2.

Periodes van schorsing van de arbeidsovereenkomst ingevolge langdurige ziekte (meer dan 3 maanden ziekte) en volledige onderbreking van prestaties in het kader van tijdskrediet of thematische verloven tellen niet mee in deze berekening.

Het resultaat dat in toepassing van deze paragraaf op dag X wordt bekomen heeft uitwerking vanaf 1 januari volgend op dag X.

Als het resultaat dat op dag X wordt bekomen tot gevolg heeft dat een onderneming overgaat van een kleine bakkerij en banketbakkerij naar een grote bakkerij en banketbakkerij of omgekeerd dient de werkgever de arbeiders hiervan uiterlijk op 31 oktober  volgend op dag X schriftelijk in kennis stellen.

3. Minimum uurlonen

De in de onderneming werkelijk betaalde lonen die hoger zouden zijn dan deze minimum lonen blijven verworven.

3.1. Meer dan 10 werknemers

3.1.1. Kleine bakkerij

Op 1 januari 2022 gelden volgende minimumuurlonen voor de arbeiders in de kleine bakkerijen en banketbakkerijen die 10 werknemers of meer tewerkstellen.

Categorie 38u/week
1 13,97 EUR
2 14,42 EUR
3 15,34 EUR
4 15,81 EUR
5 16,75 EUR
6 18,11 EUR
7 13,11 EUR
8 14,14 EUR
9 14,96 EUR
10 15,14 EUR
11 15,34 EUR
12 15,34 EUR
13 15,46 EUR
14 15,34 EUR
15 16,48 EUR
16 18,87 EUR

3.1.2. Grote bakkerij

Categorie

- de 6 maanden

38u/week

+ de 6 maanden

38u/week

1 13,59 EUR 13,98 EUR
2 14,00 EUR 14,43 EUR
3 14,95 EUR 15,35 EUR
4 15,43 EUR 15,82 EUR
5 16,30 EUR 16,76 EUR
6 17,63 EUR 18,12 EUR
7 12,78 EUR 13,12 EUR
8 13,70 EUR 14,15 EUR
9 14,54 EUR 14,97 EUR
10 14,75 EUR 15,15 EUR
11 14,95 EUR 15,35 EUR
12 14,95 EUR  15,35 EUR
13 15,03 EUR  15,47 EUR
14 14,95 EUR  15,35 EUR
15 16,02 EUR 16,49 EUR
16 18,37 EUR 18,88 EUR

3.1.3 Modaliteit

De voorwaarde van de periode van 6 maanden is ingevuld op de dag dat de som van alle tewerkstellingsperiodes, al dan niet onderbroken, bij een zelfde werkgever in de loop van de laatste twee jaar minstens 6 maanden bedraagt.

3.2 Minder dan 10 werknemers

Onder bakkerijen met minder dan 10 werknemers wordt verstaan de ondernemingen die onder he toepassingsgebied vallen en waar op 31 december 2002 de 39-urenweek van toepassing was.

Categorie 38u/week
1 13,79 EUR
2 14,22 EUR
3 15,15 EUR
4 15,65 EUR
5 16,55 EUR
6 17,90 EUR
7 12,96 EUR
8 13,93 EUR
9 14,77 EUR
10 14,98 EUR
11 15,15 EUR
12 15,15 EUR
13 15,26 EUR
14 15,15 EUR
15 16,27 EUR
16 18,65 EUR

4. Instaplonen

Gedurende de eerste zes maanden geldt van tewerkstelling in de onderneming, te rekenen vanaf de eerste dag van de eerste indiensttreding, een instaploon ten bedrage van 90 % van het werkelijk betaalde loon van de functie in de onderneming.

De periodes van tewerkstelling in de onderneming voor 1 januari 2011 worden in mindering gebracht op deze 6 maanden. De periode van 6 maanden kan slechts één maal per arbeider worden toegepast maar kan evenwel gespreid worden over meerdere tewerkstellingsperiodes.

Eens deze periode van 6 maanden overschreden, heeft de betrokken arbeider recht op een premie ten bedrage van 10 % van het product bestaande uit 26 maal het normale uurloon, vermenigvuldigd met de overeengekomen arbeidsregeling van de betrokken arbeider in de onderneming.

De instaplonen kunnen niet gecumuleerd worden met andere degressieve  loonregelingen (stagiairs, industriële leerlingen en studenten noch met de minimumuurlonen).

De bakkerijen die wijzigen van kleine naar grote bakkerij kunnen geen gebruik maken van het stelsel van de instaplonen voor arbeiders die in dienst komen vanaf 1 januari volgend op dag X.

De bakkerijen die wijzigen van grote naar kleine bakkerij kunnen slechts gebruik maken van het stelsel van de instaplonen voor arbeiders die in dienst komen vanaf 1 januari volgend op dag X.

5. Jongeren (cao nr. 157621)

In uitvoering van artikel 11 van het sectoraal akkoord van 1 juli 2019 mogen de werkgevers geen gebruik kunnen maken van het systeem van starterslonen voor jongeren(1) .

(1) -  dan 21 jaar zonder werkervaring, onder startbaanovereenkomst.

6. Studenten

Leeftijd %
18 jaar en + 90 %
17 jaar 80 %
16 jaar 70 %
15 jaar 60 %

7. Bijzonderheden

7.1. Plaatsvervangende arbeiders

Elke arbeider die geroepen wordt om een collega uit een hogere categorie tijdelijk te vervangen heeft onmiddelijk recht op het loon dat overeenstemt met de nieuwe functie.

Van zodra de titelhouder terug is of vervangen is, herneemt hij zijn gewone functie met het hiermee overeenstemmend loon.

7.2. Extra arbeiders

Arbeider aangeworven bij feestelijkheden en/of weekends, tengevolge van een productiestijging tijdens deze dagen in kleine en middelgrote ondernemingen. De arbeider als "extra" werkkracht genoemd, heeft recht op het loon dat vastgesteld is voor de uitgeoefende functie vermeerderd met 20 % van dit uurloon.

8. Koppeling van de lonen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen

De minimumuurlonen alsook de werkelijk betaalde lonen in de onderneming worden gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen overeenkomstig de cao van 20/07/2011.

9. Premies (cao nr. 172916)

9.1.  Koudepremie

De arbeiders die gewoonlijk in koelkamers of -vrachtwagens tewerkgesteld zijn, hebben recht op een loontoeslag:

  • van 5% indien de temperatuur in deze koelkamers of -vrachtwagens lager ligt dan 8°C
  • van 10% in de koelkamers of - vrachtwagens voor diepgevroren producten.

9.2. Premie voor nachtarbeid

Onverminderd de bepalingen van artikel 36 van de arbeidswet van 16 maart 1971 (Belgisch Staatsblad van 30 maart 1971), hebben de arbeiders tewerkgesteld gedurende de nacht, recht op een loontoeslag van 20%. Voor de toekenning van de loontoeslag voorzien bij dit artikel worden de arbeidsuren die tussen 22 en 6 uur worden verricht, in aanmerking genomen.

9.3. Weekendpremie 

De arbeider die gedurende het weekend minstens 4 uur effectieve arbeidsprestaties levert tussen zaterdag 18 uur en zondag 18 uur  heeft recht op een premie op 1 januari 2022 van:

  • 4,42 EUR in de kleine bakkerijen en banketbakkerijen ;
  • 3,28 EUR in de grote bakkerijen en banketbakkerijen.

Bedrijven kunnen de premie door een gelijkwaardige vergoeding voor weekendwerk vervangen mits een
collectieve arbeidsovereenkomst gesloten in de onderneming.

Deze premies zijn gekoppeld aan het indexcijfer van de consumptieprijzen, overeenkomstig de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juli 2011 tot koppeling van de lonen aan het indexcijfer der consumptieprijzen.

9.4. Premie voor ploegenarbeid in de grote bakkerijen en banketbakkerijen

Een ploegenpremie van minimum 0,11 EUR/uur is verschuldigd voor arbeid in ploegen in de grote bakkerijen en banketbakkerijen.

Toepasselijke collectieve arbeidsovereenkomst: om de integrale tekst te lezen, klik op het registratienummer.

Datum CAO
14/12/2021
Registratienr
172652
Geldig van
01/01/2022
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
10/02/2022
Registratiedatum
10/05/2022
Reikwijdte
Bakkerijen, banketbakkerijen die verse producten vervaardigen voor onmiddellijke consumptie met zeer beperkte houdbaarheid en verbruikszalen bij een banketbakkerij
Buiten bereik
Leerlingen onder gehomologeerd leercontract door het Ministerie voor Middenstand
Onderwerp
Beroepsclassificatie en minimumlonen voor de arbeiders van de bakkerijen en banketbakkerijen
BS Bericht van neerlegging
20/05/2022
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
15/12/2022
Gepubliceerd in het B.St. van
30/03/2023
Keywords
LONEN, JONGE WERKNEMERS: LONEN, PREMIE EIGEN AAN DE SECTOR OF AAN DE ONDERNEMING, FUNCTIECLASSIFICATIE, OUDERE WERKNEMERS-EXCL.AANV. PENSIOEN, BRUGPENSIOEN(SWT),TIJDSKREDIET, MINIMUMUUR- EN MAANDLONEN, STUDENTENLONEN, INDEXERINGSBEPALINGEN, FUNCTIECLASSIFICATIE, LOONKLOOF, OUDERE WERKNEMERS:ANCIËNNITEITSVERLOF,-TOESLAG,-PREMIE/AFSCHEIDSPREMIE, ALLE PREMIES EN VERGOEDINGEN VOOR DE ACTIEVE WERKNEMER, PREMIE EIGEN AAN DE SECTOR OF AAN DE ONDERNEMING
Tekst aangepast op
11/05/2022

Datum CAO
25/10/2021
Registratienr
168673
Geldig van
01/01/2021
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
23/11/2021
Registratiedatum
03/12/2021
Onderwerp
Loonprogrammatie 2021-2022 en coronapremie
BS Bericht van neerlegging
22/12/2021
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
24/04/2022
Gepubliceerd in het B.St. van
14/06/2022
Keywords
LONEN, GESCHENKEN-, SPORT- EN CULTUURCHEQUES, EENMALIGE PREMIE, PREMIE EIGEN AAN DE SECTOR OF AAN DE ONDERNEMING, MINIMUMUUR- EN MAANDLONEN, REËLE LONEN, LOONSVERHOGINGEN, ALLE PREMIES EN VERGOEDINGEN VOOR DE ACTIEVE WERKNEMER, GESCHENKEN-, SPORT- EN CULTUURCHEQUES, EENMALIGE PREMIE, PREMIE EIGEN AAN DE SECTOR OF AAN DE ONDERNEMING
Tekst aangepast op
05/12/2021

Datum CAO
10/12/2019
Registratienr
157621
Geldig van
01/01/2020
Geldig tot
-
Neerleggingsdatum
03/02/2020
Registratiedatum
11/03/2020
Onderwerp
Starterslonen
BS Bericht van neerlegging
30/03/2020
Algemeen verbindend verklaring
Gevraagd
Algemeen verbindend verklaard door Koninklijk Besluit van
11/06/2020
Gepubliceerd in het B.St. van
27/07/2020
Keywords
LONEN, JONGE WERKNEMERS: LONEN

Historiek
01/01/2022 31/12/2050 0401 Loonvoorwaarden
01/01/2022 31/12/2022 0401 Loonvoorwaarden
01/07/2019 31/12/2021 0401 Loonvoorwaarden
01/01/2017 30/06/2019 0401 Loonvoorwaarden
01/01/2016 31/12/2016 0401 Loonvoorwaarden
01/01/2014 31/12/2015 0401 Loonvoorwaarden
01/01/2011 31/12/2013 0401 Loonvoorwaarden
01/01/2011 01/01/2011 0401 Loonvoorwaarden
01/01/2009 31/12/2010 0401 Loonvoorwaarden
01/01/2007 31/12/2008 0401 Loonvoorwaarden
01/01/2005 31/12/2006 0401 Loonvoorwaarden
01/01/2004 31/12/2004 0401 03 Loonvoorwaarden (118.03.00)
01/01/2003 31/12/2003 0401 03 Loonvoorwaarden (118.03.00)
01/01/2001 31/12/2002 0401 03 Loonvoorwaarden (118.03.00)
01/01/2001 31/12/2000 0401 03 Loonvoorwaarden (118.03.00)